Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

2022_VB_00226 - OCMW patrimonium. Erwtenstraat 27/29 - Lange Scholiersstraat 56 - Kerkstraat 115 - Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen - Verwerving - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 07/10/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00226 - OCMW patrimonium. Erwtenstraat 27/29 - Lange Scholiersstraat 56 - Kerkstraat 115 - Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen - Verwerving - Goedkeuring 2022_VB_00226 - OCMW patrimonium. Erwtenstraat 27/29 - Lange Scholiersstraat 56 - Kerkstraat 115 - Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen - Verwerving - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Vzw Beschut Wonen Min richt zich tot meerderjarige mannen die geïnterneerd of vrij op proef zijn en wil haar doelgroep de mogelijkheid bieden om, mits ondersteuning en begeleiding, in een zo zelfstandig mogelijke woonvorm, maatschappelijk aanvaardbaar en constructief te functioneren. Beschut Wonen Min is erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als dienst Beschut Wonen.

Het patrimonium dat in eigendom is van Beschut Wonen Min wordt in volle eigendom overgedragen naar OCMW Antwerpen. Op deze manier zou het gebruik van dit patrimonium voor Beschut Wonen Min moeten bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging zoals beschreven in haar statuten, en dit op een betaalbare manier.

Op 28 april 2016 (jaarnummer 255) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de integratie van patrimonium Beschut Wonen Antwerpen binnen het OCMW patrimonium goed. Er werd eveneens goedkeuring gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst (convenant) tussen OCMW Antwerpen en Beschut Wonen Antwerpen.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 99) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de overeenkomst 2019-2024 betreffende geïntegreerd patrimoniumbeheer AG Vespa goed. Artikel 4, 2. van voormelde overeenkomst bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het OCMW patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij het OCMW. Een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op OCMW patrimonium.

Op 19 november 2021 (jaarnummer 299) keurde het vast bureau principieel goed om Beschut Wonen Min binnen Beschut Wonen Antwerpen in te kantelen en gaf ze opdracht aan de werkgroep dochters/inkantelingen om de modaliteiten hieromtrent te onderzoeken.

Argumentatie

Beschut Wonen Min is eigenaar van volgende eigendommen:

 • Erwtenstraat 27/29, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 416c20;
 • Lange Scholiersstraat 56, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 440n3;
 • Kerkstraat 115, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 758e;
 • Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 864f15.

Om voor Beschut Wonen Min het gebruik van patrimonium betaalbaar te houden, wordt voorgesteld om deze panden in volle eigendom over te dragen naar OCMW Antwerpen aan volgende voorwaarden:

 • de overdracht gebeurt 'om niet', er zal dus geen vergoeding betaald worden voor de eigendommen; 
 • OCMW Antwerpen neemt de schulden/hypotheken van de lopende leningen met betrekking tot deze eigendommen van Beschut Wonen Min over (voor de bedragen wordt verwezen naar de overzicht in het financieel luik);
 • Beschut Wonen Min/Beschut Wonen Antwerpen staat in voor het eigenaars- en huurdersonderhoud tot het einde van deze legislatuur. Vanaf de volgende legislatuur komt het eigenaarsonderhoud naar het OCMW Antwerpen;
 • de overdracht dient notarieel te worden vastgelegd. De kosten verbonden aan de notariële akte worden gedragen door OCMW Antwerpen.

De algemene toestand van de panden is goed. Ze zijn voorzien van alle nodige comfort en in goed onderhouden toestand. Teneinde het OCMW/de stad Antwerpen de mogelijkheid te bieden om het onderhoud van deze panden adequaat voor te bereiden, wordt voorgesteld om het eigenaarsonderhoud van de vier over te nemen panden nog tot het einde van deze legislatuur bij Beschut Wonen Min/Beschut Wonen Antwerpen te houden. Bij aanvang van de nieuwe legislatuur kunnen hiervoor dan extra budgetten worden voorzien.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 78 Decreet Lokaal Bestuur bepaalt: "De raad voor maatschappelijk welzijn kan bij reglement zijn bevoegdheden overdragen aan het vast bureau. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd:

- 11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 84, § 3, 8°, b)."

Algemene financiële opmerkingen

De overdracht van de vier eigendommen gebeurt 'om niet' (er wordt geen vergoeding voor de panden betaald). Het OCMW Antwerpen neemt wel de financierings-/hypotheeklasten over, zoals hieronder aangegeven. 

Leningen

Er loopt  nog een lening voor de Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen. Schuld per 30 november 2022 bedraagt  645.053,05 EUR, resterende looptijd is 11 jaar (financiering KBC):  

JarenKapitaalRenteTotaal
2022 - 2033644.119,96 EUR933,09 EUR645.053,05 EUR

 

Mits goedkeuring van de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door het college en de gemeenteraad, zullen de kapitaalsaflossingen en intrestlasten vervroegd worden terugbetaald aan KBC. Hiertoe wordt in het huidige ontwerp budget verschoven van 5401510000/664500/2WNS010403/2SA050629 naar 4170100000/17330U/2WNS010102/2OA000040 (vervroegde terugbetaling kapitaal) en naar 4170100000/6500/2WNS010102/2OA050629 (intresten).
Tot het verlijden van de notariële akte worden de leninglasten nog gedragen door Beschut Wonen Min.

