Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00695 - Ondersteuning. Werk - Steunpunt Tewerkstelling vzw en DUO for a JOB vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00695 - Ondersteuning. Werk - Steunpunt Tewerkstelling vzw en DUO for a JOB vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring 2021_GR_00695 - Ondersteuning. Werk - Steunpunt Tewerkstelling vzw en DUO for a JOB vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de nominatieve toewijzing van 14.853,75 EUR in 2021 aan DUO for a JOB vzw, met maatschappelijke zetel te de Stassartstraat 48 bus 4, 1050 Elsene, met ondernemingsnummer BE 0501 488 911, zijn voorzien op 5318200000 / 6496800 / 2LWS050401A00000 / 2100.

De afsprakennota met DUO for a JOB vzw en uitbetaling van de ondersteuning worden in een apart besluit ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

De middelen voor de nominatieve toewijzing van 13.864,87 EUR in 2021 aan Steunpunt Tewerkstelling vzw, met maatschappelijke zetel te Kwekerijstraat 61A, 2140 Borgerhout, met ondernemingsnummer BE 0432.766.884, zijn voorzien op 5318200000 / 6496800 / 2LWS050401A00000 / 2100.

Het addendum op de afsprakennota met Steunpunt Tewerkstelling vzw en uitbetaling van de ondersteuning worden in een apart besluit ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Aanleiding en context

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 18 juni 2021 (jaarnummer 5044) keurde het college de afsprakennota en de uitbetaling van de nominatieve toelages saldo 2021 voor het project 'relancemaatregelen voor opleidingspartners en getroffen werkgevers', goed.

Op 25 januari 2021 (jaarnummer 64) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning van de ondersteuning aan de verschillende partners jeugdwerkloosheid, goed.

De stad Antwerpen telt momenteel 29.854 niet-werkende werkzoekenden, bijna één vijfde daarvan is jonger dan 25 jaar. Een groot aantal van deze jongeren bevindt zich in een kwetsbare positie en voor hen is de afstand tot de arbeidsmarkt vaak te groot. De afdeling Werk ondersteunt organisaties die opleidings- en begeleidingstrajecten aanbieden aan deze doelgroep met oog op een duurzame job.

Eén van deze organisaties is DUO for a JOB vzw. Zij brengen werkzoekende jongeren met een non EU-migratieachtergrond in contact met ervaren 50-plussers die hen vrijwillig bij hun zoektocht naar werk willen begeleiden. Via dit intercultureel en generationeel mentorschap (coaching) wil Duo for a Job vzw de jobkansen van jongeren vergroten, ervaringen van 50-plussers blijven valoriseren, de sociale cohesie lokaal versterken en vooroordelen rond leeftijd en herkomst doorprikken.

Bij Steunpunt Tewerkstelling vzw loopt het project 'Spoorzoeker'. Zij willen met het project 'Spoorzoeker' Antwerpse, kwetsbare jongeren die geen opleiding volgen en geen job of diploma hebben weer “op het juiste spoor” krijgen. Het gaat om de zogenaamde NEET jongeren (not in education, employment or training). Steunpunt Tewerkstelling vzw werkt vanuit (zelf)vertrouwen aan talenten, zelfbeeld en competenties. Samen met bedrijven in de regio wordt de stap naar een duurzame en passende job gezet.

Argumentatie

De stad Antwerpen wil onderstaande partners een bijkomende ondersteuning geven:

DUO for a JOB vzw ontvangt voor de periode oktober - december 2021 éénmalig een bijkomende ondersteuning van 14.853,75 EUR voor de opstart en begeleiding van 12 extra duo's. Er wordt een positief resultaat van 73 % vooropgesteld (55 % aan het werk en 18 % in finaliteitsopleiding of stage na het mentoringtraject.)

Steunpunt Tewerkstelling vzw krijgt via een addendum op de afsprakennota éénmalig een bijkomende ondersteuning van 13.864,87 EUR. Het project Spoorzoeker wordt uitgebreid tot 80 jongeren, waarvan 15 een gerichte opleiding binnen Steunpunt Tewerkstelling vzw zal volgen. Om de overstap naar andere wijken in 2022 voor te bereiden, mag Steunpunt Tewerkstelling vzw een deel van deze middelen ook inzetten voor extra coördinatie-uren. Deze ondersteuning heeft enkel betrekking op acties in 2021.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes ondersteuningsbeleid van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0503 - Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren
2LWS050301 - Invulling arbeidsvraag: Antwerpenaren aan het werk met aandacht voor grootstedelijke problematieken
6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0504 - Aanpak jeugdwerkloosheid
2LWS050401 - Innovatieve instrumenten voor kwetsbare jongeren

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 14.853,75 EUR in 2021 aan DUO for a JOB vzw, met maatschappelijke zetel te de Stassartstraat 48 bus 4, 1050 Elsene,  met ondernemingsnummer BE 0501 488 911, goed voor de opstart en begeleiding van 12 jongeren naar werk.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 13.864,87 EUR in 2021 aan Steunpunt Tewerkstelling vzw, met maatschappelijke zetel te Kwekerijstraat 61A, 2140 Borgerhout,  met ondernemingsnummer BE 0432.766.884, goed voor de opleiding van 15 kwetsbare jongeren.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Addendum_Spoorzoeker_2021_def.docx