Terug
Gepubliceerd op 15/11/2021

2021_CBS_08592 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103107. Jef Nyslaan ZN. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08592 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103107. Jef Nyslaan ZN. District Wilrijk - Goedkeuring 2021_CBS_08592 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103107. Jef Nyslaan ZN. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021103107

Gegevens van de aanvrager:

de heer Stefan Paeleman met als contactadres Michel De Braeystraat 55 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Jef Nyslaan ZN te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 44 sectie D nrs. 0, 535A en 535K

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening zone B1 en aanleggen van twee bovengrondse bezoekersparkings

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          16/04/2021: Coördinatieoverleg openbaar domein: voorwaardelijk gunstig advies voor het aanleggen van bovengrondse parkeerplaatsen op openbaar domein;

-          28/08/2020: vergunning (20194196) voor het realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening voor de ontwikkeling Neerland zone B/D;

-          20/12/2019: vergunning (20195) voor het verkavelen van een terrein in 42 loten voor eengezinswoningen en 7 loten voor meergezinswoningen met ondergrondse parking, en het aanleggen van het openbaar domein;

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

-          ondergrondse parkeervoorziening voor de ontwikkeling Neerland zone B/D;

-          ondergronds volume: 

 • circa 6-7 meter ondergronds, 2 verdiepingen;
 • afmetingen: circa 65 meter x 77,5 meter;

-          inrichting met 328 parkeerplaatsen voor wagens;

-          inrit aan noordoostelijke zijde.

Huidige toestand

-          braakliggend terrein.

Gewenste toestand

-          ondergrondse parkeervoorziening voor de ontwikkeling Neerland zone B/D;

-          inrit aan noordoostelijke zijde;

-          ondergronds volume: 

 • circa 7-8 meter ondergronds t.o.v. maaiveld, 2 verdiepingen;
 • afmetingen: circa 66,5 meter x 64,7 meter;

-          inrichting met 253 parkeerplaatsen voor wagens met 20 aangepaste parkeerplaatsen;

-          aanleggen van 2 bezoekersparkeerplaatsen op het maaiveld:

 • pocketparking A zijde Krijgslaan: 23 parkeerplaatsen +12 parkeerplaatsen;
 • pocketparking B zijde Neerlandweg: 12 parkeerplaatsen.

Inhoud van de aanvraag

-          realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening voor de ontwikkeling Neerland zone B/D;

-          aanleggen van bovengrondse bezoekerparkings zijde Krijgslaan en Neerlandweg.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap voor Natuur en Bos/ Adviezen en Vergunningen Antwerpen

20 juli 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

AQUAFIN NV

20 juli 2021

17 augustus 2021

Geen advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen

20 juli 2021

17 augustus 2021

Ongunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

14 september 2021

12 oktober 2021

Voorwaardelijk gunstig

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

20 juli 2021

20 augustus 2021

Geen bezwaar

Fluvius System Operator/ Fluvius

20 juli 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID veiligheidscommissie

20 juli 2021

3 augustus 2021

Voorwaardelijk gunstig

Lokale Politie/ Centrale Preventie

20 juli 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

Lokale Politie/ Verkeerspolitie

20 juli 2021

5 augustus 2021

Geen bezwaar

PROXIMUS/ Proximus

20 juli 2021

2 augustus 2021

Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij

20 juli 2021

26 juli 2021

Geen advies

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

20 juli 2021

27 juli 2021

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

20 juli 2021

3 augustus 2021

Stadsontwikkeling/ Beheer en Operaties

20 juli 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

20 juli 2021

10 augustus 2021

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Ruimtelijke Planning

20 juli 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Ruimtelijke Planning/ SOK

20 juli 2021

22 oktober 2021

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

20 juli 2021

23 juli 2021

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

20 juli 2021

2 augustus 2021

stadsontwikkeling/ publieke ruimte

20 juli 2021

27 juli 2021

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woonuitbreidingsgebied. De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA Neerland 30 bis, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 oktober 2007. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: 10. zone voor gestapelde woningen, 11. zone voor geclusterde woningen, 5.3. zone voor groen met recreatieve waarde, 4.1. zone voor wegenis en 4.2. zone voor voetwegen.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt in de verkaveling OVV/S15/SOK/GR/, goedgekeurd op 20 december 2019, meer bepaald in lot(en) 43 en 44.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkavelingsvergunning.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen:
  • de autostalplaatsen op eigen terrein voor de bezoekers worden gesupprimeerd;
  • per 10 autostalplaatsen dient er telkens één elektriciteitsvoorziening voorzien te worden ten behoeve van elektrische oplaadpunten voor wagens.
    

