Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00065 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Samenwerkingsovereenkomst. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00065 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Samenwerkingsovereenkomst. Advies - Goedkeuring 2021_DRBO_00065 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Samenwerkingsovereenkomst. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 138 van het decreet over het lokaal bestuur heeft de districtsraad een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Argumentatie

De huidige samenwerkingsovereenkomst met vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout loopt af op 31 december 2021. Daarom moet er een nieuwe overeenkomst afgesloten worden die een aantal specifieke bepalingen bevat die op de samenwerking tussen stad Antwerpen en de vzw van toepassing zijn.

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder andere welke doelstellingen en resultaten moeten worden nagestreefd door de vzw en welke middelen de vzw hiervoor krijgt. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer ook hoe de wederzijdse samenwerking dient te verlopen in termen van planning, rapportage, evaluatie, intern controlesysteem, et cetera. Ook bevat de overeenkomst de belangrijkste principes van samenwerking, die identiek zijn voor alle leden van de groep stad Antwerpen.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout keurde op 13 oktober 2021 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed, met de opmerking dat ze de laattijdigheid van aanlevering van de ontwerp-overeenkomst en een aantal formuleringen erin betreurt. 

De samenwerkingsovereenkomst zal, na advies van de districtsraad, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de algemene vergadering van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.

Juridische grond

Artikel 247 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat tussen de gemeente en de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang.

Aanleiding en context

De gemeenteraad besliste op 25 februari 2008 (jaarnummer 318) tot de omvorming van de acht bestaande vzw’s financieel beheer van de cultuurcentra tot acht vzw’s lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 (jaarnummer 970) keurt de gemeenteraad de oprichting van de eva-vzw lokaal cultuurbeleid district Borgerhout en de nieuwe statuten goed. De rechten en plichten van zowel stad Antwerpen als de vzw dienen te worden geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

De huidige samenwerkingsovereenkomst van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2015 (jaarnummer 258). De gemeenteraad keurde op 25 maart 2019 (jaarnummer 246), 16 december 2019 (jaarnummer 745) en 14 december 2020 (jaarnummer 738) de verlenging van deze overeenkomst goed. De samenwerkingsovereenkomst loopt af op 31 december 2021.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0102 - Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district
2BOR010201 - Het districtsbestuur wil elke vorm van vrijetijdsbesteding stimuleren door een aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten te voorzien of te faciliteren
9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0102 - Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district
2BOR010203 - In Borgerhout besteden we aandacht aan projecten die onze geschiedenis beter bekend kunnen maken
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010103 - Bibliotheken en culturele ontmoetingscentra
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010107 - Cultuurparticipatie
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010108 - Cultuureducatie en samenwerking onderwijs/jeugd
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010109 - Podiumkunsten
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010113 - Lees- en boekenstad
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0103 - Regie Cultuur
2BRS010302 - Kunstenbeleid: muziek, film, podium, literatuur en beeldende kunst

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft positief advies over de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de werking van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.