Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00069 - Districten Berchem en Borgerhout. Apollostraat. Definitieve invoering schoolstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00069 - Districten Berchem en Borgerhout. Apollostraat. Definitieve invoering schoolstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2021_DRBO_00069 - Districten Berchem en Borgerhout. Apollostraat. Definitieve invoering schoolstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Aanleiding en context

Stad Antwerpen voerde in 2020 het concept van de ‘tijdelijke COVID-19 schoolstraten’ in, om de afstand van 1,5 meter voor de schoolpoort te allen tijde mogelijk te maken. In navolging van dit concept en bijbehorende maatregelen werd het collegebesluit van 16 juli 2021 (jaarnummer 5938) goedgekeurd. Hierin werd gestipuleerd dat scholen die voor 31 augustus 2021 de procedure voor een reguliere schoolstraat opstarten, een automatische verlenging van hun tijdelijke schoolstraat tot uiterlijk 31 december 2021 krijgen. Dit met de bedoeling in die periode de goedkeuring voor een reguliere schoolstraat te bekomen. De school "De Boomhut" doorliep deze procedure correct en de 'tijdelijke COVID-19 schoolstraat' werd tevens positief geëvalueerd.

De school "De Boomhut" wenst dan ook in samenspraak met de districten Berchem en Borgerhout om een reguliere schoolstraat in te voeren.
Het gedeelte schoolstraat gelegen in de Ramskapellestraat (district Berchem) wordt in het desbetreffende verkeersreglement gereglementeerd.

De Apollostraat in de districten Berchem en Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;   
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 april 2019 (jaarnummer 3289);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Bikschotelaan";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart; 
 • is opgenomen in een proefopstelling "hinderlijk parkeren aan inritten" dat goedgekeurd werd door het college op 30 maart 2018 (jaarnummer 2975).

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Op 28 september 2021 meldde de oorspronkelijke aanvrager om de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap, ter hoogte van nummer 14/1,  te verwijderen.
Uit onderzoek is tevens gebleken dat de reële toestand niet overeenkomt met het huidige aanvullend reglement.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld.

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 2):
  • bij aanvang en het einde van de schooldag wordt voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen, namelijk:
   • van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur en van 15.15 tot 15.45 uur;
   • op woensdag van 8.15 tot 8.45 uur en van 12.15 tot 12.45 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger stelt de schoolstraatafsluiting op aan de aanvang van de schoolstraat;
  • de straat wordt afgesloten met een schoolstraatafsluiting aan de toegang van de schoolstraat ter hoogte van het nummer 179;
  • het verkeersbord dat de toegang verbiedt (C3 met onderbord "schoolstraat - op schooldagen van maandag tot en met vrijdag, van 8.15 tot 8.45 uur en van 15.15 tot 15.45 uur. Op woensdag van 8.15 tot 8.45 uur en van 12.15 tot 12.45 uur, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs") wordt aan de toegang van de schoolstraat geplaatst;
 • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 14/16 wordt verwijderd (artikel 5).
  Uit onderzoek blijkt dat de plaats niet langer gebruikt wordt door de oorspronkelijke aanvrager;
 • de oversteekplaats ter hoogte van de Gitschotellei wordt opgenomen in het reglement (artikel 7).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 30 augustus 2021 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Apollostraat in de districten Berchem en Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 april 2019 (jaarnummer 3289).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20211028_ApolloRamskapellestraat_Sing_Plan1.pdf
 • 20211028_ApolloRamskapellestraat_SingMarkMVP_Plan2.pdf
 • 20211028_ApolloRamskapellestraat_SingMarkMVP_Plan3.pdf
 • 20211028_ApolloRamskapellestraat_SingMarkMVP_Plan4.pdf
 • 20211028_ApolloRamskapellestraat_SingMarkMVP_Plan5.pdf
 • 20211028_ApolloRamskapellestraat_SingMarkMVP_Plan6.pdf
 • 20211028_ApolloRamskapellestraat_SingMarkMVP_Plan7.pdf
 • 20211028_ApolloRamskapellestraat_SingMarkMVP_Plan8.pdf
 • 20211028_Apollostraat_BEBO_AVR.pdf