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse Wooncode zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op ‘kwaliteitsbesluit’)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode.

-          Archeologienota: overeenkomstig artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet aan bepaalde aanvragen een archeologienota worden toegevoegd waarvan akte werd genomen
Van de archeologienota werd akte genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed op 26/11/2019.
De nota bevat voorwaarden, die moeten opgelegd worden in de vergunning.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid en functionele inpasbaarheid

Op 20/12/2019 besliste het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning af te leveren voor het project Neerland en nam hierbij volgend standpunt in: ‘het college sluit zich grotendeels aan bij het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar. Echter wenst het college de optie open te houden om parkeermogelijkheid te voorzien op het maaiveld voor een deel van het bezoekers parkeren, bij voorkeur in een pocketparking in de omgeving van de Krijgslaan.’

 

Naar aanleiding van dit standpunt is onderzocht geweest hoe het bezoekers parkeren bovengronds voorzien kon worden. Hieruit is voorliggende aanvraag ontstaan.

 

Op 19/04/2021 gaf het coördinatieoverleg openbaar domein een voorwaardelijk gunstig advies voor het aanleggen van bovengrondse parkeerplaatsen:

-          12 plaatsen langsheen de Krijgslaan in ‘zone voor openbare ruimte’ volgens het verkavelingsplan en ‘zone voor wegenis’ volgens het BPA;

-          35 plaatsen langsheen de Neerlandweg in ‘zone voor gemeenschapsvoorziening’ volgens het BPA:

 • 12 plaatsen haaks aan de straat;
 • 23 plaatsen in een pocketparking bereikbaar via de Neerlandweg.

Op het coördinatieoverleg waren de stedelijke diensten mobiliteit, groen, sport & jeugd en structureel onderhoud aanwezig.

 

De 35 plaatsen in de Neerlandweg liggen volgens het geldend BPA in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Parkeerterreinen zijn als nevenbestemming toegestaan indien de oppervlakte circa 5% bedraagt van de totale terreinoppervlakte van deze zone voor gemeenschapsvoorzieningen. De totale zone heeft een oppervlakte van ongeveer 63.000 m². De nieuwe verharding die wordt voorzien in functie van de parkeerplaatsen bedraagt circa 782 m². Voorliggende aanvraag voldoet hiermee op dat vlak aan de bepalingen van het BPA.

 

Op 26/09/2011 is er een vergunning verleend voor het aanleggen van de parkzone / natuurgebied Park van Eeden. De plannen in deze vergunning bevatten een groene zone met waterbuffering tussen de terreinen van de groendienst van de stad Antwerpen en de nieuwe woonontwikkeling aan de Krijgslaan / Neerlandweg. Deze zone heeft aan de straatzijde (Neerlandweg) een breedte van ongeveer 72 meter en loopt door tot aan de zone met bermen, het wandelpad ‘Gallaitlaan’ en uiteindelijk de parkzone / natuurgebied Park van Eeden. De aanleg is grotendeels uitgevoerd.

Er is reeds een pocketparking aanwezig is op het aangrenzende perceel van de groendienst van de stad Antwerpen. Dubbelgebruik van deze bestaande parking dient onderzocht worden zodat er geen bijkomende verharding voor 23 plaatsen nodig is.

 

De overige bovengrondse parkeerplaatsen (12 Neerlandweg en 12 Krijgslaan) zijn ook aanvaardbaar.

 

