Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08457 - Politiezone Antwerpen - Mastergebouw. Pakket wijzigingen, inclusief het projectbudget 1. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08457 - Politiezone Antwerpen - Mastergebouw. Pakket wijzigingen, inclusief het projectbudget 1. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08457 - Politiezone Antwerpen - Mastergebouw. Pakket wijzigingen, inclusief het projectbudget 1. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft op 2 oktober 2020 het voorgestelde pakket wijzigingen, inclusief het projectbudget 1 ten bedrage van 3.664.168,50 EUR (exclusief 21% btw) als éénmalige investeringsvergoeding en de jaarlijkse onderhoudskost ten bedrage van 48.222,53 EUR (exclusief 21% btw) voor het Mastergebouw Politiezone Antwerpen goedgekeurd. Het college heeft eveneens aan AG Vespa de opdracht gegeven, in haar hoedanigheid van opdrachtgever, om aan deze beslissing binnen voormelde grenzen uitvoering te geven (jaarnummer 8255).

Op de politiebegroting 2022 - gewone en buitengewone begroting, goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 november 2021 (jaarnummer 669) is het bedrag van 3.664.168,50 EUR (exclusief 21% btw) voorzien. 

Aangezien in dit bedrag geen rekening werd gehouden met de aan te rekenen 21% btw, werd een extra bedrag van 769.475,39 EUR bij de begrotingswijziging 2022-2 voorzien. 

Argumentatie

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het totale bedrag van 4.433.643,89 EUR (inclusief 21% btw) voor 2022 vast te leggen, om de factuur voor het voorgestelde pakket wijzigingen, inclusief het projectbudget 1, goedgekeurd in het college van 2 oktober 2020 (jaarnummer 8255) voor het Mastergebouw Politiezone Antwerpen, aan het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 4.433.643,89 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 zal op de budgetpositie 33000_63351 voldoende krediet worden voorzien, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het totale bedrag van 4.433.643,89 EUR (inclusief 21% btw) voor het voorgestelde pakket wijzigingen, inclusief het projectbudget 1, goedgekeurd in het college van 2 oktober 2020 (jaarnummer 8255) voor het Mastergebouw Politiezone Antwerpen wordt vastgelegd op het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbonnummer

Vastlegging krediet 2022 via de begrotingswijziging 2022-2 voor het voorgestelde pakket wijzigingen, inclusief het projectbudget 1, goedgekeurd in het college van 2 oktober 2020 (jaarnummer 8255) voor het Mastergebouw Politiezone Antwerpen.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076

4.433.643,89 EUR (inclusief 21% btw)

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_63351
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 

Voor het dienstjaar 2022 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid.


4006061845