Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08458 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2020/384. Kogelwerende bescherming en toebehoren. Wijziging opdracht - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08458 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2020/384. Kogelwerende bescherming en toebehoren. Wijziging opdracht - Goedkeuring 2022_CBS_08458 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2020/384. Kogelwerende bescherming en toebehoren. Wijziging opdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 16 juli 2021 goed dat het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van kogelwerende bescherming en toebehoren werd gegund aan de firma Ambassador Arms bvba, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer 0441.414.039 (05805).

Argumentatie

De firma Ambassador Arms heeft op 15 juni 2022 aan Politiezone Antwerpen gevraagd om de eenheidsprijzen van de raamovereenkomst te verhogen buiten de prijsherzieningsperiode. Hiervoor baseert de firma zich op onvoorzienbare omstandigheden, namelijk huidige economische crisis die is ontstaan vanwege de oorlog in Oekraïne en COVID-19. Hiervoor hebben ze de nodige stavingsstukken aangeleverd.

Aangezien de prijsherzieningsformule in het bestek in deze omstandigheden niet goed de werkelijk stijging reflecteert, werd beslist om een andere herzieningsformule te gebruiken. Dit gebeurde in onderlinge samenspraak met de firma.

Politiezone Antwerpen wenst akkoord te geven aan deze verhoging. De verhoging vangt aan op 1 september 2022 en loopt tot en met 15 december 2022. De gewijzigde prijsherzieningsformule wordt tot uiterlijk 15 december 2022 gehandhaafd. Hierna geldt de prijsherzieningsformule van het bestek.

Deze verhoging zorgt ervoor dat het budget voor de aankoop van kogelwerende bescherming en toebehoren in 2022 wordt verhoogd met 58.000,00 EUR (inclusief 21% btw) waardoor de totale uitgave 826.200,00 EUR (inclusief 21% btw) bedraagt. De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt om het bedrag van 826.200,00 EUR (inclusief 21% btw) voor 2022 vast te leggen om de facturen voor de aankoop van kogelwerende bescherming en toebehoren aan de firma Ambassador Arms  bvba, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer 0441.414.039, te kunnen betalen.

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 bepaalt dat, ongeacht de wijze waarop de prijzen worden bepaald, de aanbestedende overheid gerechtigd is de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen, voor zover cumulatief aan de vooropgestelde voorwaarden is voldaan.

In toepassing van artikel 38/9 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 kan de opdracht op vraag van de opdrachtnemer worden gewijzigd, voor zover de opdrachtnemer kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, deze omstandigheden niet konden worden ontweken en de gevolgen ervan niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan. De wijziging kan bestaan uit hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht. 

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave voor de wijziging van de opdracht bedraagt 826.200,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_74451 is voor het dienstjaar 2022 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de opdracht, gegund op basis van de mededingingsprocedure met onderhandeling met referentie PZA/2020/384 voor de aankoop van kogelwerende bescherming en toebehoren wordt gewijzigd.

Artikel 2

Het college bekrachtigt dat een vervroegde prijsherziening wordt toegestaan en dat Politiezone Antwerpen een andere prijsherzieningsformule hanteert dan deze voorzien in het bestek met referentie PZA/2020/384, lopende van 1 september 2022 tot en met 15 december 2022.

Artikel 3

Het college keurt goed dat voor het dienstjaar 2022, via een vervroegde prijsherziening, het goedgekeurde budget voor de aankoop van kogelwerende bescherming en toebehoren wordt verhoogd met het bedrag van 58.000,00 EUR (inclusief 21% btw) waardoor het totale bedrag van 826.200,00 EUR (inclusief 21% btw)  wordt vastgelegd op de firma Ambassador Arms bvba, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer 0441.414.039.

Artikel 4

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

    
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Vastlegging

Vastlegging krediet 2022 aankoop kogelwerende bescherming en toebehoren 

Ambassador Arms bvba, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer 0441.414.039 

826.200,00 EUR (inclusief 21% btw)budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
 budgetperiode: 2200
400598