Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08781 - Ondersteuning - Harmonieuze Stad - Pimento vzw - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08781 - Ondersteuning - Harmonieuze Stad - Pimento vzw - Addendum afsprakennota - Goedkeuring 2022_CBS_08781 - Ondersteuning - Harmonieuze Stad - Pimento vzw - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college bekrachtigde op 12 maart 2021 (jaarnummer 2091) de afsprakennota met Pimento vzw voor 'het organiseren van beleidstrajecten en vorming rond seksueel grensoverschrijdend gedrag' en keurde de daarbij horende uitbetaling van de ondersteuning goed.

Het college keurde op 29 oktober 2021 (jaarnummer 8700) het addendum en de daarbij behorende uitbetaling goed aan de  afsprakennota 2021 voor het organiseren van beleidstrajecten en vorming rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit addendum voegde het projectresultaat ‘open aanbod voor jongeren van eenmalige vormingen, vormings-en participatietrajecten in het kader van het stimuleren van actieve omstanders in situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag’ toe met looptijd 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022.

Argumentatie

Er wordt een addendum bij de bestaande afsprakennota gevoegd van Pimento vzw: de looptijd van het projectresultaat 'ontwikkelen van een open aanbod voor jongeren van eenmalige vormingen, vormings-en participatietrajecten in het kader van het stimuleren van actieve omstanders in situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag' in de huidige afsprakennota 2021 voor het organiseren van beleidstrajecten en vorming rond seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verlengd met twee maanden tot eind december 2022. Doordat tussen januari en maart 2022 de jeugdwerkorganisaties (doelgroep van dit aanbod) omwille van de toenmalige corona-maatregelen hun werking opnieuw moesten aanpassen zijn de middelen verbonden aan dit projectresultaat nog niet volledig ingezet. Een verlenging van de looptijd komt hieraan tegemoet.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0701 - Non-discriminatie
2HMS070101 - Non-discriminatiebeleid
4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0703 - Holebi's en transgender
2HMS070302 - Bestrijden homofobie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het addendum aan de afsprakennota 2021 met Pimento vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer: 0894.421.261, aan de bestaande afsprakennota voor het organiseren van beleidstrajecten en vorming rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en (straat)intimidatie, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.