Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08581 - Bestek GAC_2022_02269 (SWOU12099). Ontwerpen, leveren en plaatsen van verschillende constructies voor tuinstraat Jan Olieslagersstraat, Deurne - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08581 - Bestek GAC_2022_02269 (SWOU12099). Ontwerpen, leveren en plaatsen van verschillende constructies voor tuinstraat Jan Olieslagersstraat, Deurne - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08581 - Bestek GAC_2022_02269 (SWOU12099). Ontwerpen, leveren en plaatsen van verschillende constructies voor tuinstraat Jan Olieslagersstraat, Deurne - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen heeft in 2018 het pilootproject tuinstraten opgestart. De bedoeling van dit project bestaat erin om een nieuw type woonstraat te realiseren, gebaseerd op drie principes: maximaal vergroenen, maximaal verblauwen en het stimuleren van de sociale verbinding.

Dit, gecombineerd met de bestaande hedendaagse eisen voor een woonstraat zoals mobiliteit en toegankelijkheid, maakt dat men creatief uit de hoek moet komen om alle randvoorwaarden, uitdagingen en mogelijkheden in balans te brengen.

In één van de designsprints die we gehouden hebben, is het idee naar boven gekomen om ruimte te besparen door functies/meubilair te combineren en ze mobiel te maken, aangezien ze toch niet altijd gebruikt worden.

In de zomer van 2018 is er een eerste testperiode geweest, waarbij er twee (basic) mobiele constructies en twee verrijdbare plantenbakken zijn gemaakt. Deze werden door de bewoners enthousiast onthaald en na een evaluatie werden deze als een meerwaarde beschouwd. Er is dan ook beslist om van deze prototypes een definitieve versie te laten maken en de mogelijkheden ervan te onderzoeken.

Na de heraanleg van de huidige straat naar een tuinstraat zullen deze onderdelen dan ook hun plaats krijgen en ervoor zorgen dat de bewoners hun straat optimaal kunnen gebruiken en dat de constructies een aantrekkend en stimulerend effect hebben om samen te komen, te spelen en te genieten van het groen in hun straat.

Tijdens de testfase in de straat zijn er door Aquafin ook enkel regenwatertonnen aangesloten op de regenwaterafvoer van de huizen. Het is de ambitie om nu voor enkele bewoners een definitieve versie te maken. Een regenton die past in de nieuwe tuinstraat, met aandacht voor groen, water en ontmoeten.

Ten slotte werd er in april 2022 op het einde van de straat een grote, bovengrondse buffertank geïnstalleerd waar het regenwater van een loods van de luchthaven zal worden opgevangen. Van hieruit gaat het water via een centrale goot naar de verschillende plantvakken in de straat. Daarnaast hebben de bewoners ook de kans om hier water af te tappen. Voor deze constructie dient er ook een leuke en originele oplossing bedacht te worden zodat het een aantrekkelijk element wordt, dat past in het beeld van de straat.

De nieuwe tuinstraat wordt een aantrekkelijke, groene woonstraat en de onderdelen uit deze opdracht dienen te zorgen voor een verbetering van de algemene beeldkwaliteit en een optimalisatie van de verblijfs- en belevingswaarde.

Argumentatie

De inschrijver toont aan de hand van minimaal 1 referentie, uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, dat hij voldoende bekwaam is om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Ontwerp op een totaal van 65 punten.
  2. Technische uitwerking op een totaal van 35 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §1, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking omdat het geraamde bedrag van de opdracht (zonder belasting over de toegevoegde waarde) lager ligt dan de door het artikel 11, eerste lid, 3° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 bepaalde drempel van 215.000,00 EUR.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

Deze overeenkomst voorziet in de aankoop van verschillende constructies. Deze kosten worden afgerekend op investeringskredieten. 

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030102 - Heraanleg bovenlokale infrastructuren
2LMS030102M02887 - SWOU12099 Jan Olieslagersstraat (Jan Olieslagersstraat Mobiele constructie tuinstraat)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02269 voor "Ontwerpen, leveren en plaatsen van verschillende constructies voor tuinstraat Jan Olieslagersstraat" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Ontwerpen, leveren en plaatsen van verschillende constructies voor tuinstraat Jan Olieslagersstraat   budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2LMS030102M02887
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200 
budgetperiode: 2300
volgt laterBijlagen

  • 02269_20220930_bestek_administratieve_bepalingen.pdf
  • 02269_20220509_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02269_20220929_Tech_bep_bestek_onderdelen_tuinstraat.pdf
  • 02269_20220628_Nota_concept_DB_onderdelen_tuinstraat.pdf
  • 02269_20220428_Inventaris.xlsm