Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00522 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (Pilootproject leerlingenvervoer). Project 'Alternatieve vormen van vervoer: vergoeding extra begeleider'. Nominatieve toekenning krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00522 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (Pilootproject leerlingenvervoer). Project 'Alternatieve vormen van vervoer: vergoeding extra begeleider'. Nominatieve toekenning krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring 2022_GR_00522 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (Pilootproject leerlingenvervoer). Project 'Alternatieve vormen van vervoer: vergoeding extra begeleider'. Nominatieve toekenning krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 23 augustus 2019 (jaarnummer 6830) keurde het college de overeenkomst van de 'Deelname pilootproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs'  goed.

Het pilootproject leerlingenvervoer wordt uitgewerkt in samenwerking met alle betrokken partners van het netwerk. De missie van het project is: 'Samen ervoor zorgen dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften binnen een zo beperkt mogelijke tijd, rekening houdend met de mogelijkheden en context, veilig en comfortabel van en naar school geraakt zodat leer- en ontwikkelingskansen stijgen'.

Op 29 januari 2021 keurde de Antwerpse stuurgroep van het pilootproject het 'meersporenmodel' voor inzet op alternatieve vervoersmogelijkheden goed. Er wordt ingezet op de volgende sporen:

  • werken met schoolroutekaarten in alle scholen van buitengewoon onderwijs in de pilootregio Antwerpen, Schilde, Schoten en Brasschaat;
  • leerlingen ondersteunen door middel van mobiliteitscoaching zodat ze het traject van en naar school zelfstandig kunnen afleggen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer;
  • leerlingen die het langst onderweg zijn, of leerlingen die om andere redenen individueel vervoer nodig hebben, op aangepaste manier vervoeren met minibussen;
  • scholen ondersteunen met het organiseren van een fiets- en/of wandelpool voor leerlingen die dichtbij wonen.

In het schooljaar 2021-2022 konden daarnaast drie scholen met ondersteuning van het pilootproject één of meerdere extra begeleiders inzetten voor ondersteuning van leerlingen: één school voor het inrichten van wandelpools en twee scholen voor het begeleiden van één of meerdere leerlingen op een (mini)bus.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Tussen 1 september 2022 en 30 juni 2023 wordt de volgende actie uitgevoerd:

  • School voor buitengewoon basisonderwijs Katrinahof wordt ondersteund tijdens schooljaar 2022-2023 voor de onkosten van een extra begeleider voor één of meerdere leerlingen die begeleiding nodig hebben wegens hun beperking.
  • School voor buitengewoon secundair onderwijs De Tjalk wordt ondersteund tijdens het najaar van 2022 voor de onkosten van een extra begeleider voor één of meerdere leerlingen die begeleiding nodig hebben wegens hun beperking.

Ook andere scholen kunnen deze ondersteuning nog aanvragen voor hun leerlingen.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zijn opgenomen in een afsprakennota die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de bedrijfsdirecteur van Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Deze afsprakennota bevat bepalingen over onder meer: het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.  

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Er zijn voldoende middelen voor de uitbetaling van deze toelage voorhanden. Het beschikbare budget op onderstaand boekingsadres van 'nog te bepalen' wordt benut om 8.546,88 EUR nominatief toe te kennen:

Budgetplaats
5117000000
Budgetpositie
6496800
Functiegebied
2LWS020204A00000
Subsidie
SBT11133
Fonds
Intern
Begrotingsprogramma
2SA060889
Budgetperiode
2200; 2300


Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020204 - Actief burgerschap
2LWS020204PA5669 - Leerlingenvervoer

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve ondersteuning van 6.336,48 EUR voor schooljaar 2022-2023 voor Scholen Katrinahof vzw - Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Katrinahof (ondernemingsnummer 0891.279.946) voor het project 'Alternatieve vormen van vervoer: vergoeding busbegeleider' goed: 2.210,40 EUR in 2022 en 4.126,08 in 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve ondersteuning van 2.210,40 EUR voor de periode september-november 2022 voor Centraal Katholiek Schoolbestuur Antwerpen - School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Tjalk (ondernemingsnummer 0406.726.146) voor het project 'Alternatieve vormen van vervoer: vergoeding busbegeleider' goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.