Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09670 - Omgevingsvergunning - OMV_2022130897 Wouter Haecklaan 1 te Deurne (Antwerpen) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09670 - Omgevingsvergunning - OMV_2022130897 Wouter Haecklaan 1 te Deurne (Antwerpen) - Goedkeuring 2022_CBS_09670 - Omgevingsvergunning - OMV_2022130897 Wouter Haecklaan 1 te Deurne (Antwerpen) - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet. 

Projectnummer: 

OMV_2022130897 

Gegevens van de aanvrager: 

de heer ZALMAN HOROWITZ met als adres Belgiëlei 92 te 2018 Antwerpen 

Gegevens van de exploitant: 

de heer ZALMAN HOROWITZ met als adres Belgiëlei 92 te 2018 Antwerpen 

Ligging van het project: 

Wouter Haecklaan 1 te 2100 Deurne (Antwerpen) 

Kadastrale percelen: 

Afdeling 31 sectie B nr. 192M2 

Vergunningsplichten: 

Stedenbouwkundige handelingen 

Voorwerp van de aanvraag: 

Functiewijziging van diensten naar 2 woongelegenheden op de gelijkvloerse verdieping 


Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis 

 • 26/06/2015: vergunning (20151017) voor het renoveren (waterdicht maken) van een zijgevel van een appartementsblok; 

 • 25/06/1963: vergunning (19634271) voor het bouwen van een appartementsgebouw. 

  

Vergunde en bestaande toestand 

 • functie: gemengd gebouw: 

 • meergezinswoning met 74 woongelegenheden in totaal; 

 • gelijkvloerse verdieping met volgende functies: handel/diensten, wonen (1 tweeslaapkamerappartement met een nevenfunctie en 1?drieslaapkamerappartement) en 8 garages;  

 • op de 9 verdiepingen telkens 8 woongelegenheden per verdieping;  

 • bouwvolume: 10 bouwlagen met een plat dak; 

 • gevelafwerking:  

 • grijze plaketten, kolommen in gehamerd beton, kroonlijsten in gehamerd beton en plinten in blauwe hardsteen; 

 • linker zijgevel geïsoleerd en bepleisterd met een grijze crepi op de eerste tot en met de negende verdieping (2015);  

 • de gelijkvloerse verdieping van de zijgevel werd niet gewijzigd; 

 • achtergevel in lichte gevelsteen; 

 • inrichting: 17 parkeerplaatsen in de achtertuinzone. 

 

Nieuwe toestand  

 • functie:   

 • meergezinswoning met 76 woongelegenheden in totaal; 

 • op het gelijkvloers worden 2 kantoorruimten omgevormd tot 2 woongelegenheden: 2 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 126?m² en 124?m²; 

 • bouwvolume: ongewijzigd; 

 • gevelafwerking: enkel de gelijkvloerse gevelwijziging maakt deel uit van de aanvraag:  

 • witte baksteen en zwarte bepleistering ter hoogte van de gelijkvloerse kolommen; 

 • gelijkvloerse ramen in wit pvc; 

 • gewijzigde gelijkvloerse onderverdeling schrijnwerk; 

 • inrichting:  

 • de voortuinzone wordt groen en onverhard aangelegd, enkel het toegangspad naar het linker appartement werd verhard aangelegd; 

 • de achtertuinzone wordt groen en onverhard aangelegd; 

 • aan de achterkant van de garages 38 en 39 wordt een gesloten fietsenstalling gebouwd met een lengte van 4,42?m, een breedte van 2,20?m en een hoogte van 3?m. 

 

Inhoud van de aanvraag 

 • wijzigen van de functie diensten naar wonen; 

 • vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 74 naar 76; 

 • wijzigen van de voorgevel op de gelijkvloerse verdieping; 

 • wijzigen van de terreininrichting in de voor- en achtertuin; 

 • bouwen van een afsluitbare, overdekte fietsenstalling voor 6 fietsen; 

 • de bovenliggende verdiepingen maken geen deel uit van de aanvraag. 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt: 

Adviezen 

Externe adviezen Adviesinstantie 

Datum advies gevraagd 

Datum advies ontvangen 

Advies 

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA 25 oktober 2022 22 november 2022 Voorwaardelijk gunstig 

 

Interne adviezen  Adviesinstantie 

Datum advies gevraagd 

Datum advies 

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie 24 oktober 2022 25 oktober 2022 

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering 24 oktober 2022 25 oktober 2022 

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit 24 oktober 2022 7 november 2022 

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen  

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Gewestplan - woongebied 

 • Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3?oktober?1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem. 

 • De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel?5 van het Koninklijk Besluit van 28?december?1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). 

 • In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria: 

 • - de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten; 

 • - de eigen aard van het betrokken gebied; 

 • - de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein. 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via     https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.) 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5?juli?2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater). 
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater) 
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag. 
   

