Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08316 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091265. Compaensstraat 6. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08316 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091265. Compaensstraat 6. District Deurne - Goedkeuring 2022_CBS_08316 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091265. Compaensstraat 6. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022091265

Gegevens van de aanvrager:

de heer BOUJAMA ASSABDOUN met als adres Compaensstraat 6 te 2100 Antwerpen en MH Architecten met als adres Herentalsebaan 63 te 2150 Borsbeek

Ligging van het project:

Compaensstraat 6 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 30 sectie A nr. 561Z6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          22/03/2022: proces-verbaal (11002_2022_15772_VPV) voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel zonder voorafgaandelijke schriftelijke omgevingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen.

 

Geacht vergunde toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume: 2 bouwlagen met plat dak; 

-          gevelafwerking:

  • roodbruin parement met metselwerkdetaillering en horizontale stroken in natuursteen;
  • wit aluminium buitenschrijnwerk;

-          inrichting: voortuin.

 

Bestaande toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume: 2 bouwlagen met plat dak; 

-          gevelafwerking:

  • grijze vlakke gevelbepleistering;
  • wit pvc buitenschrijnwerk met gewijzigde indeling, voorzien van rolluiken;

-          inrichting: voortuin.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume: 2 bouwlagen met plat dak; 

-          gevelafwerking:

  • grijze vlakke gevelbepleistering;
  • wit pvc buitenschrijnwerk met gewijzigde indeling, voorzien van rolluiken;

-          inrichting: voortuin.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de voorgevel: isoleren + bepleisteren + nieuw schrijnwerk + rolluiken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 

  • Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik:

De oorspronkelijke voorgevel bevat metselwerkdetaillering, natuurstenen elementen en horizontale accentuering. Verder is omwille van de stedelijke opwarming, de beeldkwaliteit en de historische waarde steeds een lichte kleurstelling verplicht.
 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en is daarmee in harmonie met de kenmerkende woonfuncties in de Compaensstraat.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De aanvraag betreft de isolatie van de voorgevel met isolatiepanelen en afwerking in grijs pleisterwerk, met een totale dikte van 9 cm. De bestaande plint in (imitatie) natuursteen met een hoogte van 45 cm blijft behouden. De raamdorpels in blauwe hardsteen zijn bewaard of worden teruggeplaatst. Het schrijnwerk wordt vervangen door wit pvc met een nieuwe indeling en rolluiken binnen de dagkanten. De gemetste dakrand is vervangen door grijs aluminium. 

 

De straat wordt gekenmerkt door voornamelijk bakstenen gevels in verschillende tinten. De gevel van het pand in voorliggende aanvraag is een van de meer uitgewerkte en gedetailleerde in de straat, met gepleisterde horizontale elementen, gevarieerd metselwerk in rode baksteen en een gemetste dakrand. Zowel de dorpels als de plint en de trappen naar de voordeur zijn uitgevoerd in (imitatie) natuursteen.

 

Bij het isoleren en bekleden van gevels moet steeds een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de energetische voordelen hiervan en de gevolgen voor het straatbeeld. Het toepassen van gevelpleister zorgt immers voor een architecturale vervlakking (qua kleur, reliëf, detaillering en materialenrijkdom) die niet wenselijk is. Artikel 11 van de bouwcode bepaalt dat elementen en decoraties die niet bedoeld waren om beschilderd, bepleisterd of gekaleid te worden, zoals natuursteen of arduinen plinten en dorpels, onbepleisterd, onbeschilderd en ongekaleid blijven.

 

Geveldetails hebben ook een functie, die bij een nieuwe gevelafwerking gegarandeerd moet blijven. Elementen zoals dorpels en plinten moeten evenveel uit het gevelvlak komen als in de oorspronkelijke toestand het geval was. Dit kan door de bestaande elementen naar voren te plaatsen (en er achter isolatie aan te brengen) of te vervangen door nieuwe elementen uit hetzelfde materiaal. In voorliggend project zijn de plint en de dorpels (deels) bewaard, waardoor ze niet meer uit het gevelvlak komen of zelfs achter het pleisterwerk liggen, wat niet kan toegestaan worden. Dit wordt als voorwaarde opgelegd.

 

Daarnaast wordt, in geval van vergunning, opgelegd dat de isolatie en de afwerkingslaag samen moeten uitgevoerd worden met een totale dikte van 14 cm, om een maximale isolatie te bekomen binnen de mogelijkheden van het rooilijndecreet. Gevelpleister moet in een lichte kleur worden uitgevoerd, zoals bij de links aanpalende. Dit wordt in de voorwaarden opgenomen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.


Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De isolatie en de afwerkingslaag samen moeten uitgevoerd worden met een totale dikte van 14 cm.

3. De gevelpleister moet in een lichte kleur worden uitgevoerd, zoals bij de links aanpalende.

4. Elementen zoals dorpels en plinten moeten onbepleisterd blijven en evenveel uit het gevelvlak komen als in de oorspronkelijke toestand het geval was. Dit kan door de bestaande elementen naar voren te plaatsen (en er achter isolatie aan te brengen) of te vervangen door nieuwe elementen uit hetzelfde materiaal.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

6 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

30 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

29 oktober 2022

Verslag GOA

3 oktober 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De isolatie en de afwerkingslaag samen moeten uitgevoerd worden met een totale dikte van 14 cm.

3. De gevelpleister moet in een lichte kleur worden uitgevoerd, zoals bij de links aanpalende.

4. Elementen zoals dorpels en plinten moeten onbepleisterd blijven en evenveel uit het gevelvlak komen als in de oorspronkelijke toestand het geval was. Dit kan door de bestaande elementen naar voren te plaatsen (en er achter isolatie aan te brengen) of te vervangen door nieuwe elementen uit hetzelfde materiaal.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.