Alle notariële kosten en erelonen (inclusief schrappen hypotheken en volmacht-hypotheken) verbonden aan deze overdracht worden geraamd op 8.150,86 EUR inclusief btw. Voor erelonen notarissen werd 1 gecentraliseerde pot/budget voorzien, waaruit de erelonen voor vastgoedtransacties van zowel stad Antwerpen als OCMW Antwerpen gefinancierd worden. De notariële kosten en erelonen (bestelbon 4505141662) zullen onder gedelegeerd budgethouderschap goedgekeurd worden.  

De schattingsprijzen van de vier woningen zijn:

 • Erwtenstraat 27/29, 2060 Antwerpen: 750.000,00 EUR;
 • Lange Scholiersstraat 56, 2060 Antwerpen: 785.000,00 EUR;
 • Kerkstraat 115, 2060 Antwerpen: 450.000,00 EUR;
 • Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen: 1.000.000,00 EUR.

De vastgoednummers van de eigendommen zijn 'OCMW'.

De objectcodes van de eigendommen zijn:

 • Erwtenstraat 27/29, 2060 Antwerpen: 31038 (woning) - 31044 (grond) - V000013149 (tuin);
 • Lange Scholiersstraat 56, 2060 Antwerpen: 31037 (woning) - 31045 (grond) - V000013147 (tuin);
 • Kerkstraat 115, 2060 Antwerpen: 31036 (woning) - 31046 (grond) - V000013148 (tuin);
 • Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen: 31035 (woning) - 31047 (grond) - V000013146 (tuin).

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verwerving goed van volgende vier panden van vzw Beschut Wonen Min:

 • Erwtenstraat 27/29, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 416c20;
 • Lange Scholiersstraat 56, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 440n3;
 • Kerkstraat 115, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 758e;
 • Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, nummer 864f15.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verwerving goed tegen volgende voorwaarden:

 • de verwerving gebeurt 'om niet', er zal dus geen vergoeding betaald worden voor de eigendommen; 
 • OCMW Antwerpen neemt de schulden/hypotheken van de lopende leningen met betrekking tot deze eigendommen van BW Min over (voor de bedragen wordt verwezen naar de overzicht in het financieel luik);
 • Beschut Wonen Min/Beschut Wonen Antwerpen staat in voor het eigenaars- en huurdersonderhoud tot het einde van deze legislatuur. Vanaf de volgende legislatuur komt het eigenaarsonderhoud naar het OCMW Antwerpen;
 • de overdracht dient notarieel te worden vastgelegd. De kosten verbonden aan de notariële akte worden gedragen door OCMW Antwerpen.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de vervroegde aflossing van de lening en het schrappen van de hypotheken op de lening van het pand Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen goed, mits goedkeuring van de 6de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn ontslaat de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie van het nemen van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van de authentieke akte en machtigt de vertegenwoordigers van het OCMW Antwerpen hiertoe de nodige verklaringen af te leggen in de akte.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vervroegde aflossing leninglast uit te betalen aan:

KBC Bank NV
Havenlaan 2
1080 Brussel

Ondernemingsnummer: BE0462.920.226.
Rekeningnummer: BE46 4120 0479 7336
644.119,96 EUR

budgetplaats: 4170100000
budgetpositie: 17330U
functiegebied: 2WNS010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA000040
budgetperiode: 2200

'mits goedkeuring aanpassing 6 van het meerjarenplan door college en gemeenteraad'

n.v.t.
via bestedingsmarkering
Rente bij vervroegde aflossing lening uit te betalen aan:

KBC Bank NV
Havenlaan 2
1080 Brussel

Ondernemingsnummer: BE0462.920.226.
Rekeningnummer: BE46 4120 0479 7336
933,09 EURbudgetplaats: 4170100000
budgetpositie: 6500
functiegebied: 2WNS010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA050629
budgetperiode: 2200
'mits goedkeuring aanpassing 6 van het meerjarenplan door college en gemeenteraad'
n.v.t.
via bestedingsmarkering

Artikel 6

Het vast bureau geeft opdracht aan:

DienstTaak
AG VespaDe nodige stappen ondernemen in functie van de opmaak van de notariële akte.
FI/Boekhouding/Vastactief
De nodige stappen ondernemen om de 4 eigendommen op te nemen in de boekhouding.

De vastgoednummers van de eigendommen zijn 'OCMW'. De objectcodes van de eigendommen zijn:

 • Erwtenstraat 27/29, 2060 Antwerpen: 31038 (woning) - 31044 (grond) - V000013149 (tuin);
 • Lange Scholiersstraat 56, 2060 Antwerpen: 31037 (woning) - 31045 (grond) - V000013147 (tuin);
 • Kerkstraat 115, 2060 Antwerpen: 31036 (woning) - 31046 (grond) - V000013148 (tuin);
 • Pothoekstraat 22, 2060 Antwerpen: 31035 (woning) - 31047 (grond) - V000013146 (tuin).