Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08726 - District Antwerpen. Blancefloerlaan - Regatta, aanleg toekomstig openbaar domein - ventweg - Voorontwerp. SWOU12771 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08726 - District Antwerpen. Blancefloerlaan - Regatta, aanleg toekomstig openbaar domein - ventweg - Voorontwerp. SWOU12771 - Goedkeuring 2021_CBS_08726 - District Antwerpen. Blancefloerlaan - Regatta, aanleg toekomstig openbaar domein - ventweg - Voorontwerp. SWOU12771 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Ontwikkelingen nieuw openbaar domein blijven een bevoegdheid van het college.

Argumentatie

Het voorontwerp voor de aanleg van het openbaar domein van fase ventweg neemt de inrichtingspricipes van de definitief goedgekeurde fases 1 en 2 over voor wat de materialisatie en uitvoeringsdetails betreft. Kleine uitvoeringsdetails zijn bijgestuurd, zoals opgelijst in het Coördinatie Openbaar Domein (COD)-verslag.

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan

goedkeuring college

24 maart 2006

3221

voorontwerp Regatta, fase 2, wijk 6 en 7 goedkeuring college
20 oktober 2017
9194

Op 24 maart 2006 (jaarnummer 3221) keurde het college het inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan van het project Regatta (voorheen Prestibel) op Linkeroever goed. Het inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan zijn richtinggevende documenten, enerzijds voor ontwerpen, bestekken en realisaties en anderzijds voor de verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen die de ontwikkelaar Vooruitzicht nv, de stad en/of derden initiëren in het project. Het inrichtingsplan en het beeldkwaliteitplan zijn richtinggevend voor de bindende adviezen van de stad Antwerpen.

De ventweg is de ontsluiting aan de westelijke rand van Regatta. Via deze weg worden de gebouwen langs de rand ontsloten, en wordt de toegang naar de ondergrondse garages verwezenlijkt. Adressering en hoofdtoegang gebouwen worden niet langs de ventweg voorzien, maar langsheen de parallelle straat die uitgevoerd zal worden in fase 2 volgens het goedgekeurde collegebesluit voorontwerp van 20 oktober 2017 (jaarnummer 9194).

De studiebureaus Paola Vigano en SWECO maakten in opdracht van ontwikkelaar Vooruitzicht een voorontwerp op.  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt het voorontwerp voor de aanleg van de ventweg ter goedkeuring voor.

Algemene financiële opmerkingen

Er zijn geen financiële dimensies voor de aanleg van deze ventweg. Het betreft immers een aanleg van een ventweg door Vooruitzicht nv, Leopold de Waelplaats 26, 2018 Antwerpen, die de kosten draagt. De ventweg wordt na definitieve oplevering overgedragen naar de Stad. De overdracht maakt geen deel uit van de goedkeuring van het ontwerp.

Adviezen

commissie openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het Coördinatieoverleg Openbaar Domein (COD) geeft op 11 januari 2021 een gunstig advies op het voorgestelde voorontwerp op voorwaarde dat:

- de rijwegbreedtes en de afmetingen van de parkeerplaatsen worden aangepast conform de maatvoering en inrichtingsprincipes van het draaiboek openbaar domein;

dit is reeds op voorliggende plan aangepast

- het voorliggend concept besproken wordt met de brandweer in functie van de exacte locatie voor de ventweg en de bereikbaarheid van de gebouwen. En de brandweereisen verwerkt worden naar voorontwerp (met duidelijk aangegeven bochtstralen, opstelzones, …);

dit is reeds op voorliggende plan aangepast

- de opbouw van de wadi wordt herbekeken en in overleg met de bedrijfseenheid SB/GROEN verder uitgewerkt wordt naar voorontwerp; 

dit is aangepast in overleg met de groendienst en aangepast in dit voorontwerpplan

- de inrichting en maatvoering van de boomvakken en ondergrondse voorzieningen wordt herbekeken en op het plan de ondergrondse volumes boomzand worden aanduiden;

reeds aangepast in dit voorontwerpplan en zal nog in detail teruggekoppeld worden naar definitief ontwerp

- onderzocht wordt of speelaanleidingen kunnen voorzien worden; 

wordt bekeken naar definitief ontwerp en voorgelegd op COD definitief ontwerp

- overal voldoende voetpadbreedte wordt voorzien conform het draaiboek openbaar domein;

is aangepast in dit voorontwerpplan

- het ontwerp en de overgang naar de parktoegangen wordt herbekeken in functie van materiaal gebruik; 

is aangepast op dit voorontwerp en goedgekeurd door SW/mobiliteit – wordt bij definitief ontwerp op het COD aangehaald

- onderzocht wordt of deze overgangsruimtes bijkomende vergroend kunnen worden;

is in overleg met de groendienst reeds bekeken en aangepast – wordt bij definitief ontwerp op het COD aangehaald

- in het verlengde van de H. C. Pernathlaan, het doodlopende straatje naar de parktoegangen, wordt als woonerf gereglementeerd en als dusdanig ook ingericht;

is aangepast op dit voorontwerp en goedgekeurd door SW/mobiliteit – wordt bij definitief ontwerp op het COD aangehaald

 - de eigendomsstructuur en uitvoering project voor besproken wordt tussen Vooruitzicht en Lantis;

de eigendomsstructuur is reeds besproken tussen Lantis en Vooruitzicht. Lantis gaat de nodige gronden overdragen aan Vooruitzicht die ze later zal overdragen aan de Stad, na aanleg. Zal aangehaald worden op het COD definitief ontwerp

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het voorontwerp (15 december 2020) voor de aanleg van toekomstig openbaar domein, een ventweg (SWOU12771), in de wijk Regatta, gelegen aan de Blancefloerlaan, district Antwerpen, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ADM

advies van de districtsraad inwinnen                 Bijlagen

  • 20201215_RVL_VENTWEG.pdf