Terug
Gepubliceerd op 21/12/2021

2021_GR_00741 - Adviesraden en inspraak - Opheffing 'Werkkader adviesraden voor cultuur, sport, jeugd en senioren'. Nieuwe krachtlijnen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:30 Hybride (Bernarduscentrum)
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00741 - Adviesraden en inspraak - Opheffing 'Werkkader adviesraden voor cultuur, sport, jeugd en senioren'. Nieuwe krachtlijnen - Goedkeuring 2021_GR_00741 - Adviesraden en inspraak - Opheffing 'Werkkader adviesraden voor cultuur, sport, jeugd en senioren'. Nieuwe krachtlijnen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 304, §3 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 (jaarnummer 828) keurde de gemeenteraad het kader voor de werking van de adviesraden voor cultuur, sport, jeugd en senioren goed. In dit werkkader bepaalt de gemeenteraad de algemene voorwaarden waaraan elk van deze adviesraden in elk district dient te voldoen en de opdracht van deze adviesraden. Voorts bepaalt dit werkkader dat elke districtsadviesraad één persoon afvaardigt naar de stedelijke conferentie om het stedelijk beleid te adviseren. 

Artikelen 304 §4 in samenlezing met artikel 137 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad de districtsraden geen dwingend kader kan opleggen voor de organisatie van adviesraden en van inspraak voor de districtsbevoegdheden. 

Argumentatie

Werkkader adviesraden opheffen

Het werkkader voor de organisatie van adviesraden, met per domein een adviesraad in elk district en vanuit elk district een afvaardiging naar de stedelijke conferentie, zoals bepaald door het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013, is in tegenspraak met het Decreet Lokaal Bestuur. Zowel de gemeenteraad als de districtsraden zijn bevoegd om voor hun eigen bevoegdheden de organisatie van hun adviesorganen te bepalen. Het bestaande werkkader dient daarom opgeheven te worden. 

Decretale verplichting

Het Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid (6 juli 2012, art. 5) stelt dat de gemeentelijke jeugdraad een verplicht adviesorgaan is om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijk dienstverlening en bij de evaluatie ervan, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente. Geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en geïnteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente zijn lid van de jeugdraad.

De verplichting tot het organiseren van een adviesraad is er niet voor de domeinen cultuur en sport.

Nieuwe krachtlijnen voor inspraak

De stad kan voor elk van de beleidsdomeinen rechtstreekse inspraak organiseren, van de professionele en niet-professionele sector, alsook rechtstreeks van gebruikers.

  • Voor cultuur: voor de professionele kunstensector is het Antwerps KunstenOverleg (AKO) gesprekspartner, voor de niet-professionele kunstensector Fameus. Dit maakt een genuanceerde en gevarieerde inspraak van de diverse deelsectoren mogelijk.
  • Voor sport: het stedelijk niveau organiseert de stedelijke sportraad en stelt de vraag tot een afvaardiging vanuit de districten. Deze conferentie biedt een voldoende garantie voor inspraak van de hele sector.
  • Voor jeugd: de stedelijke jeugddienst maakt een nieuw kader voor inspraak, beleidsparticipatie en adviesorganen Jeugd. Het kader heeft als doel om de diverse mogelijkheden voor stedelijke jeugdparticipatie op een structurele en duurzame manier te verzekeren.  Het kader zal duidelijkheid scheppen in mogelijkheden, opdrachten en voorwaarden voor top- down inspraak (onder andere via OOR), bottom-up participatie (onder andere via Take Over) en adviesorganen Jeugd en de rol van de stedelijke jeugddienst als kennis- en expertisecentrum op vlak van jeugdparticipatie.
  • OOR is een initiatief van de stad Antwerpen om mensen te betrekken bij het beleid en hun inspraak te verzekeren over projecten van de stad en de districten die hen aanbelangen. Dit kan gaan van een heraanleg van openbaar domein, een dienstverlening, aanbod, een nieuwspeelterrein, de komst van een jeugdcentrum tot evaluaties van buurten en pleinen. OOR 3.0 wordt ontwikkeld als stadsbrede tool voor bevragingen bij inspraakprojecten.
    Via Take Over krijgen kinderen, tieners en jongeren de kans om rechtstreeks in dialoog te gaan met beleidsmakers via bottom-up participatietrajecten. De jongeren kunnen eender welk onderwerp aanhalen, noden, behoeften en ervaringen delen ter inspiratie voor beleidsmakers.  

De bevoegdheid seniorenbeleid is al volledig gedecentraliseerd naar de districten.

Juridische grond

  • Cultuurpactwet van 16 juli 1973, hoofdstuk II en III waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt.
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 (jaarnummer 828), met betrekking tot de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer van de adviesorganen voor cultuur, sport, jeugd en senioren.
  • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, hoofdstuk 2, artikel 304, over inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur, en hoofdstuk 7, artikel 137, over de bevoegdheden van de districtsraden.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang en Open VLD.
Stemden nee: PVDA en CD&V. 
Hebben zich onthouden: Groen. 

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de opheffing van het werkkader voor inspraak, advies en medebeheer van de adviesorganen voor cultuur, sport, jeugd en senioren goed. 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe krachtlijnen voor het organiseren van inspraak voor de domeinen cultuur, sport en jeugd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.