Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00063 - Huishoudelijk Reglement - Organisatie van raads- en commissievergaderingen in een digitale en hybride omgeving. Addendum - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00063 - Huishoudelijk Reglement - Organisatie van raads- en commissievergaderingen in een digitale en hybride omgeving. Addendum - Goedkeuring 2021_DRBO_00063 - Huishoudelijk Reglement - Organisatie van raads- en commissievergaderingen in een digitale en hybride omgeving. Addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 29 april 2019 (jaarnummer 50) het huishoudelijk reglement van het District Borgerhout goed voor de bepalingen in het reglement die op de districtsraad van toepassing zijn.

De Vlaamse Regering keurde op 16 juli 2021 het 'Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie' goed. De mogelijkheid om digitaal en/of hybride te vergaderen wordt formeel verankerd in dit decreet.

Argumentatie

Het huishoudelijk reglement vormt een aanvulling op het Decreet Lokaal Bestuur. Het is beperkt tot zaken die niet geregeld worden door het Decreet Lokaal Bestuur en waarvoor het bestuur zelf autonomie (of een verplichting) heeft om een regeling uit te werken in het huishoudelijk reglement.
Naar aanleiding van de goedkeuring van het 'Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie' dient het huishoudelijk reglement te worden aangevuld: het huishoudelijk reglement dient de omstandigheden om digitaal of hybride te kunnen vergaderen, te omschrijven.

Door een addendum aan het huishoudelijk reglement van het district Borgerhout toe te voegen, voldoet het huishoudelijk reglement van het district Borgerhout aan deze nieuwe vereiste. 

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 38 en artikel 119 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB) stelt de districtsraad bij het begin van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de districtsraad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over onder andere:

  • de keuze om digitaal of hybride te vergaderen en de wijze waarop;
  • de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de districtsraad digitaal kan vergaderen, als het huishoudelijk reglement de mogelijkheid van digitaal vergaderen opneemt;
  • de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de districtsraad hybride kan vergaderen, als het huishoudelijk reglement de mogelijkheid van hybride vergaderen opneemt.

Deze drie bepalingen werden aan het Decreet Lokaal Bestuur toegevoegd na goedkeuring van het Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie.

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het addendum 'Organisatie van raads- en commissievergaderingen in een digitale en hybride omgeving' bij het huishoudelijk reglement goed voor de bepalingen in het addendum die op de districtsraad van toepassing zijn.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2021129_addendum_Huishoudelijk Reglement.docx