Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08591 - Omgevingsvergunning - OMV_2021121407. Maantjessteenweg 83. District Merksem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08591 - Omgevingsvergunning - OMV_2021121407. Maantjessteenweg 83. District Merksem - Goedkeuring 2021_CBS_08591 - Omgevingsvergunning - OMV_2021121407. Maantjessteenweg 83. District Merksem - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021121407

Gegevens van de aanvrager:

de heer Oesem Ajaha met als adres Wipstraat 51 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Maantjessteenweg 83 te 2170 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 41 sectie B nrs. 0 en 434F11

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van de gelijkvloerse functie (naar reca)

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          16/03/1977: vergunning (1974#9104) voor het oprichten van een woning plus winkelruimte;

-          12/04/1966: vergunning (1974#5339) voor het oprichten van een appartementsgebouw.

Vergunde/vergund geachte toestand

-          functie:

 • appartementsgebouw (3 woonentiteiten) met gelijkvloerse handel;

-          bouwvolume:

 • hoekpand met 3 bouwlagen;

-          gevelafwerking:

 • roodbruine gevelsteen met zichtbare lateien in gele zandsteen kleur, accenten van glasdals en schrijnwerk in aluminium;

-          inrichting:

 • garageboxen en open ruimte aan de zijde van de Eendstraat.

Huidige en gewenste toestand

-          functie:

 • appartementsgebouw (2 woonentiteiten) met gelijkvloerse reca (frituur);

-          bouwvolume:

 • hoekpand met 3 bouwlagen;

-          gevelafwerking:

 • roodbruine gevelsteen met zichtbare lateien in uitgewassen beton, accenten van zwart sandwichpaneel en schrijnwerk in wit PVC;
 • gelijkvloerse plint werd zwart geschilderd;
 • publiciteit boven gelijkvloerse plint;

-          inrichting:

 • open ruimte aan de zijde van de Eendstraat.

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de gelijkvloerse functie (van wonen en handel naar reca);

-          regulariseren van wijzigingen aan de voorgevel (schilderen van gelijkvloerse plint, wijzigen van schrijnwerk en plaatsen van publiciteit).

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

15 september 2021

15 oktober 2021

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

15 september 2021

23 september 2021

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

15 september 2021

16 september 2021

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

15 september 2021

27 september 2021

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

15 september 2021

28 september 2021

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:
  De voorgevel is opgetrokken in rode natuursteen met accenten in gele zandsteen kleur. De gelijkvloerse plint werd zwart geschilderd. Dit verstoort de gevelcompositie en de straatwand;
 • artikel 26 Afvalverzameling:
  functies anders dan wonen, dienen een afgescheiden ruimte voor afvalberging te hebben die voorzien wordt van verluchting en minimaal 4 vierkante meter groot is;
 • artikel 27 Open ruimte:
  het perceel heeft circa 29 m² open ruimte en die is volledig verhard. Volgens artikel 27 van de bouwcode mag een perceel met een tuin tot 60 m² groot maar tot 20 m² worden verhard;
 • artikel 35 Afvoerkanalen en uitlaten van alle gassen:
  het aanbrengen van afvoerkanalen in de gevels is verboden. De uitlaat van kanalen voor de afvoer van schadelijke gassen moet zich situeren minstens boven de kroonlijst van het eigen gebouw (gemeten vanaf de uitlaat), en in ieder geval twee meter boven de bovenrand van alle deur-, venster en ventilatieopeningen, die zich binnen een straal van 4 meter bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal;
 • artikel 44 Vetafscheiders en olieafscheiders:

horeca-inrichtingen en andere bedrijven en instellingen waar voedsel wordt verwerkt en/of waar warme maaltijden ter plekke worden geconsumeerd, zijn verplicht hun afvalwater via vetafscheiders te lozen.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag omvat het omvormen van een (voormalige) handelsruimte naar een reca-ruimte (frituur). De aanvraag is gelegen in de zone voor verspreide bewinkeling. Omvorming van handel naar andere functies zoals reca is in deze zones aanvaardbaar, gelet ook op de kleinschaligheid van de functie.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Er worden geen volumetrische wijzigingen voorzien ten opzichte van de vergunde toestand waardoor het advies inzake schaal en ruimtegebruik gunstig is.

