Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09140 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107964. Oude Beurs 25-25A. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09140 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107964. Oude Beurs 25-25A. District Antwerpen - Weigering 2022_CBS_09140 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107964. Oude Beurs 25-25A. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022107964

Gegevens van de aanvrager:

de heer Elnur ALIYEV met als adres Kattendijkdok-Westkaai 81 bus 1307 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Oude Beurs 25-25A te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 1 sectie A nr. 2347A

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verminderen van het aantal woongelegenheden van 6 naar 5: samenvoegen van 2 studio's op de dakverdieping

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis 

-          20/06/2018: proces-verbaal met ophef (11002_2018_6918_VPV) van aanvankelijk proces-verbaal met nummer AN.66.LB.039664/2005 dd. 13/04/2005;

-          02/02/2007: milieuvergunning klasse 3 (2006678) voor de verkoop van algemene voeding nachtwinkel;

-          01/07/1985: vergunning (18#81821) voor het verbouwen van een woning;

-          03/09/1982: vergunning (1982575) voor het bouwen van een woning na afbraak (niet uitgevoerd).

 

Vergunde / Vergund geachte toestand 

-          functie: gemengd gebouw met wonen en reca:

 • gelijkvloerse en tussenverdieping: reca-functie;
 • 1ste verdieping: 2 woongelegenheden;
 • 2de verdieping: 2 woongelegenheden;
 • dakverdieping: 2 woongelegenheden;

-          bouwvolume:

 • hoekpand in gesloten bebouwing;
 • 3 bouwlagen met een zadeldak; 
 • kroonlijsthoogte van circa 13,5 m en nokhoogte van circa 17,2 m;

-          gevelafwerking:

 • interbellum voorgevel afgewerkt met witkleurig pleisterwerk en voorzien van zwarte balkijzers;
 • winkelpui: interbellum glas-in-lood schrijnwerk en detaillering rond de raam en deuropeningen;
 • afzonderlijke inkom naar bovenliggende appartementen ter hoogte van de linker perceelgrens;
 • houten schrijnwerk met glas-in-lood bovenlichten in interbellum motief.

 

Bestaande toestand 

-          functie:

 • gelijkvloerse, 1ste en 2de verdieping conform vergunde toestand;
 • dakverdieping: de 2 woongelegenheden werden samengevoegd tot 1;

-          bouwvolume: conform vergunde toestand;

-          gevelafwerking winkelpui:

 • het interbellum glas-in-lood schrijnwerk en de detaillering rond de raam- en deuropeningen werden verwijderd;
 • de bovenlichten boven de deur- en raamopeningen werden dichtgemaakt;
 • nieuwe gevelplint in blauwe hardsteen.

 

Nieuwe toestand 

-          functie: gemengd gebouw met wonen en reca:

 • gemiddelde netto vloeroppervlakte van circa 23 m²;
 • reca-functie op de gelijkvloerse en tussenverdieping;
 • 1ste verdieping: 2 studio’s met een netto vloeroppervlakte van circa 19 m²;
 • 2de verdieping: 2 studio’s met een netto vloeroppervlakte van circa 21 m²;
 • dakverdieping: één eenslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 37 m²;

-          bouwvolume: conform vergunde toestand;

-          gevelafwerking:

 • gevel afgewerkt met witkleurig pleisterwerk en voorzien van zwarte balkijzers;
 • antraciet buitenschrijnwerk;
 • winkelpui conform de bestaande toestand.

 

Inhoud van de aanvraag 

-          verbouwen van een gemengd gebouw;

-          verminderen van het aantal woongelegenheden van 6 naar 5 door het samenvoegen van 2 studio's in de dakverdieping;

-          het wijzigen van de winkelpui, schrijnwerk en kroonlijst maakt geen deel uit van de aanvraag.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

6 oktober 2022

28 oktober 2022

Ongunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

6 oktober 2022

6 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

6 oktober 2022

26 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde en artikel 1: zone voor wonen - (wo1).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 

 • Artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed:

De gelijkvloerse pui werd gewijzigd.

