Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCAN_00455 - Zirkstraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13479A - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/09/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00455 - Zirkstraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13479A - Goedkeuring 2022_DCAN_00455 - Zirkstraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13479A - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2019/01001
BestekGoedkeuring Gemeenteraad21 oktober 2019583
Publicatie 23 september 2019 
GunningGoedkeuring college 13 december 201910383
Sluiting opdracht 7 januari 2020 

Op 13 december 2019 (jaarnummer 10383) gunde het college de raamovereenkomst "onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding”, op basis van bestek GAC/2019/01001, aan de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

Het districtscollege wenst onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding uit te voeren in de Zirkstraat, district Antwerpen.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13479A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2019/01001, de opdracht SWPR13479A, Zirkstraat, op, voor een bedrag van 6.180,98,EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunning10% PH en VH21% btwTotaal
District Antwerpen6.180,982.017,041.721,589.919,60

Uitvoeringstermijn: 10 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

Prijsherziening en Overschrijding VH
Periode van opmaak: juli 2022
Posten exclusief bitumineuze verhardingen

1.398,94 EUR

22,63%

actuele prijsherziening
Overschrijding VH

618,10 EUR

10%


Totaal2.017,04 EUR

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Zirkstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005524810 opgemaakt voor een bedrag van 9.919,60 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M02785 - SWPR13479 Zirkstraat (verzakking)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWPR13479A voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding in de Zirkstraat, district Antwerpen, goed voor een bedrag van 6.180,98 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2019/01001, uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 9.919,60 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13479A

Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

9.919,60 EURbudgetplaats:5002500000
budgetpositie:224
functiegebied:2ANT010502M02785
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2AN090610
budgetperiode:2200
4005524810

Bijlagen

  • 20220729_Zirkstraat_SWPR13479_herz.xlsx