Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08718 - Raamovereenkomst GAC_2017_00097 voor de plaatsing van folderdisplays en verdeling van culturele folders en flyers in stedelijke culturele locaties in Antwerpen en districten - Wijziging opdracht - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08718 - Raamovereenkomst GAC_2017_00097 voor de plaatsing van folderdisplays en verdeling van culturele folders en flyers in stedelijke culturele locaties in Antwerpen en districten - Wijziging opdracht - Goedkeuring 2022_CBS_08718 - Raamovereenkomst GAC_2017_00097 voor de plaatsing van folderdisplays en verdeling van culturele folders en flyers in stedelijke culturele locaties in Antwerpen en districten - Wijziging opdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 29 maart 2019 (jaarnummer 2794) keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning van de raamovereenkomst GAC_2017_00097 voor plaatsing van folderdisplays en verdeling van culturele folders en flyers in stedelijke culturele locaties in Antwerpen en districten (perceel 1) goed aan de firma Aeolus Productions nv, Cleydaellaan 16/6 in 2630 Aartselaar, met ondernemingsnummer 0455.156.365. In januari 2021 werd deze firma overgenomen door Agrafa Affichage bvba, Korte Lobroekstraat 1-5 in 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0480.206.022.

De raamovereenkomst GAC_2017_00097 eindigt op 2 april 2023, maar de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de opdrachtnemer zijn opdracht, met de daarbij horende omzet, niet heeft kunnen halen zoals initieel in de opdrachtdocumenten uiteengezet. De cultuursector en culturele locaties waren immers maandenlang gesloten. Toen de cultuursector heropende, was dit gedurende een hele tijd slechts beperkt. Pas begin 2022 ging de sector weer open zonder beperkingen. Dit had een impact op het plaatsen van folderdisplays en de verdeling van culturele folders en flyers. Gedurende een niet-verwaarloosbaar deel van de uitvoering van de opdracht werden er geen folders of flyers gedrukt die verdeeld moesten worden, omdat er eenvoudigweg geen culturele evenementen waren. De opdrachtnemer vraagt daarom een verlenging van de overeenkomst met 12 maanden.

Argumentatie

De coronapandemie en de gevolgen daarvan op de raamovereenkomst GAC_2019_00097, zoals uiteengezet in de aanleiding en context, waren om evidente redenen redelijkerwijze niet voorzienbaar op het moment van de plaatsing van de opdracht en de indiening van de offertes door de inschrijvers. Deze omstandigheden nopen tot een verlenging van de raamovereenkomst GAC_2019_00097 om het nadeel dat de opdrachtnemer heeft geleden, te compenseren.

In de gegeven omstandigheden, in het bijzonder gelet op de periode gedurende dewelke de raamovereenkomst GAC_2019_00097 niet of slechts gedeeltelijk kon worden uitgevoerd als gevolg van de coronamaatregelen met betrekking tot de cultuursector en de culturele locaties, wordt een verlenging voor een periode van 12 maanden redelijk en proportioneel geacht.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/9 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 kan de opdracht op vraag van de opdrachtnemer worden gewijzigd, voor zover de opdrachtnemer kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, deze omstandigheden niet konden worden ontweken en de gevolgen ervan niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan. De wijziging kan bestaan uit hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 4° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bovenvermelde wijziging van de opdracht GAC_2019_00097 goed, namelijk een verlenging van de overeenkomst met 12 maanden (met ingang van 3 april 2023).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor folder- en flyerdistributie via displays in stedelijke en niet-stedelijke culturele locaties (perceel 1)


budgetplaats: diverse
budgetpositie: 6141
functiegebied: diverse
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: diverse
 budgetperiode: 2300, 2400

met orderbons