 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5?juni?2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid). 
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid) 
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgende punten: 

 • Artikel 22 Toegangsdeuren:  
  §2 De ruwbouwmaten van toegangen of deuropeningen moeten minstens 105 cm breed zijn, zodat na afwerking een vrije en vlakke doorgangsbreedte van minstens 90 cm gegarandeerd wordt. De toegangsdeur van het rechter appartement heeft een ruwbouwbreedte van circa 86 cm.  

 • Artikel 25 Toegangsdeuren: Bij een manueel te bedienen deur moet naast de krukzijde voor een vrije en vlakke wand- en vloerbreedte worden gezorgd, met een ruwbouwmaat van minstens 45 cm, zodat na de afwerking een vrije en vlakke wand- en vloerbreedte van minstens 50 cm gegarandeerd wordt. Naast de toegangsdeur van het linker appartement is maar een vrije ruimte van circa 20 cm aanwezig. 

Algemene bouwverordeningen 

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer) 
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag. 
   

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28?april?2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9?oktober?2014. 
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’) 
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten: 

 • Artikel 19 Tuinafsluitingen: De voortuin moet afgesloten worden door een levende afsluiting, een muurtje of een hek met een hoogte van maximum 1 meter. De voortuin wordt momenteel niet afgesloten. De zij- en achtertuinen dienen afgesloten te worden met een muur, haag, draad of scherm met een hoogte van minimum 1 meter en maximum 2,60 m. De achtertuinen worden momenteel afgesloten met een haag van 0,90 m. 

 • Artikel 26 Afvalverzameling: Meergezinsgebouwen of gemengde gebouwen met minimaal 4 woningen dienen een gemeenschappelijke afgescheiden ruimte voor afvalverzameling te hebben die voorzien wordt van verluchting. Het is momenteel onduidelijk of deze in het gebouw aanwezig is. 

 

Sectorale regelgeving 

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid. 
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. 
   

 • Watertoets: overeenkomstig artikel?1.3.1.1 van het decreet van 18?juli?2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets. 
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 
   

 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020. 
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”) 
  De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.  
   

 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.  
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)) 
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

Omgevingstoets  

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening 

Functionele inpasbaarheid 

De aanvraag voorziet het wijzigen van dienstverlening naar wonen. Er werd hieromtrent advies gevraagd aan de stedelijke dienst Business en innovatie. Dit advies luidt als volgt:  

“Het opnieuw omvormen van een kantoor naar appartementen vormt geen bezwaar. Het betreft hier geen strategische kantoorlocatie.” 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kunnen we hieraan toevoegen dat de twee bijkomende appartementen zich inpassen binnen het gehele, bestaande appartementsgebouw. De aanvraag is bijgevolg functioneel inpasbaar in de Wouter Haecklaan. 

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid 

De werken situeren zich voornamelijk binnen het bestaande volume. Enkel achteraan wordt ter hoogte van het maaiveld een oppervlakte van 47,3 m² onthard en afgesloten als buitenruimte horende bij de twee appartementen. De groene haag rondom deze buitenruimte is 90 cm hoog en wijkt hiermee af van artikel 19 van de bouwcode. In voorwaarden bij de vergunning wordt opgelegd deze haag te voorzien met een minimale hoogte van 1 meter.  

Ter hoogte van de achtergevel wordt tegen de achterkant van de bestaande garageboxen een fietsenstalplaats voorzien. Wegens de gegroepeerde positie van deze constructie tegen de bestaande garageboxen wordt deze als stedenbouwkundig aanvaardbaar beoordeeld.   

Door de aanpassingen zijn de draagkracht van het perceel, noch de omgeving, overschreden. 

 

Visueel-vormelijke elementen 

De plannen tonen wijzigingen van de buitenschrijnwerkonderverdeling ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping. De bestaande gelijkvloerse gevel uit witte baksteen, wit pvc schrijnwerk en zwarte bepleistering ter hoogte van de kolommen blijft behouden. Dit deel van de gevel blijft zich inpassen binnen de gehele gevel en is hiermee stedenbouwkundig inpasbaar. 

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen 

De plannen tonen twee gelijkvloerse tweeslaapkamerappartementen. Het rechter appartement (appartement 2) is toegankelijk via de gezamenlijke inkomhal. Het linker appartement (appartement 1) is rechtstreeks toegankelijk via de voortuin, wat zorgt voor een onduidelijke leesbaarheid van de toegang naar de appartementen. Alle appartementen worden namelijk toegankelijk gemaakt via de twee, in de gevel geaccentueerde, afzonderlijke toegangen en vervolgens de interne circulatie. Het rechtstreeks toegankelijk maken van dit appartement is vervolgens planmatig onduidelijk. In voorwaarden wordt opgelegd om ook de toegang naar het linker appartement via de interne hal te voorzien. Het verharde pad in de voortuinzone richting dit appartement wordt vervolgens ook uitgesloten uit de vergunning.  