 

Naar voorwaarden wordt meegenomen om een strook met groen in volle grond langs de perceelsgrens te voorzien, minimum 1 m breed om voldoende ruimte te bieden aan beplanting.

Het perceel heeft circa 29 m² open ruimte en die is volledig verhard. Volgens artikel 27 van de bouwcode mag een perceel met een tuin tot 60 m² groot maar tot 20 m² worden verhard. Er moet dus minstens 9 m²van de open ruimte worden onthardt.

Het aanbieden van een doorlopende groene strook langsheen de perceelsgrens biedt extra meerwaarde.

 

Visueel-vormelijke elementen

De gelijkvloerse gevel werd niet uitgevoerd in lichte kleur, conform artikel 11 van de bouwcode.

De voorgevel is opgetrokken in rode natuursteen met accenten in gele zandsteen kleur. De gelijkvloerse plint werd zwart geschilderd. En hoewel een plint in een andere kleur of materiaal niet vreemd is op deze plek, is een zwarte kleur erg hard en niet kenmerkend in de omgeving.

Bijgevolg kan er afgeweken worden van artikel 11 van de bouwcode, maar niet voor wat betreft de kleur. De zwarte kleur zal uitgesloten worden uit de vergunning en er wordt aangedrongen om deze in de toekomst te vervangen door een lichte kleur, aansluitend bij de zandsteen kleurige gevelelementen.

 

Het plaatsen van de zaak-gebonden publiciteit – de naam van de reca-zaak “Frituur D’Anvers� – is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Verder vormt de voorgevel een eerlijke vertaling van de achtergelegen reca-functie.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Naar voorwaarden wordt meegenomen een afvalberging te plaatsen conform artikel 26 van de bouwcode.

Functies anders dan wonen, dienen een afgescheiden ruimte voor afvalberging te hebben die voorzien wordt van verluchting en minimaal 4 m² groot is.

 

Naar voorwaarden wordt meegenomen om de rookafvoer van de dampkap te verlengen tot boven de kroonlijst van het bestaande gebouwd, conform artikel 35 van de bouwcode.

Het aanbrengen van afvoerkanalen in de gevels is verboden. De uitlaat van kanalen voor de afvoer van schadelijke gassen moet zich situeren minstens boven de kroonlijst van het eigen gebouw (gemeten vanaf de uitlaat), en in ieder geval 2 m boven de bovenrand van alle deur-, venster en ventilatieopeningen, die zich binnen een straal van 4 m bevinden, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal.

 

Naar voorwaarden wordt meegenomen om een vetafscheider te plaatsen, conform artikel 44 van de bouwcode.

Horeca-inrichtingen en andere bedrijven en instellingen waar voedsel wordt verwerkt en/of waar warme maaltijden ter plekke worden geconsumeerd, zijn verplicht hun afvalwater via vetafscheiders te lozen.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      een afvalberging plaatsen conform artikel 26 van de bouwcode;

3.      een strook met groen in volle grond langs de perceelsgrens voorzien, minimum 1 m breed om voldoende ruimte te bieden aan beplanting, conform artikel 27 van de bouwcode. Dit wordt in rood aangeduid op plan;

4.      de rookafvoer van de dampkap verlengen tot boven de kroonlijst van het bestaande gebouwd, conform artikel 35 van de bouwcode;

5.      een vetafscheider plaatsen, conform artikel 44 van de bouwcode;

Uitsluitingen

6.      de zwarte kleur waarin de gelijkvloerse plint geschilderd werd wordt uitgesloten van vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

26 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

15 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

14 november 2021

Verslag GOA

19 oktober 2021

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      een afvalberging plaatsen conform artikel 26 van de bouwcode;

3.      een strook met groen in volle grond langs de perceelsgrens voorzien, minimum 1 m breed om voldoende ruimte te bieden aan beplanting, conform artikel 27 van de bouwcode. Dit wordt in rood aangeduid op plan;

4.      de rookafvoer van de dampkap verlengen tot boven de kroonlijst van het bestaande gebouwd, conform artikel 35 van de bouwcode;

5.      een vetafscheider plaatsen, conform artikel 44 van de bouwcode;

Uitsluitingen

6.      de zwarte kleur waarin de gelijkvloerse plint geschilderd werd wordt uitgesloten van vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.