Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00071 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00071 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming 2021_DRBO_00071 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Mevrouw Julie De Weerdt is districtsraadslid. Zij behoorde tot de fractie Groen.

Het tijdelijke aangesteld districtsraadslid mevrouw Lena Coene  wenst, ter vervanging van districtsraadslid Julie De Weerdt, een volwaardig mandaat opnemen.

De geloofsbrieven van mevrouw Lena Coene werden reeds goedgekeurd op de districtsraad van 27 september 2021 (jaarnummer 53) . Zij voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid. 

Lena Coene legde tevens als districtsraadslid de eed af op de districtsraad van 27 september 2021 (jaarnummer 53). 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 12 en artikel 119 regelen dat de districtsraad akte neemt van de verhindering van het districtsraadslid dat om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de districtsraad en vervangen wil worden. Hij richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de districtsraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest van de onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd.
 • Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
  • het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt; 
  • het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
  • het districtsraadslid dat verhinderd is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  • de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  • de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."


Aanleiding en context

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde mevrouw Julie De Weerdt de eed af als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 9 juli 2021 (referentie: BO_2021_IP_054) op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Julie De Weerdt.

Om in de vervanging van het districtsraadslid Julie De Weerdt te voorzien, werd de eerste opvolger binnen de fractie Groen, mevrouw Inge Jooris, aangeschreven. Zij heeft op 19 oktober 2021 (referentie: BO_2021_IP_70)  laten weten dat zij het mandaat toch niet wenste op te nemen.

Hierop werd districtsraadslid Lena Coene, opvolger binnen de fractie Groen, gevraagd of zij haar tijdelijke mandaat wenste te vervangen door een volwaardig mandaat. Op de districtsraad van 27 september 2021 (jaarnummer 53), legde mevrouw Lena Coene de eed af als districtsraadslid. Dit om mevrouw Lien Arits te vervangen in haar tijdelijke hindering tot september 2022 als districtsraadslid van Borgerhout.

Op 27 oktober 2021 (referentie: BO_2021_IP_70) heeft mevrouw Lena Coene bevestigd dat zij een volwaardig mandaat boven een tijdelijke vervanging verkiest. Mevrouw Lena Coene zal  aangesteld worden als volwaardig districtsraadslid  van Borgerhout, ter vervanging van mevrouw Julie de Weerdt.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Julie De Weerdt.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat het tijdelijk mandaat van mevrouw Lena Coene wijzigt in een volwaardige mandaat.

Artikel 3

De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van mevrouw Lena Coene werden goedgekeurd op de districtsraad van 27 september 2021.

Artikel 4

De districtsraad neemt er kennis van dat de eedaflegging van mevrouw Lena Coene werd goedgekeurd op de districtsraad van 27 september 2021.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.