Terug

2018_GR_00316 - Smart City - Smart Zone: convenantsrapport 2017 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 28/05/2018 - 19:30 Bernarduscentrum
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Caroline Bastiaens, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Kathleen Van Brempt, raadslid; Freya Piryns, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Robert Voorhamme, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Karim Bachar, raadslid; Monica De Coninck, raadslid; Maya Detiège, raadslid; Fauzaya Talhaoui, raadslid; Fatma Akbas, raadslid; Greet van Gool, raadslid; Bruno Valkeniers, raadslid; Wim Van Osselaer, raadslid; Patrick Janssen, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Yasmine Kherbache, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Mie Branders, raadslid; Galina Matushina, raadslid; Carine Leys, raadslid; Lisa Geets, raadslid; Leyla Aydemir, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Vic Van Aelst, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Dirk Rochtus, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Martijn Van Esbroeck, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Danny Feyen, raadslid; Jean Goedtkindt, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Dirk Van Duppen, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Axel Polis, raadslid; Ingrid Seghers, raadslid; Sven Cauwelier, stadssecretaris

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; Vera Drozdik, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Fons Duchateau, schepen; Philip Heylen, raadslid; Toon Wassenberg, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Kathy Kimpe, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2018_GR_00316 - Smart City - Smart Zone: convenantsrapport 2017 - Kennisneming 2018_GR_00316 - Smart City - Smart Zone: convenantsrapport 2017 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De Smart Zone is een bovenlokaal experiment gefinancierd met de middelen voorzien in de convenant stad - imec. 

Aanleiding en context

Op 6 januari 2017 (jaarnummer 143) keurde het college een convenant tussen stad Antwerpen en imec goed. De convenant tussen stad Antwerpen en imec heeft tot doel het ecosysteem voor technologische, open en digitale innovatie in de stad en regio duurzaam te versterken.  

Op 17 februari 2017 (jaarnummer 1466) keurde het college de visienota Smart City goed met daarin centraal vijf prioriteiten:

  1. slim bestuur;
  2. slimme mobiliteit;
  3. slim energie- en materialenbeheer;
  4. slimme veiligheid;
  5. slimme mensen.

Op  12 mei 2017 (jaarnummer 4303) keurde het college de oprichting van de Smart Zone en de programma-aanpak ervan goed.

Op 23 juni 2017 (jaarnummer 05698) keurt het college de intentieverklaring Capital of Things goed. De intentieverklaring legt de basis voor een unieke samenwerking rond Internet of Things tussen de stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, Universiteit Antwerpen en het onderzoekscentrum Imec. 

Argumentatie

Op 6 januari 2017 keurde het college de convenant tussen stad Antwerpen en imec goed. De convenant heeft tot doel het ecosysteem voor technologische, open en digitale innovatie in de stad en regio duurzaam te versterken.  

Paragraaf 12 van de convenant stelt dat "de stad van IMEC jaarlijks een transparant overzicht krijgt van de doelstellingen, targets, middelen en resultaten. De partijen organiseren jaarlijks een regelmatig opvolgingsmoment. IMEC en stad Antwerpen maken jaarlijks een rapport op met resultaten. Dat wordt ter kennis gebracht van en besproken met de leden van het strategisch comité van StartupVillage. Dit rapport zal ook ter kennisname voorgelegd worden aan het college en de gemeenteraad."

In bijlage zit het convenantsrapport over het jaar 2017 en als bijlage ook de programma-aanpak Smart Zone zoals die in mei 2017 door het college werd goedgekeurd. Toen werd door het college beslist om de convenantsmiddelen (primair) in te zetten ter operationalisering van het Smart Zone programma en de realisatie van de gekozen projecten en use cases binnen dit programma.

In 2017 werd de structuur van samenwerking en operationele uitbouw van de Smart Zone verder uitgewerkt. De aanpak, sturingsorganen en expertgroepen werden gelanceerd op 2 juni 2017. Een inventarisatie van de aanwezige infrastructuur in de Zone werd opgesteld. Een gezamenlijke communicatiestrategie tussen stad en imec werd uitgewerkt en afgestemd. De Smart Zone zal ook als testlabo ter beschikking staan van andere actoren: ook hiervoor werd een aanpak en sturing uitgewerkt.
 
Dit alles is meer in detail terug te vinden in het convenantsrapport over 2017. De samenwerkingsafspraken zullen ook in een addendum aan de convenant worden toegevoegd en aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

 

 

Beleidsdoelstellingen

4 - Lerende en werkende stad
1SLW05 - Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad
1SLW0501 - Antwerpen is een hotspot voor innovatief ondernemen

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2017 over de convenant tussen stad en imec. In 2017 werd vooral de structuur van samenwerking en operationele uitbouw van de Smart Zone uitgewerkt. De aanpak, sturingsorganen en expertgroepen werden gelanceerd op 2 juni 2017. Een inventarisatie van de aanwezige infrastructuur in de Smart Zone werd opgesteld. Een gezamenlijke communicatiestrategie tussen stad en imec werd uitgewerkt en afgestemd. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20170417RapportConvenant2017Bijlage.pdf
  • 20180420Convenantrapport2017.pdf