Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_CBS_08622 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Sluiting van het openbaar onderzoek en samenwerkingsovereenkomst De Vlaamse Waterweg. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Ingetrokken
Dit besluit werd ingetrokken

Deze beslissing werd ingetrokken met het collegebesluit van 18 november 2022 (jaarnummer 9293) voor wat betreft artikels 1, 2, 4 en 7.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08622 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Sluiting van het openbaar onderzoek en samenwerkingsovereenkomst De Vlaamse Waterweg. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08622 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Sluiting van het openbaar onderzoek en samenwerkingsovereenkomst De Vlaamse Waterweg. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 januari 2022 (jaarnummer 554), keurde het college de sluiting van het openbaar onderzoek in het kader van de opheffing van de bescherming van de Céphée goed.

Op 23 september 2022 (jaarnummer 7812) bracht het college een gunstig advies uit op de wijziging van de bescherming omwille van de verplaatsing van de Céphée.

Op 25 augustus 2022 ontving de stad Antwerpen een brief van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, aangaande het walenschip Céphée in Antwerpen, met de vraag om een openbaar onderzoek te organiseren in het kader van de voorlopige wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 1994 tot bescherming als monument. Dit gebeurt in het kader van de verplaatsing van het beschermd goed in functie van de erfgoedwaarden en het algemeen belang.

Het walenschip Céphée ligt sinds 1984 in het maritiem park van het voormalig Nationaal Scheepvaartmuseum (vandaag gekend als het Museum aan de Stroom, MAS), onder de kenmerkende 19de-eeuwse metalen afdaken aan de Jordaenskaai en zal verplaatst worden naar de nieuwe bestemming gelegen op de Droogdokkensite (Schepenhal). Het schip werd beschermd als monument omwille van de industrieel-archeologische waarde.

Argumentatie

Het decretaal vereiste openbaar onderzoek wordt afgesloten. Het proces verbaal, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt aan het agentschap Onroerend Erfgoed bezorgd.

Volgend op de wijziging van de bescherming en het afronden van het openbaar onderzoek, wordt de verhuisbeweging operationeel voorbereid. De uitvoering, gepland in maart 2023, zal gerealiseerd worden door gegunde aannemer SAMOCO in samenwerking met de Vlaamse Waterweg en de stedelijke diensten. Het tijdelijk demonteren en nadien terug opbouwen van een gedeelte van de waterkeringsmuur is noodzakelijk om de verhuisbeweging te kunnen realiseren. De werken aan de waterkeringsmuur zullen uitgevoerd worden door een door de Vlaamse Waterweg gegunde aannemer. De samenwerking tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Antwerpen wordt vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst, dewelke in bijlage ter goedkeuring en ondertekening wordt aangeboden.

Juridische grond

Artikel 6.1.7. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 stelt dat de betrokken gemeente uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het voorstel tot voorlopige wijziging een openbaar onderzoek moet openen.

Artikel 48 van de wet op overheidsopdrachten van 17 juni 2016 stelt dat twee of meer aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Onderzoek

In het kader van de wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 1994 tot bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen, werd een openbaar onderzoek gevoerd. De bekendmaking gebeurde door de stad conform de in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voorziene procedure door een bericht over het openbaar onderzoek op te hangen zowel op de huidige locatie van de Céphée als op de plaats waarnaar het beschermd goed wordt verplaatst en een bericht te publiceren op de website van de stad.

Het openbaar onderzoek liep van 9 september tot 10 oktober 2022. Binnen deze periode werden geen bezwaarschriften ingediend.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen van de verhuis op zich werden opgenomen in collegebesluit 2022_CBS_06144-GAC_2021_02054. Gezien de lange leveringstermijnen voor staal (voor de draagstoel) en rekening houdende met de hoge waterstanden in de maanden januari-februari, zal de effectieve verhuis pas in maart 2023 kunnen plaatsvinden. De herziening op de uit te voeren werken kan pas na afronding van de werken en gebeurt op basis van het reële aantal gepresteerde uren en/of onvoorziene omstandigheden. Daardoor kan de uiteindelijke factuur afwijken van het offertebedrag. Om deze mogelijke herziening op te vangen werd een extra financiële buffer voorzien van 14.347,35€ btw inclusief. Hiervoor werd het bedrag van bestelbon 4005532591 opgetrokken van 85.652,65 euro  naar 100.000€ btw inclusief.

Een marge >10% wordt voorzien in functie van onvoorziene meerwerken die dringend zijn omwille van bouwtechnische en/of veiligheidsredenen & rekening houdend met mogelijk verdere inflatie staalprijzen.

Bestelbon 4005517237 voor de verhuis is vastgelegd op budget 2022 voor een totaalbedrag van 459.800,00 euro incl. btw. Hiervan is 326.700,00 euro incl. btw voorzien voor de draagstoel en 133.100,00 euro incl. btw voor de verhuis. Uitgangspunt is dat de levering van de draagstoel volledig zal kunnen afgerekend worden in 2022.  Gezien de feitelijke verhuisbeweging van de Céphée is voorzien in het voorjaar 2023, zal de facturatie van dat deel dus pas in 2023 gebeuren. In aanpassing 6 van het meerjarenplan is een ongecompenseerd bedrag van 176.347,00 euro voorzien voor de verhuisbeweging van de Céphée en bijkomende verhuiskosten in 2023.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS02 - Erfgoed
2BRS0203 - Reguliere taken erfgoed
2BRS020302 - Inventarisatie / onderzoek

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het bestek "Bestek ARC-21-0035 – Onderhoud op het land en dringende interventies, afdeling Regio Centraal, district 2" , in de markt gezet door De Vlaamse Waterweg nv, met ondernemingsnummer 0216.173.309.

Artikel 2

Het college neemt kennis van de gunning van "Bestek ARC-21-0035 – Onderhoud op het land en dringende interventies, afdeling Regio Centraal, district 2" (dd. 13 december 2021) - waarvan de opdrachtnemer De Brandt NV, Sint-Ursmarusstraat (BAA) 23, 9200 Dendermonde met ondernemingsnummer 0412870996, op 19 april 2022 bevestiging ontving.

Artikel 3

Het college beslist het openbaar onderzoek in het kader van de wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 1994 tot bescherming als monument van het walenschip Céphée, af te sluiten. 

Artikel 4

Het college beslist om af te nemen van bestek “ARC-21-0035”, gegund aan De Brandt NV, Sint Ursmarusstraat (BAA) 23, 9200 Dendermonde met ondernemingsnummer 0412.870.996.

Artikel 5

Het college keurt de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg goed.

Artikel 6

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van 100.000,00 euro inclusief BTW (82.644,63 euro exclusief BTW) aan leverancier De Brandt NV met ondernemingsnummer 0412870996 goed.

Artikel 7

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
De Brandt NV, Sint Ursmarusstraat (BAA) 23, 9200 Dendermonde, België met ondernemingsnummer 0412.870.996 voor het wegbreken en herbouwen van circa 30 lopende meter waterkeringsmuur thv Jordaenskaai ifv verhuis Céphée
BE51 4498 8772 3162

100.000,00 euro
budgetplaats: 5112000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2BRS010112A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070729
budgetperiode: 2300
4005532591

Bijlagen