Terug
Gepubliceerd op 13/12/2021

2021_CBS_08724 - Staten-Generaal van de verkeersveiligheid - Vlaamse subsidie verkeersveiligheid schoolroutes. Deelname en aanvraag - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08724 - Staten-Generaal van de verkeersveiligheid - Vlaamse subsidie verkeersveiligheid schoolroutes. Deelname en aanvraag - Goedkeuring 2021_CBS_08724 - Staten-Generaal van de verkeersveiligheid - Vlaamse subsidie verkeersveiligheid schoolroutes. Deelname en aanvraag - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 2019 kan een lokaal bestuur voor de kalenderjaren 2021 en 2022 één subsidieaanvraag per jaar indienen voor vijf schoolroutes. Door het hoge aantal vestigingsplaatsen van scholen op haar grondgebied mag stad Antwerpen subsidieaanvragen indienen voor maximaal 23 schoolroutes.

Een schoolroute wordt in het besluit van de Vlaamse regering omschreven als: “een route die verschillende scholieren te voet of met de fiets op het woon-schooltraject gebruiken …�.
Om in aanmerking te komen voor de bovenvermelde Vlaamse subsidies moeten volgende timing en voorwaarden gerespecteerd worden:

 • de projecten worden uitgevoerd langs een schoolroute;
 • de projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid te verbeteren van de zwakke weggebruiker;
 • de projecten moeten uitgevoerd zijn binnen de 12 maanden na goedkeuring van de aanvraag;
 • de subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen met een maximum van 100.000,00 EUR per schoolroute;
 • de toegelaten uitgaven zijn uitgaven voor verkeerssignalisatie en uitgaven voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid op de schoolroute verhogen (toezichtkosten komen niet in aanmerking).

De subsidieaanvraag wordt ingediend bij het Departement ‘Mobiliteit en Openbare werken’. Dat behandelt de aanvragen in volgorde van ontvangst.

De subsidieaanvraag bevat minstens volgende informatie:

 • omschrijving van het project;
 • kostenraming;
 • voorziene start- en einddatum van de werken;
 • motivering.

Projectvoorstellen

Stad Antwerpen wenst een subsidieaanvraag in te dienen voor volgende schoolroutes:

 1. Terninckstraat, 2000 Antwerpen;
 2. Oostenstraat, 2018 Antwerpen;
 3. Julius De Geyterstraat, 2020 Antwerpen;
 4. Windmolenweg, 2040 Antwerpen;
 5. Zuidzijde Solfplaats, 2040 Antwerpen;
 6. Kruispunt Antwerpsebaan-Zandweg, 2040 Antwerpen;
 7. Sterlingerstraat, 2140 Borgerhout;
 8. Schotensesteenweg, 2100 Deurne;
 9. Mortselsesteenweg, 2100 Deurne;
 10. Hooftvunderlei-Cornelissenlaan, 2100 Deurne;
 11. Akker-Schoonbroek, 2180 Ekeren;
 12. Kruisboogstraat-Schoonbroek, 2180 Ekeren;
 13. Groot Hagelkruis-Schoonbroek, 2180 Ekeren;
 14. Kattenberg-Schoonbroek, 2180 Ekeren;
 15. Boerendijk/Driehoekstraat/Jaak Van Haesendonckstraat, 2180 Ekeren;
 16. Moeshofstraat, 2170 Merksem;
 17. kruispunt Rodeloopstraat/Frans Adriaenssensstraat, 2170 Merksem;
 18. Terlindehofstraat 2170 Merksem;
 19. Louisalei, 2660 Hoboken;
 20. Harold Rosherstraat, 2660 Hoboken;
 21. Valaardreef, 2610 Wilrijk;
 22. Valkenveld, 2610 Wilrijk;
 23. Letterkundestraat-Daniël Herreynslaan- Ridderveld, 2610 Wilrijk.

Juridische grond

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen

Aanleiding en context

In maart 2021 keurde de Vlaamse regering de subsidie voor de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen goed. Elke Vlaamse gemeente kan deze subsidie aanvragen voor projecten die via infrastructurele ingrepen de veiligheid van schoolroutes op haar grondgebied verbeteren.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling mobiliteit) vroeg de districten in juni 2021 om projectvoorstellen op te maken voor deze subsidie. Acht districten dienden projectvoorstellen in. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu een voorstel van lijst van locaties ter goedkeuring voor waarvoor een subsidieaanvraag zal ingediend worden om de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen te kunnen verhogen via infrastructurele maatregelen conform het besluit van de Vlaamse overheid van 19 maart 2021.

Algemene financiële opmerkingen

De raming van de uitgaven voor de projecten bedraagt in totaal 6.723.415,00 EUR (inclusief btw) en de te verwachten Vlaamse subsidie 1.410.987,50 EUR.

De ontvangsten en uitgaven worden opgenomen via aanpassing 5 van de meerjarenplanning voor de periode 2021-2025 en worden gekoppeld aan de subsidie-fiche SBT11287. De kredieten zullen worden opgenomen in aanpassing 5 van het meerjarenplan.

