Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_DRBO_00098 - Cultuur - Nederlandse oefenkansen. Toelage aan Al-Ikram vzw - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00098 - Cultuur - Nederlandse oefenkansen. Toelage aan Al-Ikram vzw - Goedkeuring 2019_DRBO_00098 - Cultuur - Nederlandse oefenkansen. Toelage aan Al-Ikram vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

In het actieplan cultuur 2018 is één van de tien kapstokken: 'het lokaal cultuurbeleid is een weerspiegeling van de Borgerhoutse samenleving'. Het districtsbestuur wil Al-Ikram vzw ondersteunen voor de inspanningen die zij doen in dit kader.

Bij budgetwijziging 2018, goedgekeurd door de districtsraad op 28 mei 2018 (jaarnummer 45), werd een nominatieve toelage voorzien voor het project Nederlandse oefenkansen van Al-Ikram vzw.

Het saldo van de toelage moest verrekend worden op budget 2019. Dit is bij vergetelheid niet opgenomen in de lijst nominatieve toelagen die ter goedkeuring voorlag bij budgetwijzing 2019.

Juridische grond

Wetgeving op de toelagen

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Aanleiding en context

Al-Ikram wil met dit project in de eerste plaats volwassen minderbedeelden, die materiële steun krijgen in de vorm van voedselpakketten, kledij, etc., oefenkansen Nederlands aanbieden, opdat ze zelfstandig kunnen participeren aan het maatschappelijk gebeuren. Anderen, niet-leden van Al Ikram, zijn uiteraard ook welkom. Ze stellen dit project open voor iedereen die zich het Nederlands eigen wil maken en geen kans krijgt om de taal te leren in het regulier aanbod.

Op 9 juli 2018 (BO_2018_IP_137) kreeg het district een aanvraag voor een ondersteuning voor dit project.

Algemene financiële opmerkingen

Het district heeft bij budgetwijziging 2018, goedgekeurd in de districtsraad op 28 mei 2018 (jaarnummer 45) een nominatieve toelage van 3.500,00 euro voorzien aan Al-Ikram vzw voor de organisatie van Nederlandse oefenkansen. Deze toelage werd verrekend op het exploitatiebudget. Al-Ikram vzw kreeg hiervan in 2018 een voorschot van 1.750,00 euro.

Bij budgetwijziging 2019 moest het tweede deel van de nominatieve toelage vastgelegd worden. De vereniging heeft voor 1 augustus 2019 een evaluatiedossier ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een financieel verslag met bewijsstukken van de uitgaven (facturen, onkostennota's, kastickets). De bewijsstukken werden gecontroleerd en zijn in orde.

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.
Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien.
Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen
6 - Harmonieuze stad
1HBO01 - De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)
1HBO0101 - Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.
1HBO010101 - Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de nominatieve vastlegging van het saldo van 294,12 euro aan Al-Ikram vzw voor de organisatie van Nederlandse oefenkansen 2018-2019 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Al-Ikram vzw
Laar 72
2140 Borgerhout
Ondernemingsnummer:
0827.384.561
BE35 3630 7497 1037

294,12 euro budgetplaats: 5032000000
budgetpositie: 649800
functiegebied: 1SBO040301A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 1BO050739
budgetperiode: 1900
4505102698