Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCAN_00454 - Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat. Wegeniswerken. Bestek RI3A252 (SWOU10823A) - Wijziging opdracht 2 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/09/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00454 - Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat. Wegeniswerken. Bestek RI3A252 (SWOU10823A) - Wijziging opdracht 2 - Goedkeuring 2022_DCAN_00454 - Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat. Wegeniswerken. Bestek RI3A252 (SWOU10823A) - Wijziging opdracht 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning
Bestek RI3A252 (SWOU10823A)
Goedkeuring districtscollege Antwerpen4 november 2019
675
Gunningsbrief verzonden
Verzonden
7 januari 2020
---
wijziging opdracht (WO), in EUR (exclusief btw)
WO1, ten laste van district Antwerpen: 36.754,25 EURGoedkeuring districtscollege Antwerpen31 mei 2021
340

Op 4 november 2019 (jaarnummer 675) gunde het districtscollege de wegeniswerken in de Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat, district Antwerpen, aan de firma Willemen Infra nv, Booiebos 4, 9031 Drongen, ondernemingsnummer 0405 092 190 tegen de som van 5.452.073,74 EUR (exclusief btw en herziening). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek RI3A252 (SWOU10823A).

De gunningsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de wijziging opdracht 2 op en legt deze ter goedkeuring voor.

Argumentatie

meerwerken (wijziging opdracht 2), ten laste van district Antwerpen

postenomschrijving
de minimis regeling in meer
VR 8Gelijktijdig met de uitvoering van de wegenwerken waren er ingrijpende privatieve werkzaamheden bezig aan het pand Kronenburgstraat 7 - 17. Eveneens had de werf van de Fierensblokken, met plaatsinname op de werf en toegang langsheen de werf, een enorm grote impact op de te realiseren wegenwerken. Het verlies in rendement wordt ingeschat op 3% van de arbeidsuren.
VR 9In deze post worden de bijkomende algemene bouwplaatskosten ten gevolge van een verlengde uitvoeringstermijn (+ negen werkdagen tegen aan algemene bouwplaatskost van 1.417,73 EUR per dag) in rekening gebracht. Deze verlengde uitvoeringstermijn is een  gevolg van de gelijktijdig privatieve werkzaamheden aan het pand Kronenburgstraat 7 - 17 en de werken aan de Fierensblokken. De algemene bouwplaatskosten worden evenredig verdeeld tussen stad Antwerpen en Water-link.
VR 10Tijdens de uitvoering van de wegenwerken werd binnen de werfzone een retourbemaling geïnstalleerd van een ander project (project Kooldok). De afwerking van de groenzones in het voetpad konden bijgevolg pas na realisatie van het project worden uitgevoerd. In deze post worden de algemene bouwplaatskosten ten gevolge van een verlengde uitvoeringstermijn van vijf werkdagen in rekening gebracht.
VR 11Omdat de werken aan de Fierensblokken nog volop aan de gang zijn, is de afwerking aan de voetpaden op deze plaats onmogelijk. Deze voetpaden dienen bijgevolg in een latere fase afzonderlijk gefinaliseerd te worden. In deze post worden de algemene bouwplaatskosten voor de afwerking van de voetpaden (+ aanzet Van Craebeeckstraat) na renovatie van de Fierensblokken in rekening gebracht. (twee extra werkdagen tegen een algemene kost van 760,15 EUR per dag).
VR 12In het bestek was een fietsuggestiestrook in gele (beige) asfalt voorzien. Deze werd tijdens uitvoering gewijzigd naar een lichtgrijze kleur met aangepaste kleurstof en kleurondersteunende granulaten.
VR 13De uitgevoerde tweede maaiveldconstructie, opgebouwd met bomenzand, voor de inrit van gebouw Kronenburgstraat 27-29 bleek onvoldoende stabiel met verzakkingen tot gevolg. Er werd beslist de fundering aan te passen (skeletbodem 5 cm, met hierboven een fundering in steenslag 0/20 (dikte 25 cm))
VR 14Op het pleintje aan de Kloosterstraat (hoek Kronenburgstraat/Scheldestraat) werden aanpassingen gedaan aan de groeiplaatsconstructie. Tevens werden er aanpassingswerken uitgevoerd voor de aanleg van het Vélo-station en herstel van de bestrating.
VR 15Het resultaat van de stalen kantopsluiting geschoord met piketten was onvoldoende stabiel voor de opsluiting van het voetpad (conflict om enerzijds de bodem voor de bomen voldoende los en luchtig te maken + diepteligging nutsleidingen waardoor de lengte van de piketten beperkt is en anderzijds de stabiliteit van het voetpad). Er werd beslist om de stalen boorden onderaan in te betonneren in een betonnen balk met beperkte afmetingen.
VR 16Op verzoek van eigenaars aangelanden werden er in dit project bijkomend 51,5 m' geveltuinen aangelegd (à 107,-€/m').
VR 17In deze post worden verschillende werkzaamheden rond infrastructuur van de nutsmaatschappijen in rekening gebracht. Verrekening werd opgesteld aan de hand van gecontroleerde regie-uren. De kosten worden evenredig verdeeld tussen stad Antwerpen en Water-link.
VR 18Voor de aanleg van de riolering werd het wortelstelsel van de rij platanen in de Kasteelpleinstraat onderzocht met een grondzuigwagen.
VR 19Het type grasbetontegels werd tijdens uitvoering gewijzigd. Dit resulteerde in een aanpassing van de hoogte van de fundering, extra leverkosten en bijkomend aanzaagwerk.
VR 20Tijdens de werfrondgangen werd vastgesteld dat de onderbeplanting in de plantvakken betreden werden door voetgangers zodat de beplanting geen kans krijgt om aan te slaan (+ parkeren fietsen tegen bomen). Om hieraan te verhelpen wordt voorgesteld om (tijdelijk) paaltjes met een draad te voorzien.

Termijnverlenging: geen, de voorziene uitvoeringstermijn kon worden ingekort door de fasering te optimaliseren. Dat maakt dat de extra termijn ten gevolge van deze meerwerken geen globale termijnsverlenging met zich meebrengt.

Prijsherziening: geen

Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek RI3A252 (SWOU10823A) voor de Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat van toepassing.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om wijziging opdracht 2 (WO 2) goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:

omschrijvingdistrict Antwerpen
WO 1 in meer
92.047,38
21% btw
19.329,95
totaal
111.377,33

Juridische grond

Artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat zijn lokale straten. 

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiƫle opmerkingen

Voor deze werken werd bij gunning de bestelbon 4005370870 opgemaakt. De wijziging opdracht 2 kan hierop verrekend worden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010506 - Investeringsplan fietsen
2ANT010506M01727 - SWOU10823 Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Terninckstraat (water-link)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 2 (ten laste van district Antwerpen) in meer goed, voor een bedrag van 92.047,38 EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma Willemen Infra nv, Booiebos 4, 9031 Drongen, ondernemingsnummer 0405 092 190 op basis van het bestek bestek RI3A252 (SWOU10823A).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

wijziging opdracht 2
Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat
bestek RI3A252 (SWOU10823A)
wegeniswerken

Willemen Infra nv
Booiebos 4
9031 Drongen

ondernemingsnummer:
0405 092 190
rekeningnummer:
BE12 0000 1723 6492

111.377,33 EURbudgetplaats:5002500000
budgetpositie:224
functiegebied:2ANT010506M01727
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2AN090200
budgetperiode:2200
4005370870

Bijlagen

  • 20220627_10823A_WO2.xlsm