Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00715 - Ondersteuning. Werk - POM Antwerpen. Samenwerkingsovereenkomst 'Innovatiecentrum werk'. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00715 - Ondersteuning. Werk - POM Antwerpen. Samenwerkingsovereenkomst 'Innovatiecentrum werk'. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring 2021_GR_00715 - Ondersteuning. Werk - POM Antwerpen. Samenwerkingsovereenkomst 'Innovatiecentrum werk'. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Argumentatie

Om de oprichting van het 'Innovatiecentrum werk' te realiseren, hebben de stichtende leden (Provincie Antwerpen, VDAB, de stad Turnhout en de stad Antwerpen) een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die de oprichting en werking van het innovatiecentrum werk vastlegt.

De missie van het 'Innovatiecentrum werk' is het verhogen van de tewerkstelling van kansengroepen in de provincie Antwerpen. Het innovatiecentrum wil een motor zijn van innovatie, moet wendbaar, onafhankelijk, geconnecteerd, schaalbaar en effectief zijn, met voldoende ruimte om te testen. De doelgroepen van het innovatiecentrum werk zijn kwetsbare werkzoekenden die in andere samenwerkingen, concepten en/of regulier aanbod nog te weinig bediend worden.  

Het 'Innovatiecentrum werk' zal worden aangestuurd door een drieledige structuur:

  • een stuurgroep voor de strategische en financiële coördinatie;
  • een klankbordgroep voor de inhoudelijke input;
  • de algemeen manager en zijn team voor kern- en projectwerking.

POM Antwerpen (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) treedt in deze samenwerkingsovereenkomst op als faciliterende partij om het 'Innovatiecentrum werk' op te starten en de dienstverlening mogelijk te maken. POM Antwerpen staat binnen deze samenwerkingsovereenkomst in voor:

  • het administratieve beheer en opvolging van de inkomsten en uitgaven van het 'Innovatiecentrum werk' door middel van een aparte daarvoor voorziene bankrekening;
  • het ontvangen en uitbetalen van middelen aan bedrijven, organisaties, projectpromotoren en overheden bij formele (goedgekeurde) vraag door de stuurgroep of de algemeen manager van het 'Innovatiecentrum werk';
  • een financiële rapportage in afstemming met de algemeen manager naar de stuurgroep (ad hoc of op vraag van de stuurgroep) ter voorbereiding van de opmaak van de begroting (beleid rond beheer en besteding budgetten);
  • het personeelsbeheer van het 'Innovatiecentrum werk' met betrekking tot aanwervingen en opvolging onder de rechtspositieregeling van POM Antwerpen, in nauwe samenwerking met de andere partijen en algemeen manager. De aansturing en evaluatie van de algemeen manager gebeurt door de stuurgroep. De andere medewerkers van het innovatiecentrum worden geëvalueerd door de algemeen manager.

De stad Antwerpen engageert zich om jaarlijks een bedrag van 250.000,00 EUR vrij te maken voor de uitbouw en vervolgens de kernwerking van het 'Innovatiecentrum werk'.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door gemeenten.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) .

Dit besluit handelt over een niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking tussen overheidsdiensten op basis van artikel 31 van de Wet op de overheidsopdrachten.

Aanleiding en context

De werkzoekendengraad in de stad Antwerpen ligt met 12,5 % (september 2021) ver boven het Vlaamse gemiddelde (6,1 %). Provincie Antwerpen, VDAB en de steden Antwerpen en Turnhout  hebben duidelijke ambities en doelstellingen naar voor geschoven om het economisch weefsel in de regio Antwerpen te versterken en een impuls te geven aan de aanpak van de lokale arbeidsmarktuitdagingen.
Niettegenstaande de vele samenwerkingen en initiatieven op het terrein, slaagt de stad Antwerpen er onvoldoende in om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken, bepaalde doelgroepen aan de slag te krijgen en de knelpuntberoepen in te vullen. Er is nood om met een vernieuwende blik naar dit arbeidsmarktvraagstuk te kijken. 

In dit kader werd Deloitte Belgium gevraagd dit traject te begeleiden en een voorstel uit te werken van een samenwerkingsmodel dat zich richt op vernieuwende initiatieven rond de tewerkstellingen van kansengroepen in de provincie Antwerpen.

Het adviesrapport van Deloitte werd in juli 2021 voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van dit rapport werd het samenwerkingsmodel 'Innovatiecentrum werk' uitgetekend en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen stichtende leden: de steden Antwerpen - Turnhout, provincie Antwerpen en VDAB.

Algemene financiële opmerkingen

Met dit besluit wordt vanaf 2022 een jaarlijkse nominatieve ondersteuning toegekend aan: POM Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0881.701.987.
De ondersteuning bedraagt 250.000,00 EUR voor ieder jaar van het lopende meerjarenplan en zal mits IKAlight worden verschoven van 5318400000 / 6141 / 2LWS050302A00000 en worden voorzien op 5318400000 / 6496400 / 2LWS050302A00000 onder voorbehoud van goedkeuring AMJP4 door de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0503 - Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren
2LWS050302 - Engageren van Antwerpse werkgevers om tewerkstellingskansen maximaal te benutten en drempels weg te werken

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD.
Hebben zich onthouden: Groen en Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist het nominatief maken van de ondersteuning van 250.000,00 EUR voor het jaar 2022, 2023, 2024, 2025 aan POM Antwerpen (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen), Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0881.701.987, voor 'Innovatiecentrum werk', goed te keuren.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 'Innovatiecentrum werk' tussen de stad Antwerpen enerzijds en POM Antwerpen, de provincie Antwerpen, VDAB en de stad Turnhout anderzijds, goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.