Terug
Gepubliceerd op 26/10/2022

2022_CBS_08542 - Sport. Antwoordschrijven Sportoase - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08542 - Sport. Antwoordschrijven Sportoase - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08542 - Sport. Antwoordschrijven Sportoase - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 30 maart 2022 stuurde de Groep Sportoase een eerste schrijven in verband met de gestegen energieprijzen. In dit schrijven haalde de Groep Sportoase reeds aan dat zij genoodzaakt zouden zijn, indien deze trend naar het nieuwe jaar aanhoudt, om een verhoging van de financiële tegemoetkoming vanuit de stad voor het exploiteren van Sportoase Groot Schijn en Sportoase Veldstraat aan te vragen op basis van onvoorziene omstandigheid zoals geregeld in artikel 38/9 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Op 3 september 2022 stuurde de Groep Sportoase een nieuw schrijven waar zij haar boodschap herhaalde. Tevens stelt Groep Sportoase voor Sportoase Groot Schijn de vraag om de door hen verschuldigde jaarlijkse vergoeding van 10% op de recreatieve ontvangen toegangsgelden van inwoners van de Stad Antwerpen tijdelijk (met terugwerkende kracht voor 2022) stop te zetten tot de financiële situatie genormaliseerd is.

Argumentatie

De vergoeding, die door Groep Sportoase gevraagd wordt te schrappen, wordt echter opgelegd in artikel 5.2 van de gebruiksovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 oktober 2017 (jaarnummer 00629). Niet-betaling van deze vergoeding kan leiden tot het niet uitbetalen van de jaarlijkse toelage die Groep Sportoase ontvangt in kader van de gebruiksovereenkomst. 

De stad Antwerpen wenst per collegiaal schrijven begrip te tonen voor de situatie, maar tevens te benadrukken dat ze niet kan ingaan op de vraag van Groep Sportoase en dat ze de overeenkomst dient na te leven.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 290 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 276 §5 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de briefwisseling van de gemeente wordt ondertekend door het college van burgemeester en medeondertekend door de algemene directeur.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brief goed, gericht aan de algemeen directeur van Groep Sportoase, waarin zijn schrijven van 3 september 2022 beantwoord wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen