Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08551 - Politiezone Antwerpen - Uniforme look en feel in de kantooromgeving van de nieuwbouw locaties Bredabaan 399 en Halewijnlaan 84. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08551 - Politiezone Antwerpen - Uniforme look en feel in de kantooromgeving van de nieuwbouw locaties Bredabaan 399 en Halewijnlaan 84. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08551 - Politiezone Antwerpen - Uniforme look en feel in de kantooromgeving van de nieuwbouw locaties Bredabaan 399 en Halewijnlaan 84. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Argumentatie

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het geraamde bedrag van 150.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor 2021 vast te leggen, om de facturen voor het uitvoeren van inrichtingswerken met betrekking tot de huisstijl van Politiezone Antwerpen voor de nieuwbouw kantoren Bredabaan 399, 2170 Merksem en Halewijnlaan 84, 2050 Antwerpen aan de firma Sign & Display NV, Turnhoutsebaan 45, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0891.409.511, te kunnen betalen.

Deze inrichtingswerken omvatten het leveren en plaatsen van volgende grafische elementen en onderdelen:

  • zandstraalfolie op beglaasde wanden, logo’s, fotoprints, en akoestische panelen binnen de kantooromgeving conform het inrichtingsconcept voor de huisstijl zoals ook uniform zal worden toegepast in het Mastergebouw;
  • lokaalnummering en pictogrammen;
  • verdiepingsaanduidingen;
  • One-way vision folie op de gevelbeglazing aan het onthaal, als grafisch element van de huisstijl én voor het verhinderen van inkijk in de onthalen die enkel op afspraak werken;
  • logo stickers op de gevelbeglazing aan het onthaal;
  • bestickering of zandstraalfolie als doorloopbeveiliging op beglaasde deuren;
  • magneetborden.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Artikel 47, §2 stelt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Aanleiding en context

Het college heeft op 7 juni 2019 het leveren en plaatsen van binnen- en buitensignalisatie, op basis van bestek GAC_2019_00688, gegund aan de firma Sign & Display NV, Turnhoutsebaan 45, 3290 Diest,  ondernemingsnummer 0891.409.511 (jaarnummer 4837).

Politiezone Antwerpen wenst de huisstijl van de kantooromgeving door te trekken in de nieuwe regiokantoren Bredabaan 399 en Halewijnlaan 84, conform het ontwerp voor het Mastergebouw, zodoende in alle kantoren een uniforme look en feel te bereiken die de identiteit van Politiezone Antwerpen uitstraalt. Deze opdracht omvat het gedeelte grafische elementen van huisstijl. Deze inrichtingswerken zijn niet vervat in het bouwproject van AG Vespa, gezien deze vallen onder het huurdersonderhoud.

De afwerkingsmaterialen van de kantooromgeving (die ook deel uitmaken van het inrichtingsconcept) vallen buiten deze opdracht, want deze werden wel reeds voorzien in het bouwproject van AG Vespa.

Algemene financiële opmerkingen

De totale geraamde uitgave bedraagt 150.000,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2021 is op de budgetpositie 33000_63351 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 150.000,00 EUR voor het uitvoeren van inrichtingswerken met betrekking tot de huisstijl van Politiezone Antwerpen voor de nieuwbouw kantoren Bredabaan 399, 2170 Merksem en Halewijnlaan 84, 2050 Antwerpen via de gegunde raamovereenkomst GAC_2019_00688 wordt vastgelegd op de firma Sign & Display NV, Turnhoutsebaan 45, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0891.409.511.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastleggen krediet 2021 voor het uitvoeren van inrichtingswerken met betrekking tot de huisstijl van Politiezone Antwerpen voor de nieuwbouw kantoren Bredabaan 399, 2170 Merksem en Halewijnlaan 84, 2050 Antwerpen via het raamcontract GAC_2019_00688. 

Sign & Display NV, Turnhoutsebaan 45, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0891.409.511

150.000,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_63351
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2100
4006058506