Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08713 - Correctiebestelling - VK2162- Regularisatie facturen - ITM Sales and Services - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08713 - Correctiebestelling - VK2162- Regularisatie facturen - ITM Sales and Services - Goedkeuring 2021_CBS_08713 - Correctiebestelling - VK2162- Regularisatie facturen - ITM Sales and Services - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

De betaling van de factuur kan enkel via een vastlegging.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast. 
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

 • Uitgaven exploitatie en investering, ≤ 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
  • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
  • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
 • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Aanleiding en context

Het college keurde de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor onderhoud, herstellingen en wisselstukken van veegmachines op 17 december 2010 (jaarnummer 15945).

De bedrijfseenheid Stadsbeheer ontvangt van ITM Sales and Services pro-forma facturen voor kwartaal 3 van 2021 voor een totaalbedrag van 20.871,29 EUR inclusief btw, voor verschillende onderhoudswerken aan veegmachines. De betaling van de factuur kan enkel uitgevoerd worden via een vastlegging.

Afhankelijk van de urenstand op het moment van het uitvoeren van de onderhoudswerken aan de veegmachines, wordt de factuur opgemaakt door de firma ITM Sales and Services, Baan naar Bree 137, 3990 Peer met ondernemingsnummer BE0441.018.517.

Een postcalculatie van een onderhoudscontract op basis van gepresteerde uren kan enkel via een correctiebestelling.
De bedrijfseenheid Stadsbeheer maakte voor de betaling van de facturen voor kwartaal 3 van 2021, correctiebestelling 4105056525 op, voor een totaalbedrag van 20.871,29 EUR inclusief btw.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105056525 goed aan de firma ITM Sales and Services NV, Baan naar Bree 137, 3990 Peer met ondernemingsnummer BE0441.018.517, voor een bedrag van 20.871,29 EUR, inclusief btw.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Betaling van facturen voor verschillende, uitgevoerde onderhoudswerken aan veegmachines

ITM Sales and Services NV
Baan naar Bree 137
3990 Peer

ondernemingsnummer: BE0441.018.517
rekeningnummer: BE59 0689 0895 7826
20.871,29 EUR (inclusief btw) budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 2100
4105056525

Bijlagen

 • 1-CDT-758.pdf
 • 1-CDT-782.pdf
 • 1-CDT-800.pdf
 • 1-CSX-448.pdf
 • 1-CSX-459.pdf
 • 1-CSX-463.pdf
 • 1-DMU-353.pdf
 • 1-EBK-648.pdf
 • 1-EBK-656.pdf
 • 1-EBK-838.pdf
 • 1-EBK-848.pdf
 • 1-GAZ-697.pdf
 • 1-GAZ-710.pdf