Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09281 - GAC_2020_01405 - Raamovereenkomst voor het plaatsen van straatmeubilair - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09281 - GAC_2020_01405 - Raamovereenkomst voor het plaatsen van straatmeubilair - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring 2022_CBS_09281 - GAC_2020_01405 - Raamovereenkomst voor het plaatsen van straatmeubilair - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 11 juni 2021 (jaarnummer 4777) keurde het college de gunning goed voor de 'Raamovereenkomst voor het  plaatsen van straatmeubilair', op basis van bestek GAC_2020_01405,  aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse met ondernemingsnummer 0439.524.816. De ingangsdatum van het contract werd bepaald op 5 juli 2021 en het contract kent een looptijd van 48 maanden.

Op 20 juli 2022 (jaarnummer 6139) keurde het college de gunning goed van de 'Raamovereenkomst voor het leveren van infoborden', op basis van bestek GAC_2021_01796, aan de firma Tecno Art bvba, Kwade Weide 13 te 2920 Kalmthout, met ondernemingsnummer 0460.973.296. De ingangsdatum van het contract werd bepaald op 17 augustus 2022.

In het nieuwe raamcontract voor het leveren van infoborden werden 5 extra modellen opgenomen gezien hier nood aan was binnen verschillende afdelingen. Zo werd het aantal modellen uitgebreid van 6 naar 11.

Verbruggen NV staat in voor de plaatsing van de infoborden. In de huidige inventaris van bestek GAC_2020_01405 zijn er geen posten voorzien voor de plaatsing van de nieuwe modellen. Deze posten dienen dus te worden opgenomen binnen het bestek voor de plaatsing van straatmeubilair door middel van een  wijziging opdracht. Er wordt eveneens, bijkomend, een aangepaste wijze van plaatsing voorzien.

Argumentatie

In deze wijziging opdracht van raamovereenkomst GAC_2020_01405 voor het plaatsen van straatmeubilair zal de inventaris worden gewijzigd. Om de posten in logische volgorde te plaatsen volgens de afmetingen van de informatieborden van klein naar groot, werden sommige  posten van volgorde en dus van naam gewijzigd. De postnummers, de prijs en de geraamde hoeveelheden blijven echter dezelfde. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van de bijgevoegde inventaris bij dit besluit en geldt voor de posten 23-26, 31-34, 27-30 en 35.

  • Toevoegen modellen (nieuwe posten)

Onderstaande vijf modellen worden toegevoegd aan de inventaris:

ModelPosten nieuwe inventarisInfo
SA/ID/01/03 1000x340
post 218-221
uitbreiding op model SA/ID/01/02
SA/ID/01/04 1500x340
post 222-225
uitbreiding op model SA/ID/01/02
SA/ID/01/05 1850x340
post 226-229
uitbreiding op model SA/ID/01/02
SA/ID/01/06 A2
post 230-233
Kleinere versie van model SA/ID/01/03 A1
SA/ID/01/10 Panorama Klein
post 235
Kleinere versie van SA/ID/01/06 met schuin informatiebord


  • Meerkost voor plaatsing met flens en fundering voor modellen SA/ID/01/01 t.e.m. SA/ID/01/09 (nieuwe post 234)

Deze modellen worden in verharde ondergrond steeds aan de hand van een kernboring geplaatst. Stadsbeheer/GB plaatst echter in onverharde grond en is ook een mogelijke afnemer van deze raamovereenkomst. In onverharde ondergrond wordt doorgaans verankerd aan de hand van flens en fundering. Daarom moet er een extra post worden toegevoegd voor de meerkost die dat type verankering met zich meebrengt. Gezien het nog niet volledig duidelijk is of Stadsbeheer/GB volledig op deze raamovereenkomst zal afnemen of op termijn zal terugvallen op een toekomstige eigen aannemer voor deze werken, werd er een minimaal aantal genoteerd als hoeveelheid.

  • Prijs panoramamodellen SA/ID/01/10 en SA/ID/01/11

In het oorspronkelijk gegunde bestek was er slechts één panoramamodel voorzien. Bij deze wijziging opdracht is er een opsplitsing gemaakt in een groot en een klein model.

In het oorspronkelijk gegunde bestek was dit panoramamodel opgenomen met kernboring als plaatsingsmethode. Dit blijkt echter niet voldoende stabiel te zijn. Om die reden werd de plaatsingsmethode aangepast naar flens met fundering, waardoor hiervoor ook een nieuwe prijs werd opgenomen voor dit type informatiedrager. 

De prijzen van de nieuwe en de aangepaste posten werden onderling afgestemd met Verbruggen BV. De prijszetting werd grondig geanalyseerd en is marktconform bevonden.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor de wijziging opdracht 1 goed te keuren. Bij deze wijziging opdracht is er geen termijnverlenging en geen prijsherziening van toepassing. Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek GAC_2020_01405 van toepassing.

Juridische grond

Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is van toepassing.  Artikel 38/4  [De minimis-regel] bepaalt dat een wijziging aan de opdracht zonder nieuwe plaatsingsprocedure mag worden doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat lager is dan elk van beide volgende bedragen: 1° de drempel voor de Europese bekendmaking; en 2° tien procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor leveringen en diensten en vijftien procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor werken.  De wijziging mag de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst evenwel niet veranderen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Gelet op de vertrouwelijkheid van de eenheidsprijzen worden deze niet afzonderlijk in dit besluit vermeld. De nieuwe inventaris wordt als bijlage opgenomen in dit besluit. Deze eerste wijziging opdracht bedraagt een verschil van circa 5,8% voor de raming van de werken tegenover de oorspronkelijke opdracht.

Aan de voorwaarden voor een wijziging op basis van artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 wordt voldaan. Het bedrag van de wijziging ligt lager dan de Europese drempelbedragen alsook lager dan 15% van de aanvankelijke opdracht voor werken, naar de minimis-regel voor geringe wijzigingen.


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de wijziging opdracht 1 goed voor de raamovereenkomst GAC_2020_01405  'plaatsen straatmeubilair'.  Aan de overeenkomst worden verschillende nieuwe posten toegevoegd gezien het aanbod aan type informatiedragers uitgebreid werd en er bijkomend een aangepaste wijze van plaatsing werd voorzien.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.