Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08718 - Wagenpark stadsbeheer - Bureau voor Technische Controle. Keuring voertuigen. Vastlegging krediet 2022(dossier SB/VC VK2218) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08718 - Wagenpark stadsbeheer - Bureau voor Technische Controle. Keuring voertuigen. Vastlegging krediet 2022(dossier SB/VC VK2218) - Goedkeuring 2021_CBS_08718 - Wagenpark stadsbeheer - Bureau voor Technische Controle. Keuring voertuigen. Vastlegging krediet 2022(dossier SB/VC VK2218) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019, jaarnummer 458, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 41, 8° van het Decreet Lokaal Bestuur welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Argumentatie

De technische controle van de voertuigen wordt in België uitgevoerd door BTC nv, Santvoortbeeklaan 34-36 te 2100 Antwerpen (ondernemingsnummer 0404 288 971).

Om de facturen van 2022 te kunnen betalen worden vastleggingen gemaakt voor de bedrijfseenheid Stadsbeheer.

De bedragen die vastgelegd worden, zijn geraamd op een vloot van ongeveer 800 voertuigen voor de bedrijfseenheid Stadsbeheer.
De prijzen voor de keuringen verschillen naargelang het type voertuig en de aard van keuring.
De raming voor de uitgave voor de bedrijfseenheid Stadsbeheer ligt verhoudingsgewijs hoger omdat keuringen voor zware voertuigen zoals bijvoorbeeld huisvuilwagens duurder zijn.

Juridische grond

Artikel 42 § 1, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat:

Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere ondernemers in de volgende gevallen:
1° in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer:
d) de werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde ondernemer kunnen worden verricht, om een van de volgende redenen:
ii) mededinging ontbreekt om technische redenen.

Aanleiding en context

De voertuigen die eigendom zijn van de stad Antwerpen moeten jaarlijks naar de technische controle. De leasingvoertuigen moeten tijdens de huurperiode minstens Ã©Ã©n keer naar de technische controle.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestelbon 4005474553 voor een bedrag van 50.000,00 EUR, inclusief btw, goed voor BTC NV, Santvoortbeeklaan 34-36, 2100 Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.288.971, zodat de technische keuring van voertuigen van de bedrijfseenheid Stadsbeheer (zowel die in eigendom van de stad Antwerpen als de leasingvoertuigen) kan plaats vinden in 2022.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Technische keuring voertuigen Stadsbeheer

BTC NV (Bureau voor Technische Controle)
Santvoortbeeklaan 34-36
2100 Antwerpen

ondernemingsnummer: 0404.288.971
rekeningnummer: BE55 2200 5006 2544

50.000,00 EUR (inclusief btw)

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode:2200 

4005474553