Terug
Gepubliceerd op 26/10/2022

2022_CBS_08524 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 42 - Brief districtscollege Borgerhout. Leefmilieu. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08524 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 42 - Brief districtscollege Borgerhout. Leefmilieu. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08524 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 42 - Brief districtscollege Borgerhout. Leefmilieu. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Vanaf 8 januari 2019 zijn de rechtstreeks verkozen districtsraden geïnstalleerd. De districtsbesturen hebben autonome beslissingsbevoegdheden in lokale beleidsdomeinen. De districtsraden en districtscolleges kunnen met betrekking tot alle zaken die het district aanbelangen, adviezen uitbrengen aan en brieven schrijven naar het stadsbestuur.

De bedrijfseenheid Bestuurszaken agendeert de adviezen en brieven van de districtsbesturen ter kennisgeving op het college. Tijdens de zitting worden de brieven en adviezen toegewezen aan de bevoegde vakschepen. Het kabinet van de betrokken vakschepen zorgt voor een ontwerp van antwoord. Dit ontwerp van antwoord wordt door de bedrijfseenheid Bestuurszaken ter goedkeuring geagendeerd op het college. Na de ondertekening door de algemeen directeur en de bevoegde vakschepen, wordt het antwoord overgemaakt aan het betrokken district.

De brieven en adviezen van de districtsbesturen dienen binnen de 40 werkdagen na ontvangst door de collegeleden beantwoord te zijn. 

Op 13 september 2022 (jaarnummer 200) keurde het districtscollege van Borgerhout een brief goed gericht aan het college met een vraag om toelating tot ondersteuning van vzw Recht op Lucht voor het meten van de luchtkwaliteit aan Borgerhoutse scholen. Op 30 september 2022 (jaarnummer 7923) werd deze vraag om toelating voorgelegd aan het college en toegewezen aan schepen Tom Meeuws voor antwoord.

Argumentatie

De samenwerking tussen de stad Antwerpen en de districten moet zo optimaal mogelijk verlopen. Om de termijn van 40 werkdagen zo goed mogelijk na te leven, herinnert de bedrijfseenheid Bestuurszaken de kabinetten maandelijks aan de openstaande brieven en adviezen.

Juridische grond

Artikel 26 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS02 - Decentralisatie
2SBS0201 - Reguliere taken decentralisatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt voor de vraag om toelating met kenmerk 22-B059 het volgend ontwerp van antwoord goed:
Collegelid Tom Meeuws

Nummer

District

Datum toewijzing

Onderwerp

 22-B059

 Borgerhout

30 september 2022

ondersteuning aan vzw Recht op Lucht

Artikel 2

Het college geeft toestemming aan district Borgerhout om Recht op Lucht vzw voor het jaar 2022 financieel te ondersteunen voor een bedrag van 7.000,00 euro, mits er opgenomen wordt in de samenwerkingsovereenkomst met vzw Recht op lucht dat er afgestemd wordt over de meetresultaten en communicatie ervan met de bevoegde administratie Stadsontwikkeling/Klimaat en Leefmilieu en de wijkverantwoordelijke van Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Onderwijs, alvorens extern te communiceren.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:
DienstTaak
BZhet goedgekeurde antwoord op de brief verzenden

Bijlagen