Cultuurhistorische aspecten

De voorliggende aanvraag handelt over een regularisatie en wijziging van de reeds vergunde situatie. Voor het projectgebied werd reeds andere vergunningen aangevraagd (waaronder OMV_2019144924 en OMV_2019064857) en onder voorwaarden afgeleverd. Onder de voorwaarden werd opgenomen dat het programma van maatregelen, voortvloeiend uit de archeologienota (ID 9262, https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9262), verplicht dient te worden uitgevoerd voorafgaand aan de werken (cfr. Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1). Dit programma van maatregelen beveelt een vooronderzoek in uitgesteld traject met ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek eventueel gevolgd met een verkennend en waarderend booronderzoek. Het onderzoek door RAAP werd uitgevoerd op maandag 23 en 24 november 2020. Van de nota werd door het agentschap Onroerend Erfgoed akte genomen op 26/12/2020. De nota beval een opgraving van een geselecteerde zone (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/16991). De opgraving werd ondertussen reeds uitgevoerd en afgerond. De bouwheer is echter nog steeds verplicht om ook de afwerking van het eindverslag correct en conform de Code van Goede Praktijk te faciliteren en ondersteunen.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Voor de bouw van de ondergrondse lagen zal een tijdelijk verlaging van de grondwaterspiegel noodzakelijk zijn. Nabij het projectgebied is het natuurgebied Park van Eeden gelegen. De aanvrager zal werken met een waterkerende wand tot in de Boomse klei om het op te pompen debiet te beperken. Het bemalingsconcept moet zo uitgewerkt worden dat geen grondwater geloosd wordt in de riolering, maar dat alle opgepompte grondwater geïnfiltreerd wordt, hetzij in de reeds aanwezige WADI's hetzij via retournering in de watervoerende laag waaruit opgepompt wordt. De bemaling zal nog onderwerp moeten uitmaken van een vergunnings- of meldingsaanvraag.

 

De FOD Binnenlandse Zaken ASTRID-veiligheidscommissie geeft een voorwaardelijk gunstig advies. Gezien de oppervlakte van de ondergrondse parking dient er in de parking indoordekking aanwezig te zijn.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een bouwaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeernormen uit de bouwcode artikel 30 (tabel) goedgekeurd door het college op 25 oktober 2014 en herzien op 1 maart 2018 vormen de facto de algemene beleidslijn voor bouwen, verbouwen, vermeerderen van wooneenheden en functiewijzigingen. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 75 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de uitbreiding en of functiewijziging.

 

De ondergrondse parkeerkelder van 2 verdiepingen wordt met een 11 meter ingekort. Daardoor vermindert het aantal parkeerplaatsen van 328 tot 253 in de ondergrondse parking.

 

Er verdwijnen door de aanpassing 328 - 253 = 75 parkeerplaatsen. Deze worden bijgeteld bij de parkeerbehoefte. Vergund parkeerplaatsen moeten maximaal behouden worden.

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 75 parkeerplaatsen

 

De plannen voorzien in 47 aanvaardbare nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 47.

 

Dit aantal is toereikend daar het ontbrekende aantal (28) kan worden opgevangen door de nog beschikbare  plaatsen in de onmiddellijke omgeving, met name de bestaande pocket aan de Krijgsbaan, zoals aangetoond door de uitgevoerde monitoring.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 28.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 28.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 28 plaatsen.

 

 

De stedelijke dienst mobiliteit geeft volgende voorwaarden mee:

 • de parkeerplaatsen op (toekomstig) openbaar domein dienen ingericht te worden met de nodige aanduiding van wettelijke witte haakjes, borden, etc;
 • op de parkings op het openbaar domein moeten er per locatie minstens 2 plaatsen voorzien worden van een laadpaal. Tegelijk moet de mogelijkheid voorzien worden om snel te kunnen uitbreiden en bijkomende plaatsen te voorzien voor elektrisch laden (voorzien voor 25% van het totaal).

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      de bouwheer faciliteert en ondersteunt de opmaak van het eindverslag van de opgraving (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/16991) conform de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Code van Goede Praktijk;

3.      het bemalingsconcept moet zo uitgewerkt worden dat geen grondwater geloosd wordt in de riolering, maar dat alle opgepompte grondwater geïnfiltreerd wordt, hetzij in de reeds aanwezige WADI's hetzij via retournering in de watervoerdende laag waaruit opgepompt wordt;

4.      in de parking dient indoordekking voorzien te worden conform het advies van de FOD Binnenlandse Zaken ASTRID-veiligheidscommissie;

5.      de parkeerplaatsen op (toekomstig) openbaar domein dienen ingericht te worden met de nodige aanduiding van wettelijke witte haakjes, borden, etc;

6.      op de parkings op het openbaar domein moeten er per locatie minstens 2 plaatsen voorzien worden van een laadpaal. Tegelijk moet de mogelijkheid voorzien worden om snel te kunnen uitbreiden en bijkomende plaatsen te voorzien voor elektrisch laden (voorzien voor 25% van het totaal).

 

Lasten

Juridische grond:

 

Artikel 75 Decreet betreffende de omgevingsvergunning: de bevoegde overheid is bevoegd om aan een omgevingsvergunning lasten te verbinden.

