Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_DRBO_00087 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00087 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2019_DRBO_00087 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Aanleiding en context

De Eugeen Joorsstraat in het district Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college in zitting van 13 oktober 2017 (jaarnummer 8994);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout Intramuros-Zuid";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen ontving de vraag van een groep autodelers, lid van autodelen.net, om een autodeelplaats in de buurt van hun woning in de Eugeen Joorsstraat in te richten.
Bij de heraanleg van de 's Herenstraat werd er een voetpaduitstulping gerealiseerd ter hoogte van de Eugeen Joorsstraat. Dit impliceert een verplaatsing van de parkeerplaatsen naar de oneven zijde van straat in het deel gelegen tussen de 's Herenstraat en de Sterlingerstraat. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • het parkeren wordt toegestaan aan de oneven zijde tussen de 's Herenstraat en de Sterlingerstraat;
 • inrichten van een voorbehouden autodeelplaats in de Eugeen Joorsstraat ter hoogte van huisnummer 4 (één plaats).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat het inrichten van een autodeelplaats uitvoerbaar is.
  • de autodeelgroep in de nabije omgeving van de Eugeen Joorsstraat voldoet aan alle voorwaarden om een autodeelplaats in de buurt in te richten;
  • De stad Antwerpen wil autodelen faciliteren, onder meer door het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Autodelen levert in de praktijk een grote ruimtebesparing op. Al naargelang de context worden er volgens onderzoek vier tot acht parkeerplaatsen per deelwagen bespaard. Het aanbod van autodelen in de buurt zal bovendien de buurtbewoners extra stimuleren om er gebruik van te maken. Om deze redenen en in het kader van duurzame mobiliteit wordt het autodelen in de stad Antwerpen dan ook gestimuleerd.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 11 oktober 2019. Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

1 - Woonstad
1SBO05 - Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district
1SBO0501 - Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.
1SBO050101 - De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Eugeen Joorsstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 13 oktober 2017 (jaarnummer 8994).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen