Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08732 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Dodoensstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08732 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Dodoensstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2021_CBS_08732 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Dodoensstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • fietsers en bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • inrichten van voorbehouden autodeelplaatsen in de Dodoensstraat ter hoogte van de nummers 45-47 (artikel 2).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat het inrichten van drie (3) autodeelplaatsen uitvoerbaar is:
  • stad Antwerpen wil autodelen faciliteren, onder meer door het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Autodelen levert in de praktijk een grote ruimtebesparing op. Al naargelang de context worden er volgens onderzoek 4 tot 8 parkeerplaatsen per deelwagen bespaard. Het aanbod van autodelen in de buurt zal bovendien de buurtbewoners extra stimuleren om er gebruik van te maken. Om deze redenen en in het kader van duurzame mobiliteit wordt het autodelen in stad Antwerpen dan ook gestimuleerd;
  • de autodeelsector en technologische mogelijkheden daarbinnen zijn in constante evolutie. Binnen het autodelen zien we een sterke digitalisering opkomen die gebruik maakt van smartphones. Hierdoor kunnen wagens free floating geplaatst worden in de stad waarbij een applicatie de locatie kenbaar maakt;
  • de parkeerdruk in het stadcentrum is hoog en stad Antwerpen tracht maximaal flexibel gebruik van parkeerplaatsen te behouden. Het voorbehouden van een parkeerplaats voor een deelwagenaanbieder geeft veel leegstand wanneer de wagen gebruikt wordt. Om dit te vermijden, voorzien we enkel nog voorbehouden plaatsen voor particuliere autodeelgroepen. Voor de bestaande aanbieder die destijds opgestart is met vaste standplaatsen, kunnen we de reeds voorziene standplaatsen behouden. De groei van de vloot dient te gebeuren met free floating, net zoals de andere deelaanbieders. Enkel binnen de ring zijn er nog enkele blinde vlekken waar er geen vaste deelwagen aangeboden wordt. Hier kan nog een uitbreiding met vaste plaatsen komen. De Dodoensstraat is één van deze locaties.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Aanleiding en context

De Dodoensstraat in de districten Antwerpen en Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 19 oktober 2018 (jaarnummer 9411);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout Intramuros Zuid";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Cambio autodelen stelde de vraag om autodeelplaatsen in te richten omdat de buurt heel wat interesse toont.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Districtsraad Borgerhout, advies van 27 september 2021 (jaarnummer 47) Gunstig advies
Districtsraad Antwerpen, advies van 18 oktober 2021 (jaarnummer 146) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer goed voor de Dodoensstraat in districten Antwerpen en Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 19 oktober 2018 (jaarnummer 9411).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen