Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08536 - Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen - Eénmalige aankoop en plaatsing meubilair. Correctiebestelling - wijziging opdracht - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08536 - Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen - Eénmalige aankoop en plaatsing meubilair. Correctiebestelling - wijziging opdracht - Goedkeuring 2022_CBS_08536 - Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen - Eénmalige aankoop en plaatsing meubilair. Correctiebestelling - wijziging opdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
gunning voor de éénmalige aankoop en plaatsing meubilair in het kader van de restauratie Stadhuis, op basis van bestek GAC_2018_00494, aan Master Meubel nv.college2 juli 20215443


Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5443) keurde het college de gunning goed voor de éénmalige aankoop en plaatsing meubilair in het kader van de restauratie Stadhuis, op basis van bestek GAC_2018_00494, aan Master Meubel nv, Steenweg op Diest 111 te 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer 0427.129.503

Argumentatie

Bij gunning op 2 juli 2021 (jaarnummer 5443) voor de éénmalige aankoop en plaatsing meubilair in het kader van de restauratie stadhuis stond de verdeling van de kabinetten over de ruimtes van het stadshuis nog niet vast. Het aantal te bestellen stuks in functie van de inhuizing van de kabinetten in juni 2022 heeft wijzigingen en bijbestellingen voortgebracht. Bij opmaak van het bestek (GAC_2018 _00494) werden enkele stoffen, leders en houtafwerkingen geselecteerd die bij bestelling niet meer voorradig waren of waarbij de levertermijn zwaar opliep. Hierdoor werden alternatieve afwerkingen gekozen die afwijkend zijn van de aanbesteding. Er werd nog bijkomend meubilair besteld om te voldoen aan de behoefte van de gebruikers. Tijdens het plaatsen van het meubilair werden bijkomende werkuren gepresteerd voor interne verplaatsingen en werden bijkomende ingewerkte data, stopcontacten, kabelgoten, monitorarmen en laptopstaanders geleverd en geïnstalleerd. 

De volgende bestelbonnen waren niet toereikend:

bestelbonnummerbetaald inclusief btwrestbedrag inclusief btw
4005457703799.999,97 euro0,00 euro
4005505004334.146,13 euro0,00 euro
totaal1.134.146,10 euro


STADHUIS: LOS MEUBILAIR

bedrag exclusief btw
vastlegging4005457703
661.157,00 euro

4005457703
276.153,83 euro
totaal vastgelegd
937.310,83 eurobesteld bedrag in functie van mogelijke indeling kabinetten
901.279,93 euro
bijbestellingen in functie van definitieve indeling kabinetten
order 648849
93.249,48 euro

order 650244
35.831,84 euro

order 650991
3.123,97 euro 

order 650994
24.311,90 euro 

order 651346
8.869,42 euro

order 20221703
11.250,00 euro
totaal besteld
1.077.916,54 euro
extra budget vast te leggen

140.605,71 euro


De correctiebestelbon bedraagt in totaal 140.605,71 euro + 29.527,20 euro (21% btw) = 170.132,91 euro.

Dienstnota bestellen en betalen stad Antwerpen, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500,00 euro: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen.
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan 5.500 euro: goedkeuring door het college na centraal visum.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen voor aanvullende opdrachten die noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen wanneer de verandering van opdrachtnemer niet mogelijk is om economische of technische redenen en tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder. De wijziging van de opdracht mag het voorwerp van de opdracht niet wezenlijk wijzigen en blijft beperkt tot 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De correctiebestelling bedraagt 170.132,91 euro, inclusief btw, en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2022. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0104 - Werking stadhuis
2SBS010401 - Werking stadhuis
2SBS010401P04668 - Grote Markt 1_Stadhuis_Bo

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling prijs werd gevraagd voor de wijziging van de opdracht aan Master Meubel nv, Steenweg op Diest 111, 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer 0427.129.503, voor de éénmalige aankoop en plaatsing meubilair in het stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

Artikel 2

Het college keurt de wijziging in opdracht in meer goed voor een bedrag van 140.605,71 euro + 29.527,20 euro (21% btw) = 170.132,91 euro.

Artikel 3

Het college keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 170.132,91 euro, inclusief btw,  op investeringsbudget 2022, op naam van Master Meubel nv, Steenweg op Diest 111, 2300 Turnhout, voor de éénmalige aankoop en plaatsing meubilair in het kader van de restauratie Stadhuis, op basis van bestek GAC_2018_00494.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
aankoop en plaatsing meubilair in het kader van de restauratie Stadhuis
Master Meubel nv,
Steenweg op Diest 111
2300 Turnhout,
ondernemingsnummer: 0427.129.503.
rekeningnummer: BE35413451465137
170.132,91 euro, inclusief btwbudgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 240
functiegebied: 2SBS010401P04668
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode: 2200
4105061504