Volgens artikel 19 van de bouwcode moeten voortuinen afgesloten worden. Echter toont de bestaande toestand dat er over de gehele voorgevelbreedte van het appartementsgebouw geen afsluiting wordt voorzien, maar wel een mix aan verschillende soorten lage beplantingen. Gezien de beperkte aard van de aanvraag en de gehele voortuinaanleg hier geen deel van uitmaakt, worden hierover geen bijkomende voorwaarden opgelegd. 

Het is momenteel onduidelijk of er een afzonderlijke ruimte voor afvalverzameling aanwezig is binnen het bestaande appartementsgebouw. Echter kan worden geoordeeld dat de aangevraagde werken, namelijk het toevoegen van 2 appartementen binnen een appartementsgebouw met 74 bestaande appartementen, niet in verhouding staan met de mogelijkse aanpassingswerken om een ruimte voor afvalverzameling te voorzien conform de bepalingen van artikel 26 van de bouwcode. Hierop kan een afwijking van de bouwcode worden toegestaan en dient een afvalruimte niet voorzien te worden. 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoen de appartementen aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.  

 

Mobiliteitsimpact  

Toetsing parkeerbehoefte 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein). 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen. Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 3 parkeerplaatsen. 

 

Voor een woonproject boven de 5 woongelegenheden is de parkeerbehoefte 1,55 parkeerplaatsen/wooneenheid voor deze zone. Gezien het gaat om 2 wooneenheden is de parkeerbehoefte 3. 

 

De plannen voorzien in 0 bijkomende nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen. 

 

Het aantal bijkomend te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0. 

 

Het betreft de functiewijziging van het gelijkvloers binnen een bestaand vergund gebouw, waarbij er geen parkeerplaatsen op het eigen terrein kunnen worden bijgecreëerd. 

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0. 

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 3 – 0 = 3. 

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen. 

 

Echter kan de berekende parkeerbehoefte van het nieuwe project worden verminderd met het aantal parkeerplaatsen van de laatst vergunde toestand dat reeds afgewenteld werd op het openbaar domein. Dit op voorwaarde dat realisatie niet mogelijk is.  

Op het gelijkvloers worden 2 kantoorruimten omgevormd tot 2 woongelegenheden. De parkeerbehoefte van de kantoren wordt berekend aan de hand van de parkeernorm die vermeld staat in artikel 30 van de Antwerpse bouwcode: 126m² + 124m² =  250  x  1.55  =  3.875  =  4. 

Bijgevolg kan de parkeerbehoefte van de vergunde toestand in mindering gebracht worden voor 4 parkeerplaatsen. 

 

Het bijgestelde aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 3 – 4 = 0. 

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen. 

 

 

Fietsstalplaatsen 

Er wordt een extra fietsenstalling geplaatst voor 6 fietsen. Deze dient overdekt en afsluitbaar voorzien te worden. Dit wordt opgelegd in voorwaarden bij de vergunning. 

 

Advies aan het college 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden  

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven. 

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

3. Beide appartementen dienen toegankelijk gemaakt te worden via de interne circulatie. 

4. De tuinafsluiting ter hoogte van de achtertuin dient voorzien te worden conform de bepalingen van artikel 19 van de bouwcode. 

5. De toegangsdeuren naar beide appartementen dienen te voldoen aan de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. 

6. De fietsenstalling dient afgesloten en overdekt voorzien te worden. 

7. Alle verhardingen in de voortuinstrook worden uitgesloten uit de vergunning. 

8. Alle handelingen, werken en wijzigingen tegenover de laatst vergunde toestand die nu geen deel uitmaken van de aanvraag worden uitgesloten uit de vergunning.  

Fasering


Procedurestap 

Datum 

Indiening aanvraag 

5 oktober 2022 

Volledig en ontvankelijk 

24 oktober 2022 

Start openbaar onderzoek 

Geen 

Einde openbaar onderzoek 

Geen 

Gemeenteraad voor wegenwerken 

Geen 


Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit


21 februari 2023 

Verslag GOA 

9 december 2022 

naam GOA 

Katrine Leemans 

Onderzoek

Bevraging aanpalenden 

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie. 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden 

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

Stedenbouwkundige voorwaarden 

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven. 

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

3. Beide appartementen dienen toegankelijk gemaakt te worden via de interne circulatie. 

4. De tuinafsluiting ter hoogte van de achtertuin dient voorzien te worden conform de bepalingen van artikel 19 van de bouwcode. 

5. De toegangsdeuren naar beide appartementen dienen te voldoen aan de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. 

6. De fietsenstalling dient afgesloten en overdekt voorzien te worden. 

7. Alle verhardingen in de voortuinstrook worden uitgesloten uit de vergunning. 

8. Alle handelingen, werken en wijzigingen tegenover de laatst vergunde toestand die nu geen deel uitmaken van de aanvraag worden uitgesloten uit de vergunning. 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren. 

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.