Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08456 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract Procurement 2017 R3 151 perceel 2 voor de aankoop van hemdtruien GBOR (Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte). Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08456 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract Procurement 2017 R3 151 perceel 2 voor de aankoop van hemdtruien GBOR (Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte). Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08456 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract Procurement 2017 R3 151 perceel 2 voor de aankoop van hemdtruien GBOR (Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte). Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De federale politie heeft op 24 oktober 2017 voor het leveren van hemdtruien (sous-pulls) op basis van het raamcontract met referentie Procurement 2017 R3 151 perceel 2 gegund aan de firma Damart Serviposte, Avenue de la Fosse aux Chênes 25/169, 59043 Roubaix, Frankrijk. De verdeler in België is de firma DB Protec, Rue de Perwez 51, 5031 Gembloux, ondernemingsnummer 0898.761.814.

Politiezone Antwerpen kan gebruik maken van deze overeenkomst.

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst over te gaan tot de aankoop van 190 hemdtruien Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte (GBOR) via het gegunde raamcontract van de federale politie met referentie Procurement 2017 R3 151 perceel 2. 

Voor aanvulling van de stock dienen voor GBOR een aantal hemdtruien besteld te worden omdat de levertermijn van dit artikel langer kan oplopen. Deze levering dient voor medewerkers van de dienst Mobiele Eenheid en van de afdeling Interventie.

De hemdtrui beschermt de gebruiker tegen vuur en hitte waarbij het comfort zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Artikel 47, §2 stelt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 10.000,65 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022. Op budgetpositie 33000_12405 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat Politiezone Antwerpen gebruik maakt van de raamovereenkomst van de federale politie met referentie Procurement 2017 R3 151 perceel 2 en dit gedurende de looptijd van het contract, zijnde tot en met 31 december 2023. 

Artikel 2

Het college keurt goed dat via de gegunde raamovereenkomst van de federale politie met referentie Procurement 2017 R3 151 perceel 2 voor de aankoop van 190 hemdtruien GBOR het bedrag van 10.000,65 EUR (inclusief 21% btw) wordt vastgelegd op de firma DB Protec, Rue de Perwez 51, 5031 Gembloux.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Vastlegging krediet 2022 voor de aankoop van 190 hemdtruien GBOR.

DB Protec, Rue de Perwez 51, 5031 Gembloux, ondernemingsnummer 0898.761.814

10.000,65 EUR
 (inclusief 21% btw) 
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12405
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 
4006061981