 

Artikel 2, §2 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 28 april 2014 (Bouwcode), goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 9 oktober 2014: het college toetst een project aan de sociale en economische gevolgen en verbindt desnoods de gepaste stedenbouwkundige lasten aan de stedenbouwkundige vergunning.

 

Argumentatie:

 

De stedenbouwkundige last kan de vorm aannemen van een louter financiële last of een realisatie in natura door de ontwikkelaar. In elk geval kan ingespeeld worden op maatschappelijke noden en behoeften op buurt- en wijkniveau. Het is aan de vergunningverlenende overheid om te bepalen of een louter financiële last aan de ontwikkelaar wordt opgelegd of een realisatie in natura door de ontwikkelaar wordt geëist. De inkomsten voor de stad van stedenbouwkundige lasten moeten vanuit de regelgeving een bestemming krijgen met een link in de nabijheid van het project.

 

Voorliggend project omvat de wijzigingen omtrent het parkeren op de site Neerland in Wilrijk. In de ondergrondse parking van zone B1 worden 75 plaatsen gesupprimeerd. In het nieuwe park worden er 47 bovengrondse parkeerplaatsen voorzien in 2 parkeerpockets van respectievelijk van 12 en 23 plaatsen en een zone voor haaks parkeren van 12 wagens.

 

De last wordt bepaald aan de hand van de geschrapte ondergrondse parkeerplaatsen. De financiële last wordt voor dit project bepaald op 350.000,00 euro.

 

Door het voorzien van bovengrondse parkeerpockets wordt een gedeelte van de parkzone voor recreatief gebruik gesupprimeerd. Het reeds aangelegd skatepark in het park geeft door zijn omvang en ligging conflictsituaties met de nabijgelegen woonfuncties en dit zowel van het bestaand woonweefsel als deze van de nieuwe site Neerland.

 

Een stedenbouwkundige last onder de vorm van een financiële bijdrage is verantwoord voor het verplaatsen van het skatepark naar een plek in de omgeving van de site Neerland en voor het herinrichten van de vrijgekomen grond als parkzone met focus op groen en kleine kinderen.

 

 

Algemene financiële opmerkingen:

 

De inning van de stedenbouwkundige ontwikkelingskost verloopt via een verkoopfactuur. Deze wordt verstuurd binnen de zes maanden na de start der werken.

 

De ontvangst wordt bij het eerstvolgende budgetproces ingeschreven op doelstelling 2WNS030105A00000.

 

Deze middelen zullen aangewend worden binnen het beleidsdomein 06: wonen en ruimtelijke ordening in de wijk WIL06. Het budgetverbruik wordt opgevolgd via de subsidiefiche WIL06_SOK_NEERLAND. Deze fiche zal worden opgemaakt.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      de bouwheer faciliteert en ondersteunt de opmaak van het eindverslag van de opgraving (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/16991) conform de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Code van Goede Praktijk;

3.      het bemalingsconcept moet zo uitgewerkt worden dat geen grondwater geloosd wordt in de riolering, maar dat alle opgepompte grondwater geïnfiltreerd wordt, hetzij in de reeds aanwezige WADI's hetzij via retournering in de watervoerdende laag waaruit opgepompt wordt;

4.      in de parking dient indoordekking voorzien te worden conform het advies van de FOD Binnenlandse Zaken ASTRID-veiligheidscommissie;

5.      de parkeerplaatsen op (toekomstig) openbaar domein dienen ingericht te worden met de nodige aanduiding van wettelijke witte haakjes, borden, etc;

6.      op de parkings op het openbaar domein moeten er per locatie minstens 2 plaatsen voorzien worden van een laadpaal. Tegelijk moet de mogelijkheid voorzien worden om snel te kunnen uitbreiden en bijkomende plaatsen te voorzien voor elektrisch laden (voorzien voor 25% van het totaal).

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Het college beslist om aan de aanvrager een financiële stedenbouwkundige last op te leggen van

350.000,00 euro, dat door de stad zal aangewend worden als een bijdrage voor het verplaatsen van het skatepark naar een nabijgelegen plek en het herinrichten van de vrijgekomen grond als parkzone met focus op groen en kleine kinderen.

Artikel 5

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving:
Bedrag:Boekingsadres:Bestelbon:


TRIPLE LIVING NV, Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0829.278.932


 350.000,00 EUR
budgetplaats:5150500000 budgetpositie:150600 functiegebied:2WNS030105A00000 subsidie: WIL06_SOK_NEERLAND
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA050600
budgetperiode: 2200
 nvt