Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09899 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118829. Laar 93. District Deurne - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09899 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118829. Laar 93. District Deurne - Weigering 2022_CBS_09899 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118829. Laar 93. District Deurne - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet. 

 

Projectnummer: 

OMV_2022118829 

Gegevens van de aanvrager: 

Silverline Development (0687534416) met als adres Bredabaan 28 te 2930 Brasschaat 

Gegevens van de exploitant: 

Fluvius System Operator (0477445084) met als contactadres Merksemsesteenweg 233 te 2100 Deurne (Antwerpen) 

Ligging van het project: 

Laar 93 te 2180 Ekeren (Antwerpen) 

Kadastrale percelen: 

afdeling 41 sectie B nrs. 45 E, 45 F 

waarvan: 

 


-  20220926-0013 

afdeling 41 sectie B nr. 45 E (EKER LAAR - MILIEUMELDING KLASSE 3 - DC 87) 

Vergunningsplichten: 

Stedenbouwkundige handelingen en Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Voorwerp van de aanvraag: 

plaatsen en exploiteren van een distributiecabine 

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

 

Relevante voorgeschiedenis 

 • 18/11/2022: voorwaardelijk gunstig advies ter attentie van de hogere overheid (OMV_2022125268) voor het bouwen van een brug over de Laarse beek (met uitsluiting van tevens opgetekende distributiecabine); 

 • 30/12/2020: voorwaardelijke vergunning (OMV_2020110659) voor het bouwen van 15 appartementen na de afbraak van een eengezinswoning en het rooien van bomen. 

 

Vergunde toestand 

 • functie: 

  • meergezinswoning; 

 • bouwvolume: 

  • 2 tot 3 bouwlagen onder plat dak. 

 

Bestaande toestand 

 • de werken opgenomen in vergunning OMV_2020110659 zijn momenteel in uitvoering. 

 

Nieuwe toestand 

 • functie: 

  • conform vergunde toestand; 

 • bouwvolume: 

  • oprichten van een middenspanningscabine; 

  • hoogte: 2,39 m; 

  • grootte: 2,70 m op 3,45 m; 

  • aanleggen van een overrijdbare brug overheen de Laarse Beek (maakt deel uit van een afzonderlijk aanvraagdossier); 

 • gevelafwerking: 

  • middenspanningscabine in lichtgrijs prefab-beton; 

  • donkergrijze plint; 

  • dak en dakrand in een zwarte kleur; 

  • lichtgrijze verluchtingsroosters en buitenschrijnwerk. 

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 

Inhoud van de aanvraag 

De aanvraag betreft de exploitatie van een distributiecabine. 

 

Aangevraagde rubriek(en) 

 

Rubriek 

Omschrijving 

Gevraagd voor 

12.2.1 

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. 

1 x 630 kVA 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt: 

 

Adviezen 

 

Externe adviezen 

 

Adviesinstantie 

Datum advies gevraagd 

Datum advies ontvangen 

Advies 

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA  

26 oktober 2022 

28 november 2022 

Voorwaardelijk gunstig 

Fluvius System Operator 

26 oktober 2022 

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag  

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.) 

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in agrarisch gebied. De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. 

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via 
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.) 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan. 

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater). 
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater) 
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag. 

 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid). 
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid) 
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag. 
     

Algemene bouwverordeningen 

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer) 
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014. 
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’) 
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en): 
  artikel 27 Open ruimte: voortuinen dienen vrij te blijven van elke vorm van constructie, terwijl in deze de distributiecabine eenduidig wordt opgetrokken in één van de voortuinstroken van het woonproject (dat gelegen is aan 2 straten). Er wordt dus zonder meer niet voldaan aan betreffend artikel. 

 

Sectorale regelgeving 

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid. 
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. 

 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets. 
  Het voorliggende project ligt in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied maar heeft een beperkte oppervlakte, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 

 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020. 
    (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021â€�) 
  De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021. 

 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.  
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)) 
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

Omgevingstoets 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening 

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften  

Er zijn geen gegronde redenen om af te wijken van de geldende voorschriften.  

Functionele inpasbaarheid  

De aanvraag voorziet het optrekken van een distributiecabine in één van de voortuinstroken van een vergund woonproject en gelet op de ligging van laatstgenoemde in een meer dan voldoende ontwikkeld woongebied, is er in deze dan ook sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.  

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid  

De voorziene volumetrie is eenduidig strijdig met de geldende voorschriften (met name paragraaf 4 van artikel 27 van de Antwerpse bouwcode) en de aan de hogere overheid geformuleerde adviezen voor een gelijklopende aanvraag.   

Bovendien is het inplanten van een hoogspanningscabine in de voortuin, vlak voor de gevel van een wooneenheid, niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening. De voorgestelde inplanting vermindert de kwaliteit van de aanpalende wooneenheid en de beleving van de voortuin, zowel vanuit de woning als vanop de straat, te veel. 

Het advies inzake schaal en ruimtegebruik is bijgevolg eenduidig ongunstig.  

Visueel-vormelijke elementen  

De gehanteerde materialisatie, ter plaatse gestort zichtbeton en donkergrijs schrijnwerk, is principieel aanvaardbaar voor dit type van constructies, waardoor er wezenlijk gunstig advies kan verleend worden voor specifiek dit deelaspect van de aanvraag.  

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)  

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).  

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte. 

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu 

 

De ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig. 

  

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het DABM betreffende verbods- en afstandsregels. 

  

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden. 

 

Advies van het college 

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren omwille van onverenigbaarheden met de goede ruimtelijk ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Advies over ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Er kan akte worden genomen van de meldingsplichtige ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Aangezien de stedenbouwkundige weigering de voorliggende exploitatie niet mogelijk maakt, wordt ongunstig advies gegeven de vergunning te verlenen. 

 

Geadviseerde rubriek(en) 

Rubriek 

Omschrijving 

Ongunstig geadviseerd voor 

12.2.1 

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. 

1 x 630 kVA 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:
 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

Procedurestap 

Datum 

Indiening aanvraag 

6 oktober 2022 

Volledig en ontvankelijk 

26 oktober 2022 

Start openbaar onderzoek 

geen 

Einde openbaar onderzoek 

geen 

Gemeenteraad voor wegenwerken 

geen 


Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit 


23 februari 2023

Verslag GOA 

12 december 2022 

naam GOA 

Gerd Cryns en Bieke Geypens 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden niet om hun standpunt gevraagd. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie. 

Artikel 2

Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.