Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09142 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022126639. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09142 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022126639. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09142 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022126639. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022126639

Gegevens van de aanvrager:

NV BASF Antwerpen met als adres Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 20 sectie A nrs. 1T, 1Y, 1R, 1V, 1X, 2P en 5W2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Verhogen bestaande leidingstraat, nieuwe leidingstraat en dempen van een gracht

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-     24/09/2003: stedenbouwkundige vergunning (HV/2003/B/0075) voor het bouwen van een leidingstraat 06-G.

 

Bestaande toestand

Blokvelden G600/G700/G900 gelegen in het westen van een grootschalig industrieterrein, waarvan blokvelden G600 en G900 reeds volledig ontwikkeld zijn en blokveld G700 deels braakliggend is.

 

Inhoud van de aanvraag 

-     verhogen van een bestaande leidingstraat; 

-     bouwen van een nieuwe leidingstraat; 

-     gedeeltelijk dempen van een gracht. 

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden, binnen de afbakeningslijn zeehavengebied, volgende bestemmingsvoorschriften: 

-     Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;

-     Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur voor de Scheldelaan; 

-     overdrukken Hoogspanningsleiding en Leidingstraat aan de overzijde van de Scheldelaan.

Buiten de afbakeningslijn, maar binnen voorliggend GRUP, geldt voor het natuurgebied Groot Buitenschoor het bestemmingsvoorschrift Natuurgebied met overdruk Grote Eenheid Natuur (GEN). 

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid – Visueel-vormelijke elementen

Op een grootschalig industrieterrein, in het noorden van de Antwerpse haven, worden werken uitgevoerd om de bestaande installaties en voorzieningen op het terrein te verbinden en om transport van chemische stoffen en andere nutsvoorzieningen mogelijk te maken. Deze werken omvatten: 

-     het verhogen van de bestaande leidingstraat G06-G07 in het zuiden van blokvelden G600 en G700. Op deze leidingstraat wordt een tweede niveau geplaatst dat bestaat uit een dragende staalstructuur met een hoogte variërend van 1 tot 2,2 meter; 

-     het bouwen van een nieuwe leidingstraat G09 in het zuiden van blokveld G900. Deze leidingstraat bestaat uit een dragende staalstructuur op paalfunderingen met een hoogte van circa 2,2 meter. 

 

Daarnaast zal een bestaande gracht op blokveld G700 gedeeltelijk gedempt worden door deze aan te vullen met grond. De hoogte van de reliëfwijziging is op het diepste punt van de gracht 1,7 meter. Het dempen van de gracht is vereist voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur op dit blokveld (geen voorwerp van voorliggende aanvraag). Volgens de aanvrager heeft het gedeeltelijk dempen van de gracht geen impact op de toepassing van de hemelwaterverordening van andere projecten.

Opgemerkt wordt dat uit luchtfoto’s blijkt dat een deel van de gracht reeds gedempt is voor de aanleg van een niet vergunde verharding met een oppervlakte van circa 300 m². Het is niet duidelijk om welk type verharding het gaat.

De motivatie voor het dempen van de gracht is onvoldoende. Op de bijgevoegde foto’s blijkt dat de gracht nog steeds dienst doet vermits er water instaat. Indien, zoals de aanvrager dit verantwoordt in de beschrijvende nota, de gracht gedempt wordt voor toekomstige nieuwe infrastructuur, wordt geadviseerd deze handeling aan te vragen in de vergunningsaanvraag van de nieuwe infrastructuur. Het dempen van de gracht wordt ongunstig geadviseerd zolang de aanvrager geen uitgebreidere motivatie toevoegt aan de aanvraag.

 

De werken maken de verdere exploitatie van het bestaand industrieel bedrijf mogelijk waardoor de aanvraag zich functioneel inpast binnen het industrieveld.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de Brandweerzone Antwerpen. Dit advies is op datum van opstelling van dit verslag nog niet uitgebracht. Ook de lokale overheid hecht belang aan het brandweeradvies.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte en geen significante toename van het aantal verkeersbewegingen.

Opgemerkt wordt dat voor het bouwen van leidingstraat G09 een bestaande fietsenstalling wordt ingekort. Het is niet duidelijk of en hoeveel fietsparkeerplaatsen verloren gaan. De bouwheer dient de nodige maatregelen te nemen om het fietsparkeren op een kwalitatieve en compacte manier blijvend te organiseren.   

 

Advies van het college

Ongunstig advies te verlenen voor het dempen van de gracht omwille van onvoldoende motivatie.

 

Gunstig advies te verlenen voor de overige aspecten van de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden en voor zover het advies van de brandweer gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bouwheer neemt de nodige maatregelen om het fietsparkeren op een kwalitatieve en compacte manier blijvend te organiseren.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

24 oktober 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

23 november 2022

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een ongunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven voor het dempen van de gracht. 


Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de overige aspecten van de aanvraag, onder volgende voorwaarde en voor zover het advies van de brandweer gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bouwheer neemt de nodige maatregelen om het fietsparkeren op een kwalitatieve en compacte manier blijvend te organiseren.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.