Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00508 - Woonregie. Vorming woonmaatschappij - Woonhaven Antwerpen en Arro Antwerpen. Aanvraag tot verlenging erkenning. Advies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00508 - Woonregie. Vorming woonmaatschappij - Woonhaven Antwerpen en Arro Antwerpen. Aanvraag tot verlenging erkenning. Advies - Goedkeuring 2022_GR_00508 - Woonregie. Vorming woonmaatschappij - Woonhaven Antwerpen en Arro Antwerpen. Aanvraag tot verlenging erkenning. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. 

In het traject naar het vormen van een eengemaakte woonmaatschappij  kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen, die er pas tegen 30 juni 2023 zullen in slagen om aan alle voorwaarden tot erkenning als woonmaatschappij te voldoen, een verlenging bekomen van hun erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot 30 juni 2023. 

Hiervoor moet de sociale huisvestingsmaatschappijen een aanvraag indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. De aanvragende sociale huisvestingsmaatschappij moet aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 zal kunnen omvormen tot woonmaatschappij, mede ondersteund door een stappenplan en een advies van de lokale besturen uit het werkingsgebied.

Argumentatie

In de brief daterend van 1 augustus 2022, die de stad Antwerpen ontving van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en Arro Antwerpen, wordt gevraagd om tegen uiterlijk 26 september 2022 een advies uit te brengen over het traject dat zij willen doorlopen om tegen uiterlijk 30 juni 2023 deel uit te maken van de woonmaatschappij die in het werkingsgebied Antwerpen zal worden gevormd.

Juridische grond

Artikel 205 § 3 van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd: "De Vlaamse Regering kan een tijdelijke erkenning tot 30 juni 2023 toekennen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen die aannemelijk maken dat ze uiterlijk op 30 juni 2023 hetzij zullen voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden om als woonmaatschappij te worden erkend, hetzij hun voor de sociale huisvesting bestemde vermogensbestanddelen en personeel aan een of meerdere woonmaatschappijen zullen overdragen. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de voorwaarden voor de tijdelijke erkenning en de wijze waarop de tijdelijke erkenning wordt omgezet in een definitieve erkenning als vermeld in paragraaf 2."

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, waarbij in artikel 223, §2 de werkwijze van bovenvermelde aanvraag tot tijdelijke erkenning wordt bepaald. In deze procedure is het advies van de lokale overheid een verplichte bijlage bij het indienen van de vraag tot tijdelijke erkenning.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 e.v. van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen.

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW)

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW)

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0103 - Sociaal en bescheiden woningen

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en Arro Antwerpen tot en met 30 juni 2023. 

Artikel 2

De gemeenteraad geeft positief advies aan de Vlaamse Regering met betrekking tot het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.