Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_DRBO_00102 - Nominatieve toelage - ondersteuning BOHO2140 - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00102 - Nominatieve toelage - ondersteuning BOHO2140 - Goedkeuring 2019_DRBO_00102 - Nominatieve toelage - ondersteuning BOHO2140 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De toelage wordt uitbetaald op basis van de financiële bewijsstukken (kastickets, facturen, enzovoort) die betrekking hebben op de aanvraag en die ten laatste op 1 december 2020 bezorgd worden aan het districtssecretariaat van Borgerhout. Deze toelage is niet nominatief opgenomen in de budgetopmaak 2020 en dient bijgevolg goedgekeurd te worden door de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249;

Volgens artikel 16, 6° van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevat de beleidsnota van het budget de lijst met nominatief toegekende subsidies. 

Volgens artikel 143 van Decreet Lokaal Bestuur zijn de bepalingen van titel 4 van toepassing op de districten, met uitzondering  van artikel 249, §3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden gelezen als volgt:  

1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege"."

Met het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 10  bepaalt dat het districtsraad bevoegd is voor lokale middenstand en handelaars.

Aanleiding en context

Op 19 november 2019 diende de handelaarsvereniging Boho2140 een aanvraag in bij het district om hun werking te ondersteunen met een toelage van 10.000,00 EUR (BO_2019_IP_215).

Deze toelage is niet nominatief opgenomen in de meerjarenplanning zoals goedgekeurd op de districtsraad van 25 november 2019 (jaarnummer 89) en dient bijgevolg toegekend te worden door de districtsraad.

Argumentatie

Winkeliersvereniging Boho2140 is een belangrijke partner van het district. Jaarlijks organiseert zij samen met het district onder meer het festival Borgerrio, de Reuzenstoet. Ook kleinere projecten rond afval of de organisatie van een kerstmarkt worden door de winkeliersvereniging opgenomen. Daarnaast is de winkeliersvereniging voor het district een belangrijk aanspreekpunt bij wegeniswerken op en rond de Turnhoutsebaan. Het adminstratieve takenpakket voor de winkeliersvereniging is hierdoor groot. 

Daarnaast moeten ook meer winkeliers bij de werking van Boho 2140 betrokken worden. Daartoe dienen handelaars aangesproken, en geënthousiasmeerd te worden. Dit kan gebeuren aan de hand van projecten rond reglementair afval of herbruikbare zakken. 

Om dit te realiseren is ondersteuning vanuit het district noodzakelijk.

Daarom betoelaagt het district de winkeliersvereniging Boho2140 met een toelage van 10.000,00 EUR. Deze toelage wordt aangewend om de vereniging gedurende het hele jaar 2020 professioneel te ondersteunen.

Deze toelage is niet nominatief opgenomen in de budgetopmaak 2020 en dient bijgevolg goedgekeurd te worden door de districtsraad.

Juridische grond

Wetgeving op de toelagen

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.
Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien.
Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen
6 - Harmonieuze stad
1HBO01 - De sociale grondrechten van alle Borgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)
1HBO0101 - Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.
1HBO010101 - Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de nominatieve vastlegging van 10.000,00 EUR aan Boho2140 goed.

Artikel 2

 De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Boho2140
Schoenstraat 11
2140 Borgerhout
ondernemingsnummer 0428435043
BE48 4028 1318 3127

10.000,00 EUR

budgetplaats: 5036500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BO090110
budgetperiode: 2000

 

4505104795

 

 


Bijlagen

  • 191028_brief Boho ondersteuning[22367].docx