Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00688 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00688 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring 2021_GR_00688 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in de opdrachthoudende vereniging water-link. 

Water-link meldt dat op 16 december 2021 om 16.00 uur een buitengewone algemene vergadering zal plaatshebben in de kantoren van water-link, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen, met volgende agendapunten:

  1. begroting 2022 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2022 binnen de strategie 2016-2022; 
  2. jaarlijkse rapportering ingezette uitzendkrachten in het licht van het decreet lnterimarbeid Lokaal Bestuur;
  3. varia en mededelingen. 

Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van water-link van 16 december 2021 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 121) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van water-link, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

De heer Patrick Van den Abbeele, gemeenteraadslid, zal de buitengewone algemene vergadering van water-link van 16 december 2021 bijwonen, ter vervanging van de heer Koen Kennis.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van water-link van 16 december 2021 goed te keuren.

Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.


Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van water-link van 16 december 2021.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Patrick Van den Abbeele, gemeenteraadslid, naar de buitengewone algemene vergadering van water-link van 16 december 2021, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van water-link van 16 december 2021 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.