Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00686 - Opdracht stadsafgevaardigde - ISVAG. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00686 - Opdracht stadsafgevaardigde - ISVAG. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring 2021_GR_00686 - Opdracht stadsafgevaardigde - ISVAG. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in de Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten (ISVAG).
Met de brief van 23 september 2021 meldt ISVAG dat op 16 december 2021 om 17.00 uur de buitengewone algemene vergadering zal plaatshebben in het administratief gebouw van ISVAG, Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk, met volgende agendapunten:

  1. samenstelling bureau;
  2. goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 20 mei 2021;
  3. benoeming bedrijfsrevisor;
  4. goedkeuring begroting 2022;
  5. goedkeuring toekenning presentiegeld aan voorzitter ISVAG volgens decreet van 16 juli 2021;
  6. toelichting stand van zaken vergunningstrajecten en uitvoering.

Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van ISVAG en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 86) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van ISVAG, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van ISVAG van 16 december 2021 goed te keuren.

Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Groen en PVDA. 

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van ISVAG van 16 december 2021.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, naar de buitengewone algemene vergadering van ISVAG van 16 december 2021, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van ISVAG van 16 december 2021 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.