Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08624 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Bestek GAC_2020_01478/P09136. Restauratie buitengevel Artillerie-ingang, fort VIII te Hoboken - Correctiebestelling. Vastlegging krediet - wijziging opdracht - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08624 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Bestek GAC_2020_01478/P09136. Restauratie buitengevel Artillerie-ingang, fort VIII te Hoboken - Correctiebestelling. Vastlegging krediet - wijziging opdracht - Goedkeuring 2021_CBS_08624 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Bestek GAC_2020_01478/P09136. Restauratie buitengevel Artillerie-ingang, fort VIII te Hoboken - Correctiebestelling. Vastlegging krediet - wijziging opdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Onvoorzienbare omstandigheden (artikel 38/2 KB Uitvoering)

Verrekening/

post

Motivatie

In min 

Exclusief btw

In meer

Exclusief btw

Termijn-verlenging

VVS02

Meerkost grondwerken, het afgraven van de grond, door vaststelling PFAS-houdende grond. 

Na de aanbesteding van het dossier, door de nieuwsberichten van 3M, werd gevraagd om een bijkomend grondonderzoek uit te voeren om een mogelijk risico op PFOS en PFAS na te gaan. In het bijkomend grondonderzoek werd verontreinigde PFAS-houdende grond vastgesteld. 

Deze onvoorziene omstandigheid vraagt: een andere uitvoeringsmethodiek, extra collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, een specifieke transport- en afvoerprocedure, een andere stockeermethode, een andere behandeling van groen, extra reinigingsmaatregelen, maatregelen voor het voorkomen van stofvorming, een andere uitrusting van materieel en diverse voor de werken die betrekking hebben op het afgraven van de grond.

0

 

25.271,51 EUR

0

Subtotaal

 

0

25.271,51 EUR 

0

21% btw

 

0

5.307,02 EUR

0

Totaal
030.578,53 EUR
0

 

Dienstnota bestellen en betalen stad Antwerpen, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, < 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen wanneer de wijziging het noodzakelijk gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien en de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst brengt. De wijziging blijft beperkt tot 50 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring bestek en procedure GAC 2020_01478/P09136 College8 januari 2021168
Opening 5 offertes
11 februari 2021
Goedkeuring gunning aan Renotec nv College18 juni 20215026


Op 18 juni 2021 (jaarnummer 5026) werd de gunning goedgekeurd voor opdracht "Restauratie buitengevels Artillerie-ingang Fort VIII te Hoboken", op basis van bestek GAC_2020_01478/P09136 aan Renotec nv, Acaciastraat 14-C te 2440 GEEL, met ondernemingsnummer 0436.207.911, tegen een bedrag van 181.500,02 EUR inclusief btw.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave voor deze wijzigingen bedraagt 30.578,53 EUR, inclusief btw, en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2100. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Voor deze opdracht werd volgend budget vastgelegd:

BestelbonOmschrijvingBudget inclusief btw
4005454987
gunningsbedrag 199.650,00 EUR inclusief btw en herzieningen


Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0702 - Slim vastgoedbeheer
2SBS070202 - Maatschappelijke invulling panden en medegebruik infrastructuur
2SBS070202P09136 - Vissersclub

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling prijs werd gevraagd voor de wijziging van de opdracht aan Renotec nv, Aciastraat 14-C te 2440 GEEL met ondernemingsnummer 0436.207.911.

Artikel 2

Het college keurt de wijziging in meer goed voor een bedrag van 25.271,51 EUR + 5.307,02 EUR btw = 30.578,53 EUR

Artikel 3

Het college keurt de correctiebestelling voor een bedrag van 30.578,53 EUR, inclusief btw, op naam van Renotec nv, Aciastraat 14-C te 2440 GEEL, met ondernemingsnummer 0436.207.911 goed voor wijziging opdracht 1  'Restauratie buitengevels Artillerie-ingang Fort VIII', Hoofdfrontweg te 2660 Hoboken.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Restauratie buitengevels Artillerie-ingang Fort VIII te Hoboken
wijziging opdracht.

Uitvoerder
Renotec nv, Aciastraat 14-C te 2440 GEEL
ondernemingsnummer: 0436.207.911
rekeningnummer: BE95413450856158
30.578,53 EUR inclusief btwbudgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070202P09136
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2100
4005474543