 • Artikel 26 Afvalverzameling:

Er wordt een nieuwe woongelegenheid gecreëerd door het samenvoegen van de twee studio's op de dakverdieping. Aangezien er in totaal nu 5 woongelegenheden zijn, dient er een afgescheiden en verluchtte afvalberging voorzien te worden van minimaal 4 m².

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag betreft het samenvoegen van twee kleine studio’s tot één woongelegenheid van 37 m². Deze werken zijn functioneel inpasbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

In het gebouw zijn 6 zeer kleine studio’s van elk amper 20 m² vergund geacht. De vier studio’s op de eerste en tweede verdieping maken geen deel uit van de aanvraag, maar voldoen niet meer aan de huidige woonstandaarden en aan de bouwcode. De aanvraag betreft enkel het samenvoegen van de twee studio’s op de bovenste verdieping onder het hellend dak. Door het samenvoegen voldoet deze nieuwe woning aan de minimale oppervlakte van 35 m², opgelegd in de bouwcode. De woonst blijft echter opgedeeld in twee kamers, waardoor de leefruimte erg benepen blijft. De tussenmuur zou beter worden weggehaald zodat een grotere luchtige ruimte bekomen wordt.

 

In de rand wordt opgemerkt dat voor een betere woonkwaliteit ook de studio’s op de eerste en tweede verdieping beter zouden worden omgevormd tot twee grotere studio’s of zelfs een duplexwoning.

 

Hoewel de nieuwe woonst strikt genomen voldoet aan de minimum afmetingen van de bouwcode, blijft het pand zwaar belast met zeer kleine woonentiteiten. Het samenvoegen van de twee kamers op de zolderverdieping is een kleine eerste stap in de goede richting.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

Het pand is volgens RUP Binnenstad gelegen in CHE-gebied.

 

Het advies van de stedelijke dienst Monumentenzorg is voorwaardelijk gunstig:

 

“Het samenvoegen van twee units tot 1 unit is een aanvaardbare ingreep vanuit erfgoedoogpunt aangezien de impact op de erfgoedwaarde beperkt is.

De aanpassingen aan het schrijnwerk en kroonlijst zijn eerder neutraal te noemen, vanuit erfgoedoogpunt is dit geen verbetering van de historische toestand omdat zowel de uitvoering als het materiaalgebruik niet dezelfde beeldkwaliteit tot resultaat hebben. Wanneer schrijnwerk en kroonlijst ooit opnieuw vervangen moeten worden, gaan we uit van een correct materiaalgebruik.

Het aanpassen van de winkelpui werd uitgevoerd zonder vergunning. Er werden te lage gevelopeningen voorzien, waardoor de verhoudingen van de gelijkvloerse gevel erg atypisch worden en het geheel zich niet inpast in een straatbeeld waar hoge gelijkvloerse verdiepingen met correcte gevelopeningen kenmerkend zijn. Deze ingreep is dan ook niet regulariseerbaar vanuit erfgoedoogpunt wegens een te grote storende visuele impact op het straatbeeld.

Gelet op het voorgaande wordt een gunstig advies verleend voor het samenvoegen van de woongelegenheden.

De aanpassingen aan het schrijnwerk en kroonlijst moeten worden uitgesloten uit de vergunning.

Het aanpassen van de gelijkvloerse pui komt niet voor regularisatie in aanmerking wegens beeldverstorend voor zowel het pand zelf als de omgeving.”

 

Zowel de aanpassingen aan de gevelpui als aan het schrijnwerk en de kroonlijst, maken geen deel uit van de aanvraag en komen niet voor vergunning in aanmerking.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Het advies van de brandweer is ongunstig. De brandweer wenst ook de niet-gewijzigde verdiepingen te beoordelen en beschikt daarvoor niet over voldoende informatie. De vergunning moet daarom worden geweigerd.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van het ongunstig advies van de brandweer. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

11 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

6 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

5 december 2022

Verslag GOA

9 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.