Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08734 - District Merksem. Ullenshofstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08734 - District Merksem. Ullenshofstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2021_CBS_08734 - District Merksem. Ullenshofstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Argumentatie

Ter bevordering van een verkeersveilige schoolomgeving en vlotte doorstroming wordt een aangepast aanvullend verkeersreglement opgesteld: 

 • het parkeerverbod langs de even zijde, van de Gagelveldenstraat tot tegenover huisnummer 7, wordt vervangen door een stilstand- en parkeerverbod (artikel 3);
 • een verdrijvingsvlak wordt aangebracht, langs de oneven zijde:
  • ter hoogte van het kruispunt met de Gagelveldenstraat;
  • in de bocht tussen de inritten van de nummers 5 en 7.

De parkeerbalans neemt af met één (1) parkeerplaats door het aanbrengen van het verdrijvingsvlak op de hoek met de Gagelveldenstraat.
Het aanbrengen van een verdrijvingsvlak in de bocht, tussen de inritten van de nummers 5 en 7, heeft geen invloed op de parkeerbalans, omdat in een bocht nooit mag worden geparkeerd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.

Aanleiding en context

De Ullenshofstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 29 mei 2020 (jaarnummer 4708);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Campiniastraat-Winterling'.

In het kader van verkeersveiligheid in schoolomgevingen, en in samenspraak met het district Merksem en de verkeerspolitie, worden verdrijvingsvlakken aangebracht. De parkeerverboden in de straat worden tevens vervangen door een stilstand- en parkeerverbod.
Ook in de Gagelveldenstraat worden maatregelen genomen die opgenomen worden in het desbetreffende aanvullend verkeersreglement.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

verkeerspolitie, advies van 7 juni 2021 Gunstig advies
districtsraad Merksem, advies van 23 september 2021 (jaarnummer 57) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Ullenshofstraat in het district Merksem goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 29 mei 2020 (jaarnummer 4708).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen