Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09907 - Omgevingsvergunning - OMV_2022133492. Vekestraat 38. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09907 - Omgevingsvergunning - OMV_2022133492. Vekestraat 38. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09907 - Omgevingsvergunning - OMV_2022133492. Vekestraat 38. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.  

Projectnummer: 

OMV_2022133492 

Gegevens van de aanvrager: 

Mevrouw Amanda Breukink met als adres Lange Nieuwstraat 64 te 2000 Antwerpen 

Gegevens van de exploitant: 

Mevrouw Amanda Breukink met als adres Lange Nieuwstraat 64 te 2000 Antwerpen 

Ligging van het project: 

Vekestraat 38 te 2000 Antwerpen 

Kadastrale percelen: 

Afdeling 2 sectie B nr.1031R2 

Vergunningsplichten: 

Stedenbouwkundige handelingen 

Voorwerp van de aanvraag: 

wijzigen van de voorgevel 


Omschrijving stedenbouwkundige handelingen  

Relevante voorgeschiedenis   

 • 11/12/2020: vergunning (OMV_2020126879) voor het samenvoegen en verbouwen van twee panden tot één pand met 16 studentenkamers; 

 • 13/12/2019: weigering (OMV_2019125463) voor het samenvoegen en verbouwen van twee panden tot één pand met 15 kamerwoningen voor studenten; 

 • 11/12/2009: vergunning (20095076) voor het verbouwen van studentenhuisvesting; 

 • 11/12/1981: vergunning (1981840) voor de verbouwing tot studiogebouw - 5.11.1981. 

 

Vergunde toestand   

 • functie:  

  • studentenhuis met 16 studentenkamers; 

 • bouwvolume:  

  • nr. 38: 3 bouwlagen met mansardedak; 

  • nr. 40: 4 bouwlagen met plat dak;   

 • gevelafwerking:  

  • lichtkleurige gevelbepleistering met gevelplint in arduin; 

  • wit pvc schrijnwerk. 


Bestaande toestand 

 • gevelafwerking overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd van een gewijzigde indeling van het schrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping. 


Nieuwe toestand 

 • functie:  

  • studentenhuis met 16 studentenkamers; 

 • bouwvolume:  

  • nr. 38: 3 bouwlagen met mansardedak; 

  • nr. 40: 4 bouwlagen met plat dak;   

 • gevelafwerking:  

  • lichtkleurige gevelbepleistering met gevelplint in arduin; 

  • wit pvc schrijnwerk met een gewijzigde indeling van het schrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping. 

 

Inhoud van de aanvraag 

Wijzigen van de voorgevel: wijzigen van de indeling van het schrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping.  

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

Adviezen 

Interne adviezen  

Adviesinstantie 

Datum advies gevraagd 

Datum advies 

Stadsontwikkeling / Onroerend Erfgoed / Monumentenzorg 

28 oktober 2022 

 Geen advies ontvangen

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde, artikel  1: zone voor wonen - (wo1). 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via 
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via 
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.) 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling. 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater). 
   (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater) 
   De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.  

 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid). 
   (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid) 

 De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag. 
 

Algemene bouwverordeningen 

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 
   (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer) 
    De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag. 
   

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014. 
   (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’) 
   De aanvraag is in overeenstemming met de bouwcode. 
   

Sectorale regelgeving 

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid. 
   Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. 

 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets. 
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 

 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020. 
   (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”) 
   De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode.  

 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.  
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)) 
   Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.  

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening 

De voorgevel blijft, behoudens het wijzigen ven de raamopeningen en de raamverdeling op het gelijkvloers van nummer 38 en het voorzien van een valbeveiliging aan de ramen op de eerste verdieping ongewijzigd. Deze gevelwijzigingen worden niet als storend ervaren in de omgeving en kunnen gunstig beoordeeld worden, ook op (bouw)historisch vlak.  

Advies aan het college 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:
 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

Procedurestap 

Datum 

Indiening aanvraag 

06/10/2022 

Volledig en ontvankelijk 

28/10/2022 

Start openbaar onderzoek 

geen 

Einde openbaar onderzoek 

geen 

Gemeenteraad voor wegenwerken 

geen 

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

25/02/2023

Verslag GOA 

19 december 2022 

naam GOA 

Wim Van Roosendael 

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie. 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden 

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren. 

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.