Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00713 - Tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Retributiereglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00713 - Tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Retributiereglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2021_GR_00713 - Tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Retributiereglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

In de beheersovereenkomst tussen stad Antwerpen en  AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (2019_GR_00738), afgesloten voor de periode 2020-2025, is in artikel 4, §8 voorzien dat het AG ook instaat voor de organisatie en het beheer van de diensten die in voorliggend retributiereglement worden beoogd en dat het AG de daaraan verbonden retributies int in eigen naam en voor eigen rekening. Bijgevolg heeft de wijziging van het reglement geen directe financiële gevolgen voor het meerjarenplan van de stad. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen treedt aldus in het kader van dit retributiereglement op als bevoegde dienst.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.

Artikel 41 §14 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen. Deze bevoegdheid kan niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden.

Aanleiding en context

Op 17 december 2019 (jaarnummer 771) keurde de gemeenteraad de laatste versie van het retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Dit retributiereglement zal met ingang van 1 januari 2022 worden vervangen door een nieuwe versie van het retributiereglement. Het nieuwe retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken wordt via dit besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumentatie

Jaarlijks levert de stad Antwerpen verschillende diensten aan private personen inzake het uitschrijven van toelatingen met betrekking tot de inname van de openbare ruimte (grondgebied van de stad Antwerpen) voor het uitvoeren van bouwwerken. De stad rekent hiervoor een retributie aan. 

Het retributiereglement dat van kracht is sinds 1 januari 2020, wordt grondig aangepast en herschreven, om zo te gaan naar een eenvoudigere tariefstructuur.  Globaal gezien is de kost voor de retributieplichtige vergelijkbaar gebleven, ook al is de wijze van berekenen veranderd.

Er zijn verschillende factoren die deze retributie verantwoorden:

 • De kosten die voor de stad gepaard gaan met het leveren van diensten inzake de inname van de openbare ruimte:
  1. Elke inname dient vergezeld te zijn van een toelating. Voor het uitschrijven van deze toelating dienen verschillende diensten te worden geleverd door de stad, namelijk: het beheren van adviezen, het uitvoeren van een conflictdetectie, het actualiseren van GIS-kaarten … Deze diensten gaan gepaard met verschillende investeringen door de stad inzake haar eigen interne werking, namelijk investeringen in personeel, informatica… 
  2. Door de vele parkeerplaatsen die ingenomen worden is er naast de verhoogde parkeerdruk ook een inkomstenverlies doordat de (betalende) parkeerplaatsen tijdelijk niet door parkeerders gebruikt kunnen worden.
  3. De stad dient  extra inspanningen  te leveren rond veiligheid, ordehandhaving en technische ondersteuning. 
 • Het economisch voordeel dat de bouwheer heeft doordat de stad de openbare ruimte ter beschikking stelt voor het uitvoeren van  de bouwwerken:
  1. Tijdswinst en kostprijsreductie: de tijdswinst die bouwheren realiseren door de inname van de openbare ruimte vertaalt zich in een snellere oplevering, een verminderd aantal werkuren en een positief effect op de kostprijs van het bouwwerk. Bijvoorbeeld:
   • Door laad- en loszones te voorzien aan de bouwwerken kan er op een vlotte manier materiaal geleverd en opgehaald worden.
   • Zonder het gebruik van de openbare ruimte zouden werkmiddelen als torenkranen / stellingen / betonsilo’s / opslagcontainers / … niet geplaatst kunnen worden of zou er een alternatief moeten worden voorzien op eigen terrein. Deze alternatieven vertragen de werkzaamheden en zorgen voor bijkomende kosten.
   • Keuzemogelijkheid: het indienen van een aanvraag tot inname van de openbare ruimte bij grote bouwwerken houdt een keuze in van de bouwheer en kan bijgevolg vermeden worden indien er andere mogelijkheden zijn. Er geldt geen verplichting tot inname. De inname komt voort uit de economische afweging die daarbij gemaakt wordt door de aanvrager. Indien hieraan geen redelijke tarifering verbonden zou worden, kan men verwachten dat de openbare ruimte onnodig lang, meer en veelvuldiger gebruikt zou worden, wat uiteindelijk leidt tot een toename van diensten door de stad.  
 • Het beperken van hinder door het stimuleren van een kleinere en kortere inname van de openbare ruimte:
  1. De hinder die voortvloeit uit de inname van de  openbare ruimte leidt tot extra dienstverlening door de stad Antwerpen, o.m. het voeren van (preventieve) informatiecampagnes en/of het beantwoorden van individuele vragen van burgers met betrekking tot de inname, verkeersveiligheid, controle op o.a. de voorwaarden van de inname… 
  2. Voor de inwoners van de stad Antwerpen: werven brengen vaak hinder mee voor burgers. Werfketen, bouwmaterialen, parkeerplaatsen in kader van werfvoertuigen, kranen, afsluitingen,… zorgen voor directe hinder voor omwonenden en leggen druk op de leefbaarheid van de stad.
  3. Op verkeersveiligheid vlak: innames van de openbare ruimte in het kader van bouwwerken leggen extra druk op de vlotte doorstroom van het verkeer in Antwerpen en op de verkeersveiligheid van de stad. Bijvoorbeeld door het afsluiten van straten, omleidingen en innames op de rijbaan waardoor een reductie van de rijbaan dient gefaciliteerd te worden. Daarbij komt ook dat er vaak parkeerplaatsen worden ingenomen, wat de parkeerdruk in de binnenstad niet ten goede komt.

Rekening houdende met het voorgaande heeft de stad Antwerpen volgende eenduidige en eenvoudige tarifering uitgewerkt, waarbij de tarieven stijgen naarmate meer ruimte wordt ingenomen en/of de inname langer duurt:. 

uitgedrukt in €/m²/dag

<6 maanden

<1 jaar

≥1 jaar

<50m²

Gratis

0,35

0,40

50 m² t.e.m. 300 m²

0,40

0,40

0,45

>300 m²

0,45

0,45

0,50

 

De tarifering van de stad werd tot slot vergeleken met de tarifering van andere openbare besturen en liggen in lijn met de gangbare tarieven voor gelijkaardige diensten. De tarieven variëren in Vlaanderen tussen € 0,2 en € 0,5 /m², waarbij het gangbaar is om prijzen te laten stijgen wanneer de ingenomen ruimte en tijd toenemen.

Juridische grond

De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41, 162/2°, 170/§4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Artikels 285 en volgende van het decreet lokaal bestuur bepalen de wijze van bekendmaking van de reglementen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Groen en PVDA. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het nieuwe retributiereglement voor de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat het nieuwe retributiereglement in werking treedt op 1 januari 2022 en dat vanaf die datum het voorgaande retributiereglement (2019_GR_00771) wordt opgeheven, rekening houdende met de in het nieuwe retributiereglement vastgestelde overgangsbepalingen.   

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.