SchoolrouteRaming uitgaveTe verwachten subsidie
Terninckstraat, 2000 Antwerpen
17.250,00 EUR
8.625,00 EUR
Oostenstraat, 2018 Antwerpen
496.340,00 EUR
100.000,00 EUR
Julius De Geyterstraat, 2020 Antwerpen
47.725,00 EUR
23.862,50 EUR
Windmolenweg, 2040 Antwerpen
15.000,00 EUR7.500,00 EUR
Zuidzijde Solfplaats, 2040 Antwerpen
27.000,00 EUR13.500,00 EUR

Kruispunt Antwerpsebaan-Zandweg, 2040 Antwerpen

100.000,00 EUR50.000,00 EUR

Sterlingerstraat, 2140 Borgerhout

150.000,00 EUR75.000,00 EUR
Schotensesteenweg, 2100 Deurne
1.530.000,00 EUR
100.000,00 EUR
Mortselsesteenweg, 2100 Deurne
200.000,00 EUR100.000,00 EUR
Hooftvunderlei-Cornelissenlaan, 2100 Deurne
633.600,00 EUR
100.000,00 EUR
Akker-Schoonbroek, 2180 Ekeren
75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Kruisboogstraat-Schoonbroek, 2180 Ekeren
75.000,00 EUR
37.500,00 EUR
Groot Hagelkruis-Schoonbroek, 2180 Ekeren
75.000,00 EUR
37.500,00 EUR
Kattenberg-Schoonbroek, 2180 Ekeren
75.000,00 EUR
37.500,00 EUR
Boerendijk/Driehoekstraat/Jaak Van Haesendonckstraat, 2180 Ekeren
75.000,00 EUR37.500,00 EUR
Moeshofstraat, 2170 Merksem
60.000,00 EUR30.000,00 EUR
Kruispunt Rodeloopstraat/Frans Adriaenssensstraat, 2170 Merksem
230.000,00 EUR100.000,00 EUR
Terlindehofstraat, 2170 Merksem
30.000,00 EUR 15.000,00 EUR
Louisalei, 2660 Hoboken
926.000,00 EUR
100.000,00 EUR
Harold Rosherstraat, 2660 Hoboken
491.200,00 EUR
100.000,00 EUR
Valaardreef, 2610 Wilrijk
334.300,00 EUR
100.000,00 EUR
Valkenveld, 2610 Wilrijk
850.000,00 EUR
100.000,00 EUR

Letterkundestraat-Daniël Herreynslaan- Ridderveld, 2610 Wilrijk

210.000, 00 EUR
100.000,00 EUR


Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010306 - SGVA

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college gaat akkoord met de subsidieaanvraag om de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen te kunnen verhogen via infrastructurele maatregelen conform het besluit van de Vlaamse overheid van 19 maart 2021.

Artikel 2

Het college keurt goed dat voor volgende 23 schoolroutes de subsidieaanvraag wordt ingediend:

 1. Terninckstraat, 2000 Antwerpen;
 2. Oostenstraat, 2018 Antwerpen;
 3. Julius De Geyterlaan, 2020 Antwerpen;
 4. Windmolenweg, 2040 Antwerpen;
 5. Zuidzijde Solfplaats, 2040 Antwerpen;
 6. Kruispunt Antwerpsebaan-Zandweg, 2040 Antwerpen;
 7. Sterlingerstraat, 2140 Borgerhout;
 8. Schotensesteenweg, 2100 Deurne;
 9. Mortselsesteenweg, 2100 Deurne;
 10. Hooftvunderlei-Cornelissenlaan, 2100 Deurne;
 11. Akker-Schoonbroek, 2180 Ekeren;
 12. Kruisboogstraat-Schoonbroek, 2180 Ekeren;
 13. Groot Hagelkruis-Schoonbroek, 2180 Ekeren;
 14. Kattenberg-Schoonbroek, 2180 Ekeren;
 15. Boerendijk/Driehoekstraat/Jaak Van Haesendonckstraat, 2180 Ekeren;
 16. Moeshofstraat, 2170 Merksem;
 17. kruispunt Rodeloopstraat/Frans Adriaenssensstraat, 2170 Merksem;
 18. Terlindehofstraat 2170 Merksem;
 19. Louisalei, 2660 Hoboken;
 20. Harold Rosherstraat, 2660 Hoboken;
 21. Valaardreef, 2610 Wilrijk;
 22. Valkenveld, 2610 Wilrijk;
 23. Letterkundestraat-Daniël Herreynslaan- Ridderveld, 2610 Wilrijk.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/MOB/Modal ShiftIndienen subsidieaanvraag voor bovenvermelde schoolroutes bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Bijlagen

 • schoolroutes_voorstellen_overzicht.pdf
 • schoolroutes_voorstellen_AN.pdf
 • schoolroutes_voorstellen_BO.pdf
 • schoolroutes_voorstellen_BZL.pdf
 • schoolroutes_voorstellen_DE.pdf
 • schoolroutes_voorstellen_Ek.pdf
 • schoolroutes_voorstellen_HO.pdf
 • schoolroutes_voorstellen_ME.pdf
 • schoolroutes_voorstellen_WI.pdf