Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09896 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022113929. Halenstraat 73-77. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09896 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022113929. Halenstraat 73-77. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09896 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022113929. Halenstraat 73-77. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet. 

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.  

Projectnummer: 

OMV_2022113929 

Gegevens van de aanvrager: 

zie exploitant 

Gegevens van de exploitant: 

Telenet Group (0462.925.669) met als contactadres Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen 

Ligging van het project: 

Halenstraat 73-77 te 2060 Antwerpen 

Kadastrale percelen: 

Antwerpen afdeling 5 sectie E nr. 420 V5 

waarvan: 


20220927-0104 

Antwerpen afdeling 5 sectie E nr. 420 V5 

 

Vergunningsplichten: 

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Voorwerp van de aanvraag: 

Aanpassen, uitbreiden en vervangen van bestaand telecommunicatiestation 

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

Relevante voorgeschiedenis 

 • 11/03/1999: vergunning Vlaamse overheid (86#8725491 en 86#980654) voor het plaatsen van antennes en technische infrastructuur. 

 

Vergunde toestand  

 • telecommunicatiestation op het dak van een bestaand appartementsgebouw; 

 • de hoogte van het appartementsgebouw bedraagt circa 21 meter; 

 • de hoogte van de mast bedraagt 5,2 meter. 

 

Bestaande toestand 

 • overeenkomstig met de vergunde toestand. 

 

Nieuwe toestand 

 • het aanpassen van het telecommunicatiestation; 

 • de hoogte van het appartementsgebouw bedraagt circa 21 meter; 

 • de hoogte van de mast bedraagt 5,7 meter. 

 

Inhoud van de aanvraag 

 • aanpassen van een bestaand telecommunicatiestation op het dak van een bestaand appartementsgebouw; 

 • het verhogen van de mast met een hoogte van 0,5 m; 

 • de totale hoogte van de mast bedraagt 5,7 m; 

 • installeren van 6 nieuwe antennes op de mast; 

 • vervangen van de bestaande technische installatie door nieuwe apparatuur met een gelijkaardig volume. 

 

Aangevraagde rubriek 

 

Rubriek 

Omschrijving 

Gevraagd voor 

12.3.1° 

Accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 VAh; 

18.240 VAh 

 

Argumentatie

Adviezen 

Externe adviezen 

  

Adviesinstantie 

Datum advies gevraagd 

Datum advies ontvangen 

Advies 

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen 

2 december 2022 

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag 

 

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen  

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2060, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 20 december 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone voor Wonen en Artikel 10 Overdruk – bouwblokproject. 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via 
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via 
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.) 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28?april?2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9?oktober?2014. 
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’) 
  De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode. 
   

Sectorale regelgeving 

 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020. 
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex wonen van 2021”) 
  De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021. 

 • Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen 
  (Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen) 
  Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

Omgevingstoets  


Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening  

Functionele inpasbaarheid 

De aanvraag betreft het verhogen van de bestaande mast met een hoogte van 0,5 m, het installeren van 6 nieuwe antennes op de mast en het vervangen van de bestaande technische installatie door nieuwe apparatuur met een gelijkaardig volume. Het betreft beperkte werken aan een bestaande mast dewelke inpasbaar zijn in de omgeving. 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid 

De hoogte van de constructie en de ruimtelijke impact is beperkt in de context en ten opzichte van de hoogte van het gebouw zelf.  

Bijgevolg is de aanvraag ruimtelijke aanvaardbaar. 

Visueel-vormelijke elementen 

Gezien de maat van het gebouw en de ligging is de visuele impact stedenbouwkundig aanvaardbaar. 


Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu 

De aanvraag is ondertussen zonder voorwerp geworden sinds de inwerkingtreding van de Vlaremtrein 2019 op 12 december 2022 zijn batterijen niet langer opgenomen in de lijst van ingedeelde activiteiten. 
 
Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen. 


Advies van het college 

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden. 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden 

 1. indien brandweer een advies uitbrengt, dienen de brandvoorzorgmaatregelen op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt nageleefd te worden. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:
 1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
 2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap 

Datum 

Ontvangst adviesvraag 

30 november 2022 

Start openbaar onderzoek 

nvt 

Einde openbaar onderzoek 

nvt 

Gemeenteraad voor wegenwerken 

geen 

Uiterste adviesdatum 

30 december 2022 

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag onder voorwaarden. 

Stedenbouwkundige voorwaarden 

 1. indien brandweer een advies uitbrengt, dienen de brandvoorzorgmaatregelen op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt nageleefd te worden. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:
DienstTaak
SW/VHet advies college te bezorgen aan de instantie die advies gevraagd heeft.