Terug
Gepubliceerd op 31/05/2021

2021_CBS_04231 - A-IVA Antwerpen Studentenstad - Doop- en feestcharter academiejaar 2021-2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/05/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_04231 - A-IVA Antwerpen Studentenstad - Doop- en feestcharter academiejaar 2021-2022 - Goedkeuring 2021_CBS_04231 - A-IVA Antwerpen Studentenstad - Doop- en feestcharter academiejaar 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Het doel van het doop- en feestcharter 2021-2022 is het organiseren van een bruisend en aangenaam studentenleven in harmonieus samenlevingsverband met de overige bewoners van de stad Antwerpen.

Voor academiejaar 2021-2022 zal aan de preses, vice-preses en doopmeester/schachtenmeester van de verschillende presidia gevraagd worden een handtekening te plaatsen op het bestaande huidige charter. Zij engageren zich om de inhoud van het charter aan alle leden van de studentenvereniging bekend te maken. De verschillende presidia en bij uitbreiding alle studenten die doopactiviteiten mee organiseren verklaren met de ondertekening dat ze zich zullen houden aan de regels opgenomen in het charter. Bij het doop- en feestcharter hoort een begeleidende brief van de werkgroep, die aan alle studentenclubs mee wordt verstuurd, en waarin het nieuwe traject wordt aangekondigd.  

Onder voorbehoud van federale en Vlaamse regelgeving omtrent Covid-19 maatregelen voor evenementen zullen dopen en feesten tijdens academiejaar 2021-2022 kunnen plaatsvinden.

Inspraak

Het Antwerps Studentenoverleg (ASO) geeft een positief advies aan het doop- en feestcharter voor het academiejaar 2021-2022.

Juridische grond

Artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt dat de gemeenten ook tot taak hebben het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Artikel 1 en 3 van de statuten van het Antwerps Studentenoverleg zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2010 (jaarnummer 1324). Artikel 1 van de statuten stelt dat het Antwerps Studentenoverleg het stedelijk adviesorgaan is inzake studentenbeleid. Een studentenbeleid is gericht op het aantrekkelijk maken en houden van Antwerpen als studentenstad met een kwalitatief aanbod inzake cultuur, sport, huisvesting, mobiliteit, events, feesten en informatie op maat van de Antwerpse student. Artikel 3 bepaalt dat het Antwerps Studentenoverleg door het stadsbestuur om advies wordt gevraagd inzake het Antwerps Studentenbeleid. Deze adviesvraag is verplichtend inzake materies die deel uitmaken van het studentenbeleid zoals omschreven in artikel 1.

Op 17 mei 2005 (jaarnummer 1202) keurde de gemeenteraad de code van gemeentelijke politiereglementen van de stad Antwerpen goed. Inbreuken op de code van gemeentelijke politiereglementen kunnen sindsdien gesanctioneerd worden met administratieve sancties waaronder een administratieve geldboete. Deze code van politiereglementen werd later nog verscheidene keren gewijzigd. De nieuwe gecoördineerde versie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 753). De laatste wijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 (jaarnummer 714).

Aanleiding en context

Op 30 april 2019 werd een Vlaams kader met enkele algemene principes voor doopactiviteiten uitgereikt. Hierbij werd de stad Antwerpen niet betrokken. Het Antwerpse doop- en feestcharter is een verdere vertaling en uitwerking van de Vlaamse principes en richtlijnen. Het Antwerpse doop- en feestcharter - dat reeds bestond - ligt in de lijn met de Vlaamse principes en richtlijnen.

Op 30 april 2020 (jaarnummer 3825) keurde het college het doop- en feestcharter academiejaar 2020-2021 goed.

Met de ondertekening van dit charter gaan de studentenverenigingen een duidelijk en concreet engagement aan omtrent hun inspanningen om van de stad een bruisende studentenstad te maken in harmonie met bewoners, bezoekers en passanten. Het charter is in overeenstemming met de bestaande wetgeving en politiereglementen van de stad Antwerpen. De stad en haar partners (horeca, onderwijsinstellingen en de stad Antwerpen) engageren zich ook om blijvende inspanningen te leveren ten voordele van een leefbare studentenstad.

Op de taskforce hoger onderwijs Antwerpen van 18 november 2020 engageerden stad en hoger onderwijs zich om een gezamenlijk traject op te starten samen met de studentenverenigingen in functie van een nieuwe toekomst voor studentendopen. In april 2021 ging een werkgroep van start met als doel om tegen juni 2022 een nieuwe aanpak rond welkomstrituelen te hebben vormgegeven.  

Adviezen

Het Antwerps studentenoverleg Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0204 - Antwerpen is een innovatieve, creatieve, bruisende studentenstad met een kwaliteitsvol hoger onderwijs dat de samenleving weerspiegelt
2LWS020403 - Leefbare studentenbuurten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het doop- en feestcharter academiejaar 2021-2022 goed, onder voorbehoud van geldende maatregelen omtrent Covid-19 die al dan niet bijzondere voorwaarden zullen opleggen aan het organiseren van dopen en feesten.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.