Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_VB_00259 - Financiële rapportering - Jaarrapportering financieel directeur 2022 - Kennisneming

Vast Bureau
do 10/11/2022 - 10:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00259 - Financiële rapportering - Jaarrapportering financieel directeur 2022 - Kennisneming 2022_VB_00259 - Financiële rapportering - Jaarrapportering financieel directeur 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In zijn jaarrapportering van 2022 rapporteert de financieel directeur van de stad Antwerpen (stad en OCMW), conform de decretale bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur, over de vervulling van zijn opdrachten, de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten, en de financiële risico's.

Argumentatie

De jaarrapportering 2022 van de financieel directeur van de stad Antwerpen (stad en OCMW) wordt ter kennisneming aan het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.

Juridische grond

Artikel 177 van het Decreet over het lokaal bestuur: "De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico's.

De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering, vermeld in het zesde lid, aan de algemeen directeur ter beschikking.

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;
2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de decretale jaarrapportering 2022 van de financieel directeur over de vervulling van zijn opdrachten, de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten, en de financiële risico's.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.