Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCAN_00457 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Antwerp Fashion Weekend. Toewijzing en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/09/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00457 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Antwerp Fashion Weekend. Toewijzing en uitbetaling - Goedkeuring 2022_DCAN_00457 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Antwerp Fashion Weekend. Toewijzing en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 20 januari 2020 (jaarnummer 8) keurde de districtsraad het toelagereglement 'Districtsfonds: beleef je buurt' goed. 

Op 18 oktober 2021 (jaarnummer 151) keurde de districtsraad een verlenging van de uitzondering op artikel 21 §4 en 22 §4 van het toelagereglement 'Districtsfonds: beleef je buurt' goed. Aanvragen voor grote activiteiten of projecten, die plaatsvinden vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, kunnen tot uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit of het project ingediend worden, in plaats van 8 weken. 

Op 16 mei 2022 (jaarnummer 67) keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025, overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus, goed. 

In 2022 voorziet district Antwerpen budgetten voor de betoelaging van initiatieven, conform het reglement dat door de districtsraad werd goedgekeurd.

District Antwerpen heeft 1 nieuwe aanvraag ontvangen voor een toelage van het reglement: Districtsfonds: beleef je buurt:

  • waarvan 1 grote activiteit: 

Aanvrager, grote activiteit en bedrag

Datum en locatie 

Antwerp Retail Shopping Promotion vzw
Antwerp Fashion Weekend

Aangevraagde toelage: 10.000,00 EUR

1 en 2 oktober 2022
Meerdere locaties in 2000 Antwerpen

Argumentatie

De districtssecretaris stelt voor om volgend initiatief te ondersteunen:

  • Antwerp Retail Shopping Promotion vzw organiseert op 1 en 2 oktober 2022 het 25ste 'Antwerp Fashion Weekend'. Het Antwerp Fashion Weekend dient als extra ondersteuning voor de koopzondagen en wil zelfstandige modezaken aanzetten tot beleving in hun winkel. Tijdens het event worden er openlucht modeshows op verschillende locaties in de binnenstad georganiseerd, daarnaast worden er andere mode-gerelateerde activiteiten voorzien.

    De projectdeskundige adviseert positief. Het Fashion Weekend is een jaarlijks terugkerend evenement op verschillende toplocaties in het centrum van Antwerpen. De activiteit reikt verder dan enkel mode, dit dient ook om de koopzondagen in de kijker te zetten en om jonge talenten klaar te stomen. De activiteit bereikt een zeer groot en breed publiek. Het gevraagde bedrag is in verhouding met het verwachte aantal toeschouwers/bezoekers.
    De projectdeskundige adviseert een ondersteuning van 10 000,00 EUR toe te kennen om tussen te komen in de volgende kosten: kosten verbonden aan het opstellen van de 6 led-schermen en communicatie/promotie van de activiteit.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
  • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale middenstand.

Algemene financiële opmerkingen

Artikel 13 uit het toelagereglement district Antwerpen (Districtsfonds: beleef je buurt) :

§2 Aanvragen met een goedgekeurd bedrag hoger dan 250,00 euro worden in schijven uitbetaald. De eerst schijf omvat een betaling van maximum 70% van het toegekende bedrag en wordt uitbetaald na goedkeuring van de toelage door het bevoegde orgaan. De tweede schijf van maximum 30% van het toegekende bedrag wordt uitbetaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen na goedkeuring van de verantwoordingsstukken.
§3 Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010403 - Middenstand & toerisme

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toewijzing en uitbetaling van de toelage van 10.000,00 EUR aan Antwerp Retail Shopping Promotion VZW voor initiatief 'Antwerp Fashion Weekend' goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Antwerp Retail Shopping Promotion vzw
Kronenburgstraat 100
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer:
0659.938.510
Rekeningnummer:
BE82 7360 2707 3168
10.000,00 EURbudgetplaats: 5005500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010403A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090719
budgetperiode: 2200
4505142989

Bijlagen

  • Aanvraag_AntwerpShoppingPromotion_AntwerpFashionWeekend.pdf